DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141874

УКРАЇНСЬКІ ХОРЕОГРАФІЧНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ

Петро Фриз

Анотація


У статті розвинуто концептуальний підхід до аналізу українських хореографічних традицій, в основу якого покладено розуміння хореографічної творчості як осмислення буття через картину внутрішнього світу людини. Проаналізовано культуротворчу функцію українського танцювального мистецтва, актуалізацію фольклорних канонів, оновлення народних традицій та їх включення у сучасну хореографічну культуру.

Така феноменологічна специфікація хореографічного мистецтва як мистецтва наскрізь умовного і опосередкованого виявляється у принципі єдності виконання і виховання, визначаючи значення танцю як вихідної умови існування.


Ключові слова


танець; хореографічне мистецтво; хореографічна традиція; українська народно-сценічна хореографія; народна танцювальна творчість; соціокультурний досвід

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko, V. (1947). Ukrainski natsionalni tantsi, muzyka i strii [Ukrainian national dances, music and clothing]. Kanada, Vinnipeh, 80 p. [in Ukrainian].

Vasylenko, K. (1996). Leksyka ukrainskoho narodno-stsenichnoho tantsiu [Vocabulary of staged folk Ukrainian dance]. Kyiv: Art, 493 р. [in Ukrainian].

Verkhovynets, V. (1990). Teoriia ukrainskoho narodnoho tantsiu [Theory of Ukrainian folk dance]. Kyiv: Musical Ukraine, 151 p. [in Ukrainian].

Hotsaliuk, A. (2015). Tradytsii v rozvytku khoreohrafichnoho mystetstva yak viddzerkalennia sotsiokulturnoi identychnosti [Traditions in the development of choreographic art as a reflection of cultural and socio identity]. Announcer of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Philosophy. Vol. 45(1). Kharkiv, pp.16 –27.[in Ukrainian].

Shkorinenko, V. (2003). Narodnyi tanets u tradytsiinii i suchasnii kulturi Ukrainy [Folk dance is in the traditional and modern culture of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 12 p. [in Ukrainian].

Fryz, P. (2007). Khoreohrafichna kultura yak chynnyk tvorchoho rozvytku osobystosti dytyny [Choreographic culture as factor of creative development of of child’s personality]. Degree of candidate of study of art. Kyiv, 181 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко В.К. Українські національні танці, музика і стрій / В.Авраменко. – Канада, Вінніпег, 1947. – 80 с.

Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К.Василенко. – 3-те вид. – К.: Мистецтво, 1996. – 493 с.

Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.Верховинець. – 5-е видання. – К.: Музична Україна, 1990. – 151 с.

Гоцалюк А.А. Традиції в розвитку хореографічного мистецтва як віддзеркалення соціокультурної ідентичності / А. А. Гоцалюк // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 45(1). – С. 16–27.

Шкоріненко В.О. Народний танець у традиційній і сучасній культурі України / В.Шкоріненко. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К., 2003. – 12 с.

Фриз П.І. Хореографічна культура як чинник творчого розвитку особистості дитини: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київська держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2007. – 181с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)