DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140513

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ БАКАЛАВРІВ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Мирослава Ткач

Анотація


У статті аналізується поняття моделі та моделювання, розкривається алгоритм створення моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. Розкрито особливості моделювання розвитку професійної творчості майбутнього фахівця та на основі проведеного аналізу представлено модель формування готовності майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства до творчої діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін. Запропонована модель при впровадженні в начальний процес повинна сприяти підвищенню ефективності навчання та забезпечення конкурентоздатності майбутніх фахівців.

Ключові слова


модель; моделювання; професійна творчість; бакалавр лісового і садово-паркового господарства; майбутній фахівець; принципи; критерії; форми; методи; засоби; педагогічні умови; знання; вміння і навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Amelina, S.M., Khalilova, S.E. & (Escobedo S.E.) (2015). Realizatsia algoritmu formuvannya proektnyh uminn maibutnih inzheneriv sadovo-parkovogo gospodarstva [Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools]. Kyiv, no. 42 (95), pp. 44–50. [in Ukrainian].

Anischenko, O.V. (2005). Suchasni pedahohichni tekhnolohii: kurs lektsii [Modern pedagogical technologies: course of lectures]. (Ed). N.I. Yakovets –Nizhyn: View of the NDPU them. M. Gogol. p. 63. [in Ukrainian].

Banit, O. (2012). Model rozvytku profesiinoi maisternosti vykladachiv hrafichnoho dyzainu [Model of development of professional skill of graphic design teachers]. Kyiv: Article, p. 6–14. [in Ukrainian].

Goncharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, p. 285. [in Ukrainian].

Dyachenko, M. (2012). Rozvytok tvorchoho potentsialu maibutnoho zhurnalista teoriia i praktyka [Development of creative potential of the future journalist theory and practice]. Zaporizhzhya, p. 428. [in Ukrainian].

Kaverina, O. (2009). Intehratyvnyi pidkhid do formuvannia hotovnosti studentiv vyshchykh tekhnichny [An integrative approach to the formation of the readiness of students of higher technical education institutions for professional communication: theoretical and methodological aspect]. Donetsk: Manuscript, p. 275. [in Ukrainian].

Malyck, U.I. (2017). Model formuvannia komunikatyvnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv publichnoho upravlinnia ta administruvannia u protsesi profesiinoi pidhotovky [Model of forming a communicative culture of future specialists in public administration and administration in the process of training]. Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy. Kyiv: Article, p.162. [in Ukrainian].

Popova, O.P. (2006). Rozvitok tvorchogo potentsialu maibutniogo inzhenera v protsesi professiynoi pidgotovki u vischomu tekhnichnomu navchalnomu zakladi [Evelopment of creative potential of the future engineer in the process of professional training in a higher technical educational institution]. Zaporizhzhya: Article, pp.146–158. [in Ukrainian].

Prighodiy, M.A. & Vasiuchenko, P. V. (2010). Formuvannia modeli fakhivtsia – osnova maibutnoi profesiinoi diialnosti ta efektyvnoi pidhotovky do nei [Formation of a model of a specialist is the basis of future professional activity and effective preparation for it]. [Electronic resource]. Access mode: http://www.confcontact.com/20100916/pe_prigod.htm. [in Ukrainian].

Prighodiy, M.A. (2014). Vyznachennia teoretychnykh aspektiv zmistu komunikatsiinoi kompetentnosti suchasnoho fakhivtsia [Definition of contents theoretical aspects of communication competencies of modern specialist]. Chernighiv: Article, pp. 391–396. [in Ukrainian].

Shapoval, N.G. (2008). Osnovy arkhitekturnoho formoutvorennia: navch. posib. [Fundamentals of architectural shaping]. Kyiv: Manuscript, p. 448. [in Ukrainian].

Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. (1983). Moscow: Dictionary, p. 382.

Khalylova, S.E. (2014). Porivnialnyi analiz umin proektuvannia, konstruiuvannia i modeliuvannia [Comparative analysis of designing, designing and modeling skills]. Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy. Kyiv: Article, pp. 403–408. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амеліна С.М., Халілова С.Е. (Ескобедо С.Е.). Реалізація алгоритму формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства: стаття / С.М. Амеліна, С.Е. Халілова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – К.: 2015. – Вип. 42 (95). – C. 44–50.

Аніщенко О.В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. Посібник / О.В. Аніщенко, Н.І. Яковець; За заг. ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2005. – С. 63.

Баніт О. Модель розвитку професійної майстерності викладачів графічного дизайну / К.: 2012. – C. 6–14.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 285.

Розвиток творчого потенціалу майбутнього журналіста теорія і практика: монографія / М.Д. Дяченко. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 428с.

Каверіна О. Г. Інтегративний підхід до формування готовності студентів вищих технічни: монографія / О.Г. Каверіна. – Донецьк: Друк-Інфо, 2009. – 275 с.

Малик Ю.І. Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки // Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія. Издательство: Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 2017. C.162.

Попова О.П. Розвиток творчого потенціалу майбутнього інженера в процесі професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі: автореф. дис... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О.П. Попова.– Запоріжжя, 2006. – 20 с

Пригодій М.А. Формування моделі фахівця – основа майбутньої професійної діяльності та ефективної підготовки до неї [Електронний ресурс] / М. А. Пригодій, П. В. Васюченко – Режим доступу до ресурсу: http://www.confcontact.com/20100916/pe_prigod.htm

Пригодій М.А. Визначення теоретичних аспектів змісту комунікаційної компетентності сучасного фахівця // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вип.117.Чернігів: ЧНПУ, 2014р. C.183–185.

Шаповал Н.Г. Основи архітектурного формоутворення : навч. посіб. / Н. Г. Шаповал. – К.: Основа, 2008. – 448 с. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды / Шимко В. Т. – М.: Архитектура-С, 2010. – 204 с.

Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. педагогика, 1983. – с. 382.

Халілова С.Е. Порівняльний аналіз умінь проектування, конструювання і моделювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. 2014. Вип. 199. Ч. 1. С. 403–408.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)