DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141860

АНАЛІТИКО-УЗАГАЛЬНУВАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПОЛЬЩІ ТА ЛАТВІЇ

Наталія Арістова

Анотація


У статті автор досліджує досвід професійної підготовки майбутніх філологів у Польщі та Латвії. З’ясовано, що у Польщі підготовку майбутніх філологів здійснюють спеціальні заклади вищої освіти, які готують здобувачів ступеня “Молодший бакалавр”, а також заклади вищої освіти університетського та неуніверситетського типів. У Латвії після прийняття Закону “Про навчальні заклади” (1995 р.) встановлено відмінність між вищою академічною оcвітою та вищою професійною освітою. Проаналізовано зміст освітньо-професійних програм підготовки майбутніх філологів в Ягеллонському та Латвійському університетах. Визначено, що освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів філологічних спеціальностей у Латвійському університеті передбачає чотири роки навчання (8 семестрів), у Ягеллонському – три роки навчання (6 семестрів).


Ключові слова


майбутні філологи; заклад вищої освіти; освітньо-професійна програма; цикл загальної підготовки; цикл професійної підготовки; професійна підготовка майбутніх філологів; вища освіта; Польща; Латвія

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristova, N. O. (2017). Teoretychni i metoduchni zasady formuvannia profesiinoi subiektnosti maibutnikh filolohiv [Theoretical and methodical foundations of forming future philologists’ professional agency]. Kyiv, 572 p. [in Ukrainian].

Hryhorieva, T. Yu. (2010). Pidhotovka vchyteliv-filolohiv do navchannia doroslykh u systemi neperervnoi osvity Velykoi Brytanii i osvity [Training of teachers-philologists to teaching adults in the system of continuing education of Great Britain]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr, 20 p. [in Ukrainian].

Zadorozhna, I. P. (2002). Osoblyvosti metodychnoi pidhotovky vchyteliv anhliiskoi movy u Velykii Brytanii [Peculiarities of methodical training of English language teachers in Great Britain]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil, 20 p. [in Ukrainian].

Kononenko, I. A. (2017). Profesiine stanovlennia maibutnikh uchyteliv filolohichnykh spetsialnostei u systemi vyshchoi osvity Frantsii [Professional development of future teachers of philological specialties in the system of higher education of France]. Сandidate’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 319 p. [in Ukrainian].

Pasynkova, I. V. (2005). Systema pidhotovky bakalavriv humanitarnykh nauk z inozemnoi movy v universytetakh SshA [The system of training of bachelors of arts in foreign languages at universities of the USA]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Suryna, Y. A. (2014). Systema vysshego obrazovanyia Polshy pered vyzovamy sovremennosty [The system of higher education of Poland in the face of challenges of modernity]. Humanitarian Journal DVNZ “Pereiaslav-Khmelnytskyi national pedagogical university named after Hryhoriy Skovoroda”. Kyiv, pp. 366–377. [in Russian].

Bachelor’s degree programme English philology / Latvijas Universitate. Retrieved 10/11/2016 from http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/international_students/English_ philology _BSP _courses 2013.pdf [in English].

Higher education. Ministry of Science and Higher education (Republic of Poland). Retrieved 16/07/2018, from http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/ [in English].

Institute of English Studies of the Jagellonian University. Retrieved 16/07/2018, from http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/rok-i-1[in English].

Latvia Higher Education System. Retrieved 16/07/2018, from http://www.euroeducation.net/prof/latviaco.htm [in English].

Law on Higher Education (2005). Retrieved 16/07/2018, from https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/ff45b4be7d6682f90d4755ddc6373a70.pdf [in English].

The system of Education in Poland (2012). Warsawa: Foundation for the Development of the Education System, 132 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арістова Н. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної суб’єктності майбутніх філологів [Текст]: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Наталія Олександрівна Арістова; Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – 572 с.

Григор’єва Т. Ю. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Т. Ю. Григор’єва. – Житомир, 2010. – 20 с.

Задорожна І. П. Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / І. П. Задорожна. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Кононенко І. А. Професійне становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей у системі вищої освіти Франції [Текст]: дис. … к. пед. наук: 13.00.04 / Інна Анатоліївна Кононенко. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 319 с.

Пасинкова І. В. Система підготовки бакалаврів гуманітарних наук з іноземної мови в університетах США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / І. В. Пасинкова. – Київ, 2005. – 20 с.

Сурина И. А. Система высшего образования Польши перед вызовами современности / И. А. Сурина // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: додаток 1 до Вип. 5, Т. І (52): тематич. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Київ: Гнозис, 2014. – С. 366–377.

Bachelor’s degree programme ENGLISH PHILOLOGY / Latvijas Universitate [Електронна версія]. – Режим доступу: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/international_students/English_philology_BSP_courses2013.pdf – Назва з екрану.

Higher education [Електронний ресурс] / Ministry of Science and Higher education (Republic of Poland) – Режим доступу: http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/ – Назва з екрану.

Institute of English Studies of the Jagellonian University [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/en_GB/rok-i-1 – Назва з екрану.

Latvia Higher Education System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euroeducation.net/prof/latviaco.htm – Назва з екрану.

Law on Higher Education [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/ff45b4be7d6682f90d4755ddc6373a70.pdf – Назва з екрану.

The system of Education in Poland – Warsawa: Foundation for the Development of the Education System, 2012. – 132 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)