DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141875

МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ТВОРЧО-ОСОБИСТІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТИ

Тетяна Білан

Анотація


У статті аналізуються чинники впливу освіти на розвиток духовної культури особистості та висвітлюються особливості філософсько-педагогічного осмислення ролі мистецтва в освітньому просторі. Доведено, що мистецтво виступає основою розвитку творчої індивідуальності за умови його залучення до творчої взаємодії з ним на засадах педагогіки мистецтва, що поєднує в собі усі його педагогічні функції й репрезентує невичерпність педагогічного і творчого потенціалу мистецтва. Констатовано, що посилення уваги до культуротворчого й креативного потенціалу освіти спричинює зміну соціокультурного статусу мистецтва, тим самим зумовлює набуття мистецтвом ролі важливого чинника забезпечення творчої та індивідуально-особистісної спрямованості освіти й перетворення мистецтва на важливий компонент змісту освіти.


Ключові слова


мистецтво; освіта; педагогіка мистецтва; художнє пізнання; культура; культуро- творчість; творча особистість; художня культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilan, T. O. (2016). Intertekstualni refleksii teatralnoho mystetstva [Intertextual reflections of theatrical art]. Lviv University Herald. Series of art studies. Vol. 17, pp.30–36. [in Ukrainian].

Gadamer, H.-G. (2000). Istyna i metod. Osnovy filosofskoi hermenevtyky [Truth and method. Fundamentals of philosophical hermeneutics]. Translation from German by Olexander Mokrovolskuj: in 2 volumes. Kyiv: “Iunivers”, vol.1, 258 p. [in Ukrainian].

Novozhenets, H. (2015). Obrazotvorche mystetstvo ukrainskoi diaspory 1940-1970 rokiv: polivariantist khudozhnoho dosvidu [Fine arts of the Ukrainian diaspora from 1940-1970: multivariate art experience]. Lviv: Kalvariia, 280 p. [in Ukrainian].

Otych, O. M. (2008). Mystetstvo u rozvytku indyvidualnosti pedahoha: istorychnyi i metodolohichnyi aspekty [Art in the development of the individual’s personality: historical and methodological aspects]. Monohraf (Ed.). I. A. Ziaziun. Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 455 p. [in Ukrainian].

Petriv, O. Ideino-khudozhni zasady ukrainskoho mystetstva pochatku KhKh stolittia [The ideological and artistic bases of the Ukrainian art of the early ХХ century]. Lviv University Herald. Series of art studies. Vol. 17, pp.9–16. [in Ukrainian].

Polishchuk, O. P. (2007). Khudozhnie myslennia: estetyko-kulturolohichnyi dyskurs [Artistic thinking: aesthetic-culturological discourse]. Monohraf. Kyiv: Vydavets PARAPAN, 208 p. [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2000). Ukrainske mystetstvo u polikulturnomu prostori: Navchalnyi posibnyk [Ukrainian art in the multicultural space]. Kyiv: “EksOb”, 208p. [in Ukrainian].

Skotnyi, V. H. (2005). Filosofiia: istorychnyi i systematychnyi kurs [Philosophy: a historical and systematic course]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 576 p. [in Ukrainian].

Sheiko, V.M. & Bohutskyi, Yu.P. (2005). Formuvannia osnov kulturolohii v dobu tsyvilizatsiinoi hlobalizatsii (druha polovyna XIX – pochatok XXI st.) [Formation of the foundations of cultural studies in the era of civilizational globalization (the second half of the XIX – early XXI century)]. Monohraf. Kyiv: Heneza, 592 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білан Т. Інтертекстуальні рефлексії театрального мистецтва / Т.Білан // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2016. – Випуск 17. – С.30–36.

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Основи філософської герменевтики / Переклад з німецької Олександра Мокровольського: У 2 томах. / Г.-Ґ. Ґадамер. – К.: “Юніверс”, 2000. – Т.1. – 258 с.

Новоженець Г. Образотворче мистецтво української діаспори 1940-1970 років: поліваріантість художнього досвіду. – Львів: Кальварія, 2015. – 280 с.

Отич О. М. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти: монографія / за наук. ред. І. А. Зязюна / О.М.Отич. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – 455 с.

Петрів О. Ідейно-художні засади українського мистецтва початку ХХ століття / О. Петрів // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2016. – Випуск 17. – С.9–16.

Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс / О. П. Поліщук / Монографія. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2007. – 208 с.

Рудницька О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навчальний посібник. – К.: “ЕксОб”, 2000. – 208 с.

Скотний В. Г. Філософія: історичний і систематичний курс / В.Г.Скотний. – К.: Знання України, 2005. – 576 с.

Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). Монографія. – К.: Генеза, 2005. – 592 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)