DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141868

ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Олег Кекош

Анотація


Досліджено головні ідеї просвітницької діяльності митрополита Андрея Шептицького та обґрунтовано їх актуальність у діяльності сучасних душпастирів. Застосовано синтетично-аналітичний метод і розкрито методологію виховання у творах митрополита Андрея Шептицького. Проаналізовано актуальні питання виховання дітей та молоді на основі християнських цінностей. Запропоновано ідеї, які сприятимуть подоланню стереотипів педагогічного мислення, творчому використанню історичного вітчизняного освітнього досвіду в сучасних умовах перебудови українського шкільництва, зокрема, у вирішенні окремих соціальних проблем й організації позаурочної та позашкільної виховної роботи в середніх школах, спрямованої на моральне виховання учнів.


Ключові слова


Андрей Шептицький; християнське виховання; цінності виховання; українська школа; діти; молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashchenko, H. (1994). Vykhovnyi ideal: pidruchnyk dlia pedahohiv, vykhovnykiv, molodi i batkiv [Educational ideal: textbook for educators, pupils, youth and parents]. Poltava: “Poltavskyi visnyk”, 191 p. [in Ukrainian].

Zenkovskiy, V. (1993). Problemy vospitaniya v svete khristianskoy antropologii [Problems of education in the light of Christian anthropology]. Moskva: Svyato-Vladimir. Bratstvo Publ., 224 p. [in Russian].

Laba, V. (1990). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi. Yoho zhyttia i zasluhy [Metropolitan Andrey Sheptytskyi. His life and merits]. Liublin: Svichado Publ., 62 p. [in Ukrainian].

Lentsyk, V. (2010). Vyznachni postati Ukrainskoi Tserkvy: Mytropolyt Andrei Sheptytskyi i Patriarkh Yosyf Slipyi [Outstanding figures of Ukrainian church: Metropolitan Andrey Sheptytskyi and Patriarch Joseph Slipyi]. Lviv: Svichado Publ., 608 p. [in Ukrainian].

Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: zhyttia i diialnist: Dokumenty i materialy 1899-1944. Tserkva i suspilne pytannia (1999). [Metropolitan Andrey Sheptytskyi: life and activity: Documents and materials 1899-1944]. (Ed.). A. Kravchuk. Lviv: Misioner Publ., 571 p. [in Ukrainian].

Synytsia, P. (1983). U 50-littia velykoho Zdvyhu Molodi [Fifty years of great Youth Meeting]. Tserkovnyi Kalendar-Almanakh. Chykaho Publ., pp. 776–782. [in Ukrainian].

Tsehelskyi, L. (1995). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi [Metropolitan Andrey Sheptytskyi]. Lviv: Misionar Publ., 77 p. [in Ukrainian].

Sheptytskyi, A. (2007). Pastyrski Poslannia 1899-1914 rr. [Pastoral epistles 1899-1914]. Vol. 1. Lviv: “ARTOS” Publ., 1014 p. [in Ukrainian].

Yarmus, S. (1998). Do problemy khrystyianskoho vykhovannia molodi [Problem of Christian education of youth]. Vykhovannia molodoho pokolinnia na pryntsypakh khrystyianskoi morali v protsesi dukhovnoho vidrodzhennia Ukrainy: zb. nauk. pr.: materialy III Mizhnarod. nauk.-prakt. konf., (m. Ostroh, 16-18 travnia 1997 r.). – The upbringing of the younger generation on the principles of Christian morality in the process of spiritual revival of Ukraine. A collection of scientific works.: the materials of the 3rd International Science-Practice Conference. (Ostroh, May 16-18, 1997). National Academy of Sciences of Ukraine, Ostroh Akademy. National University “Kyiv-Mohyla Academy” (pp.227– 244). Ostroh: Ostrozka akademiia Publ.[in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків: Т.1 / Г. Ващенко. – Полтава: “Полтавський вісник”, 1994. – 191 с.

Зеньковский В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – Москва: Изд-во Свято-Владимир. братства, 1993. – 224 с.

Лаба В. Митрополит Андрей Шептицький. Його життя і заслуги. – Люблін: Свічадо, 1990. – 62 с.

Ленцик В. Визначні постаті Української Церкви: Митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосиф Сліпий. – Львів: Свічадо, 2010. – 608 с.

Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність: Документи і матеріали 1899-1944. Церква і суспільне питання/ За ред. А. Кравчук. – Львів: Місіонер. – 1999. – 571 с.

Синиця П. У 50-ліття великого Здвигу Молоді // Церковний Календар-Альманах. – Чикаго, 1983. – С.776–782

Цегельський Л. Митрополит Андрей Шептицький. – Львів: Місіонар, 1995. – 77 с.

Шептицький А. Пастирські Послання 1899-1914 рр., т. 1. – Львів: Видавництво “АРТОС”, 2007. – 1014 с.

Ярмусь С. До проблеми християнського виховання молоді / Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України [Текст]: зб. наук. пр. : матеріали III Міжнарод. наук.-практ. конф., [м. Острог, 16-18 травня 1997 р.] / Нац. акад. наук України, Острозька Акад. Нац. ун-ту “Києво-Могилянська акад”. – Острог: Острозька академія, 1998. – С. 227–244.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)