DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141880

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Марина Агапова

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність використання методів і прийомів активізації навчання у процесі фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Представлено сутність поняття і структуру інформаційно-аналітичної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Визначено роль інтерактивних методів навчання у формуванні інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх робітників. Основну увагу приділено методу ситуаційного навчання (кейс-методу) та методу проектів, що є ключовими у контексті досліджуваної проблеми; представлено їх поєднання з іншими методами навчання.


Ключові слова


інформаційно-аналітична компетентність; активізація навчання; кейс-метод; метод проектів

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahapova, M. B. (2008). Formuvannia profesiinykh interesiv uchniv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [The Vocational Training Schools Pupil’s Professional Interests Formation in the Process of Professional Preparation]. Сandidate’s thesis. Zhytomyr, 298 p. [in Ukrainian].

Danylchuk, L. O. (2007). Formuvannia profesiino-osobystisnoho imidzhu maibutnikh fakhivtsiv finansovo-ekonomichnoho profiliu [The formation of the professional-personal imaqe of future specialists of financial-economic sphere]. Сandidate’s thesis. Zhytomyr, 267 p. [in Ukrainian].

Dementiievska, N. P. & Morze, N. V. (1999). Telekomunikatsiini proekty. Stan ta perspektyvy [Telecommunication projects. Condition and prospects]. Computer at school and family, no. 4, pp.16–19 [in Ukrainian].

Panina, T. S. (2006). Sovremennye sposoby aktivizatsii obucheniya [Modern ways of activating learning: textbook for educational institutions]. Moscow: Yzdatelskyi tsentr “Akademyia”, 176 p. [in Russian].

Petrenko, L. M. (2014). Teoriia i metodyka rozvytku informatsiino-analitychnoi kompetentnosti kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [The Theory and methodology of information and analytical competence development of vocational school heads]. Doctor’s thesis. Kyiv, 581 p. [in Ukrainian].

Yahupov, V. V., Velychko, N. O., Hyrylovska, I. V. et al. (2014). Rozvytok informatsiino-analitychnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv PTNZ: teoriia i praktyka. Monohrafiia [Development of informational-analytical competence of pedagogical workers of the VET: theory and practice. Monograph]. Kyiv: TOV “NVP Polihrafservis”, 176 p. [in Ukrainian].

Intel® Navchannia dlia maibutnoho (2006). [Training for the future]. Kyiv: “Nora-print” Publ., 320 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агапова М. Б. Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Агапова Марина Борисівна. – Житомир, 2008. – 298 с.

Данильчук Л. О. Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Данильчук Лариса Олексіївна. – Житомир, 2007. – 267 с.

Дементієвська Н. П. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи / Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 1999. – № 4. – С. 16–19.

Панина Т. С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова; Под ред. Т. С. Паниной. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – 176 с.

Петренко Л. М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Петренко Лариса Михайлівна. – К., 2014. – 581 с.

Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика. Монографія / В. В. Ягупов, Н. О. Величко, І. В. Гириловська та ін. За наук. ред. В.В. Ягупова. – К. : ТОВ “НВП Поліграфсервіс”, 2014. – 176 с.

Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Вид. “Нора-прінт”, 2006. – 320 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)