DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141873

ПАТРІОТИЗМ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ

Віталій Кульчицький

Анотація


У статті розкрито взаємозв’язок патріотизму з формуванням лідерських якостей особистості. Проаналізовано суть поняття “патріотизм”, “лідер”, “лідерські якості”, “лідерська компетентність”. Розглянуто загальні та специфічні якості притаманні особистості лідера. Зроблено висновки про те, що лідер-патріот повинен засвоїти ключові компетентності, які необхідні для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності, а також володіти певною сукупністю інтелектуальних, комунікативних, організаторських та креативних якостей.


Ключові слова


патріотизм; лідер; лідерські якості; лідерська компетентність; особистість; молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Alfimov, D. V. (2010). Vykhovannia liderskykhy akosteis hkoliariv u suchasnii zahalnoosvitnii shkoli [Formation of leadership attributes of pupils in modern general education school]. Spirituality of the person: methods, theory and practice, 4, pp. 3–14. [in Ukrainian].

Kamenieva, K. L. (2011). Formuvannia liderskykhy akostei v yunatskomu vitsi [Formation of leadership attributes in teenage]. Educational studies.Collection of research papers. Kherson: KhDU, 59, pp. 169–174. [in Ukrainian].

Kutynets, S. H. (2016). Formuvannia liderskykhy akostei osobystosti – sotsialne zamovlennia chasu [Formation of leadership attributes of personality – the social mandate of nowadays]. Teachers’ journal online, Feb 7th.Access mode: http://test.teacherjournal.in.ua/index.php [in Ukrainian].

Melnychuk, T. (2014). Vykhovannia patriotychnykh, liderskykh i volovykhy akostei – skladova formuvannia tvorchoi osobystosti v universytetakh pryrodookhoronnoho profiliu [Formation of patriotic, leadership and volitational attributes as an element of formation of creative personality in nature-oriented universities].Khortyng theory and methods, 2, pp. 55–62. [in Ukrainian].

Melnikova, O. V. (2012). Problemy patriotychnoho vykhovannia suchasnoi molodi [Issues of patriotic education of modern youth]. Spirituality of the person: methods, theory and practice, 2, pp. 83–89. [in Ukrainian].

Voytko, V. I. (Ed.) (1982). Psikhologicheskiy slovar [Psychological glossary]. Kyiv:Main publishing house of publishing unity “Vyshcha shkola”, 218 p. [in Ukrainian].

Semchenko, N. O. (2004). Pedahohichni umovy formuvannia liderskykhy akostei maibutnikh uchyteliv u pozaaudytornii diialnosti [Pedagogical conditions of formation of leadership attributes of future teachers during extracurricular activities]. Candidate’s thesis. Kharkiv, 215 p. [in Ukrainian].

Sopivnyk, R. V. (2015). Formuvannia liderskykhy akostei maibutnikh fakhivtsiv ahropromyslovoi haluzi [Formation of leadership attributes of future specialist in agriculture]. Spirituality of the person: methods, theory and practice, 4, pp. 149–160. [in Ukrainian].

Sushyk, N. (2013). Teoretychni osnovy formuvannia liderskykhy akostei uchnivskoi molodi [Theoretical basis of formation of pupils’ leadership attributes]. Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University. Lutsk, pp. 110–115. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі / Д. В. Алфімов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2010. – № 4. – С. 3–14.

Каменєва К. Л. Формування лідерських якостей в юнацькому віці / К. Л. Каменєва // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Херсон: ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 169–174.

Кутинець С. Г. Формування лідерських якостей особистості – соціальне замовлення часу. Електронний ресурс] / С. Г. Кутинець // Учительський журнал on-line. – 2016. – 7 лютого. – Режим доступу: http://test.teacherjournal.in.ua/index.php.

Мельничук Т. Виховання патріотичних, лідерських і вольових якостей – складова формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю / Т. Мельничук // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 55-62.

Мельнікова О. В. Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді / О. В. Мельнікова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – Вип. 2. – С. 83-89.

Психологический словарь / Под редакцией В. И. Войтко (на украинском языке). – К.: Главное издательство издательского объединения “Вища школа”, 1982. – 218 с.

Семченко Н. О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. О. Семченко. – Харків, 2004. – 215 с.

Сопівник Р. В. Формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі / Р. В. Сопівник // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2015. – Вип. 4. – С. 149–160.

Сушик Н. Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді / Н. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 110–115.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)