DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141863

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Людмила Боровик

Анотація


Сьогодення вимагає від офіцерів-прикордонників високого рівня професійної компетентності, до складу якої входить психолого-педагогічна компетентність. Формування психолого-педагогічної компетентності розпочинається під час навчання у відомчому закладі вищої освіти і передбачає втілення в освітній процес методичної системи, яка б сприяла становленню та розвитку майбутнього офіцера-прикордонника, як сучасного професіонала, який є психологічно і педагогічно компетентним. У статті наведено авторський підхід щодо структури, етапів, змісту та наповненості кожної структурної підсистеми методичної системи формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.

Ключові слова


психолого-педагогічна компетентність; майбутні офіцери-прикордонники; методична система; структура; підсистема; графічне представлення; етапи; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Аfanasieva, L. (2015). Metodyka formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv orhanizatsii u protsesi vyvchennia profesiino oriientovanykh dystsyplin [Methodology of formation of professional competence of future managers of organizations in the process of studying professionally oriented disciplines]. Proceedings. Series: Pedagogical Sciences. Vol. 112, pp. 59–64. [in Ukrainian].

Hriaznov, I.O. & Lohinova, N.M. (2010). Modeliuvannia pedahohichnoi tekhnolohii formuvannia profesiino-pravovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv ta yii eksperymentalna perevirka [Modeling of pedagogical technology of formation of professional competence of future border guard officers and its experimental verification]. Collection of scientific works. Series: Pedagogical and psychological sciences. No.54, pp. 35–40. [in Ukrainian].

Kurylenko, N.V. (2014). Metodychna systema formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly u protsesi navchannia fizyky [Methodical system of formation of ecological competence of students of the basic school in the process of teaching physics]. Pedagogical sciences: a collection of scientific works. No.66, pp. 142–150. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (2004. Kompetentnisnyi pidkhid do otsiniuvannia rivniv dosiahnen uchniv [Competency Approach to Student Achievement Level Assessment]. Presentation at the meeting of the Center for Testing Technologies, 10 p. [in Ukrainian].

Slotska, H. (2014). Orhanizatsiino-metodychna systema formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva v pedahohichnykh universytetakh [Organizational-methodical system of formation of a esthetic culture of future teachers of fine arts in pedagogical universities]. Continuous Professional Education: Theory and Practice. No. 1-2(4), pp.64–68. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасьєва Л. Методика формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін / Людмила Афанасьєва // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2015 – Випуск 112.– С.59–64.

Грязнов І.О., Логінова Н.М. Моделювання педагогічної технології формування професійно-правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників та її експериментальна перевірка / І.Грязнов, Н.Логінова // Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні та психологічні науки/ Національна академія ДПСУ імені Б.Хмельницького. – 2010 – №54.– С.35–40.

Куриленко Н.В. Методична система формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики/ Н.В.Куриленко// Педагогічні науки: збірник наукових праць.–2014 – Вип.66. – С.142–150.

Пометун О.І. Компетентнісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів/ О.І.Пометун. – К.: Презентація на нараді Центру тестових технологій 19.10.2004р. – 10 с.

Слоцька Г. Організаційно-методична система формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах / Галина Слоцька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. –2014 – Випуск 1-2. Частина IV. – С.64–68.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)