DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141869

АСПЕКТИ ПІЗНАННЯ ТА ОВОЛОДІННЯ ХУДОЖНІМ РИСУНКОМ ЯК ВИРАЗНОЮ ФОРМОЮ ПРОФЕСІЙНОГО ПОСТУПУ ХУДОЖНИКА

Михайло Сидор

Анотація


У статті подається загальний аналіз реформування сучасної мистецької освіти, її курсу, моделі, змісту, окреслюються засади актуалізації та ступінь значимості рисунка як важливої компоненти формування фахової компетентності майбутнього художника, визначаються й обґрунтовуються ключові позиції та формат безпосередньої дієвості художнього рисунка, принципів і механізмів освоєння його як на теоретичному, так і практичному рівні. Також доводиться, що успішність досягнень в оволодінні художнім рисунком визначається максимальним інтегруванням набутої бази рисунку як такого у власну художньо-творчу діяльність, формуванням на цій основі високого мистецького потенціалу, синтезом у ньому усіх можливих різновидів художньо-творчого прояву.


Ключові слова


мистецтво; освіта; художній рисунок; пізнання; оволодіння; творчість; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Biryukov, M. Yu. (2011). Grafichnyj hudozhnij obraz yak proces piznannya navkolyshnoyi dijsnosti [Graphic artistic image as a process of knowledge of the surrounding reality]. Herald of the Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts, No. 5, pp. 95–97. [in Ukrainian].

Demchenko, I., Pichkur, M. & Blyznyuk, T. (2009). Tvorchyj rozvytok uchniv pochatkovoyi shkoly zasobamy obrazotvorchogo mystecztva [Creative development of elementary school students through fine arts]. Kyiv: Omida, 218 p. [in Ukrainian].

Izyumov, O. (1926). Rosijsko-ukrayinstkyj slovnyk [Russian-Ukrainian dictionary]. Kyiv: Knygospilka, 656 p. [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. A. & Kyrychenko, I. M. (2002). Osnovy obrazotvorchoyi gramoty [Fundamentals of Fine Arts]. Kyiv: Vyshha shkola, 190 p. [in Ukrainian].

Losev, A. F. (1991). Filosofiya. Mifologiya. Kultura [Philosophy. Mythology. Culture]. Moskva: Politizdat, 525 p. [in Russian].

Pasichnyj, A. M. (2008). Obrazotvorche mystecztvo: slovnyk-dovidnyk [Fine Arts: dictionary-directory]. Ternopil: Navchalna knyga – Bogdan, 216 p. [in Ukrainian].

Proxorova, N. A. (2016). Akademichnyj rysunok yak fundament tvorchoyi gramotnosti dlya formuvannya tvorchoyi osobystosti [Academic figure as the foundation of creative literacy for the formation of a creative person]. ART-SPACE: Scientific Journal. Kyiv: Kyivskyj universytet imeni B. Grinchenka, vol. 2, pp. 99–102. [in Ukrainian].

Sydor, M. B., Fediv, M. J. & Yasenyczka, Zh.V. (2006). Osnovy gramoty z obrazotvorchogo mystecztva. Slovnyk terminiv [Fundamentals of Fine Arts. Glossary of terms]. Drogobych: RVV DDPU imeni Ivana Franka, 78 p. [in Ukrainian].

Sydor, M. B. (2017). Rysunok: Chastyna 1 [Drawing: Part 1]. Drogobych: RVV DDPU imeni Ivana Franka, 132 p. [in Ukrainian].

Slovnyk xudozhnyka (2008). [Dictionary of the artist]. Educational site for modern teachers, 116 p. DOI: http://shcool24.at.ua/load/0-0-0-166-20 [in Ukrainian].

Sotnyk, L. I. (2015). Istoriya metodiv vykladannya rysunka [History of teaching methods of drawing]. Herald of the Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts, no. 7, pp. 138–142. [in Ukrainian].

Tumanov, I. M. (2010). Rysunok. Zhyvopys. Skulptura: Teoretyko-metodologichni osnovy kompleksnogo navchannya [Drawing. Painting. Sculpture: Theoretical and Methodological Foundations of Integrated Learning]. Lviv: Avers, 496 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бірюков М. Ю. Графічний художній образ як процес пізнання навколишньої дійсності / М. Ю. Бірюков // Вісник ХДАДМ. – 2011. – № 5. – С. 95–97.

Демченко І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва / І. Демченко, М. Пічкур, Т. Близнюк. – Київ: Оміда, 2009. – 218 с.

Ізюмов О. Російсько-українсьткий словник / О. Ізюмов. – Київ: Книгоспілка, 1926. – 656 с.

Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – Київ: Вища школа, 2002. – 190 с.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – Москва: Политиздат, 1991. – 525 с.

Пасічний А. М. Образотворче мистецтво: словник-довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 216 с.

Прохорова Н. А. Академічний рисунок як фундамент творчої грамотності для формування творчої особистості / Н. А. Прохорова // АРТ-ПРОСТІР: науковий журнал. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – Вип. 2. – С. 99–102.

Сидор М. Б. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. Словник термінів / М. Б. Сидор, М. Й. Федів, Ж. В. Ясеницька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – 78 с.

Сидор М. Б. Рисунок: Частина 1 / М. Б. Сидор. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 132 с.

Словник художника [Електронний ресурс] // Освітній сайт для сучасних педагогів. – 2008. – 116 с. – Режим доступу: http://shcool24.at.ua/load/0-0-0-166-20

Сотник Л. І. Історія методів викладання рисунка / Л. І. Сотник // Вісник ХДАДМ. – 2015. – № 7. – С. 138–142.

Туманов І. М. Рисунок. Живопис. Скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного навчання / І. М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)