DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.140517

ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Галина Лотфі Гаруді

Анотація


У статті охарактеризовано особливості білінгвальної освіти в Англії та Уельсі (послаблення контролю освіти; створення керівних комітетів за конкретними напрямами стандартизації освіти; спрямування на створення умов для навчання; залучення батьків до навчальних індивідуальних програм своїх дітей тощо). Проаналізовано напрям “Стандарти”, що передбачав запровадження Національного навчального плану. Виявлено, що білінгвізм Англії значною мірою відрізняється від двомовності Уельсу: в межах Уельсу, погляд на двомовність, носить індиферентний характер, а в Англії переважає недовіра і упередження до білінгвізму та білінгвальної освіти.


Ключові слова


особливості; білінгвальна освіта; Англія; Уельс; шкільна освіта; двомовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Avsheniuk, N.M. (2016). Tendentsii rozvytku transnatsionalnoi vyshchoi osvity u rozvynenykh anhlomovnykh krainakh (druha polovyna KhKh – pochatok KhKhI stolittia) [The Trends of development of transnational higher education in the developed English-speaking countries (second half of the XX – beginning of the XXI century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 39 p. [in Ukrainian].

Borysenko, I. (2013). Etapy rozvytku kurykulumu pochatkovoi osvity v spoluchenomu korolivstvi Velykoi Brytanii ta Pivnichnoi Irlandii (Anhliia, Uels) [The stages of development of Elementary Education Curriculum in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (England, Wales)]. Pedahohichna komparatyvistyka – 2013: transformatsii v osviti zarubizhzhia ta ukrainskyi kontekst: materialy nauk.-prakt seminaru (Kyiv, 10 chervnia 2013 r.). – Comparative Pedagogy – 2013: Transformations in Education of Abroad and Ukrainian Context: Proceedings of Scientific and Practical seminar (Kyiv, June 10, 2013). Institute of Pedagogy of National Academy of Sciences of Ukraine. (Ed). O.I.Lokshyna. Kyiv: Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Mukan, N.V. (2011). Profesiinyi rozvytok uchyteliv zahalnoosvitnikh shkil u systemakh neperervnoi pedahohichnoi osvity Velykoi Brytanii, Kanady, SShA [The professional development of teachers of secondary schools in systems of continuing pedagogical education of Great Britain, Canada, USA]. Extended abstract of the candidate’s thesis. Institute of Pedagogical Education and Adult Education of National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 40 p. [in Ukrainian].

Nikolska, N. V. (2014). Funktsii bilinhvalnoi osvity u suspilstvi spoluchenoho korolivstva Velykoi Brytanii ta Pivnichnoi Irlandii [The functions of bilingual education in the society of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland]. The problems of modern pedagogical education. Series: Pedagogy and Psychology. A Collection of articles: Yalta: RVV KHU, vol. 43, part. 1, pp.137–144. [in Ukrainian].

Reva, O. (2011). Zahalna kharakterystyka systemy vykhovnoi roboty v serednikh navchalnykh zakladakh Velykoi Brytanii [The general characteristics of the system of educational work in secondary schools in the UK]. Passus in scienciam: tezy dopovidei IV studentskykh chytan (Poltava, 19 kvit. 2011 r.) – Passus in scienciam: Abstracts of the IV Student Readings (Poltava, April 19, 2011). (pp.120–121). Poltava Volodymyr Korolenko National Pedagogical University. (Ed.). Korol L. L., Cherchata L. M. Poltava: PNPU. [in Ukrainian].

Shyika, Yu. (2014). Analiz poniattievo-katehoriinoho aparatu bilinhvalnoi osvity [An analysis of the concept-categorical apparatus of bilingual education]. Pedagogical discourse: a Collection of sciences. (Ed.). I. M. Shorobura. Khmelnytskyi: KhHPA, vol.17, pp.213–217. [in Ukrainian].

Chan, S. M. et al. (2002). Primary and secondary education in England and Wales: From 1944 to the present day. 8th Edition. London: UNL. August 46 p. [in English].

Halstead, V. (1994). The Introduction of the National Curriculum and Assessment in England. Bruxelles: European Yearbook of Comparative Studies in Teacher Education, pp. 391–407. [in English].

Pierson, Ch. (1998). The new governance of education: The Conservatives and Education 1988-1997. Oxford Review of Education. Vol.24. Issue 1. pp.131–143. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авшенюк Н.М. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2016. 39 с.

Борисенко І. Етапи розвитку курикулуму початкової освіти в сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (Англія, Уельс) // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2013. – с. 61–63.

Мукан Н.В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 2011. 40 с.

Нікольська Н. В. Функції білінгвальної освіти у суспільстві сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 1. – C.137–144.

Рева О. Загальна характеристика системи виховної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії // Passus in scienciam: тези доповідей IV студентських читань (Полтава, 19 квіт. 2011 р.) / Полтавський нац. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка; відп. ред. Король Л.Л., Черчата Л. М. – Полтава: ПНПУ, 2011. – C. 120–121.

Шийка Ю. Аналіз поняттєво-категорійного апарату білінгвальної освіти // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – Вип. 17. – C.213–217.

Chan S.-M. Et al. Primary and secondary education in England and Wales: From 1944 to the present day. 8th Edition. London: UNL. – August 2002. – 46 p.

Halstead V. The Introduction of the National Curriculum and Assessment in England. Bruxelles: European Yearbook of Comparative Studies in Teacher Education, 1994. – pp. 391–407.

Pierson Ch. The new governance of education: The Conservatives and Education 1988-1997. Oxford Review of Education. 1998. Vol.24. Issue 1. – pp.131–143.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)