DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.141888

ОСНОВИ ДИЗАЙНУ В ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Жанна Ясеницька, Галина Савчин

Анотація


У статті окреслено проблему становлення та розвитку дизайн-освіти в Україні, розкрито значення дизайну в сучасному культурологічному просторі та освітньому процесі, висвітлено роль, місце та актуальність впровадження основ дизайну в змісті підготовки майбутніх художників-педагогів, акцентовано значимість професійного становлення художника-педагога з метою реалізації основ дизайнерської освіти у процесі безперервного навчання. Впровадження дизайну як напрямку підготовки майбутніх художників-педагогів у закладах вищої освіти потребує теоретичного осмислення і практичної реалізації, адже дизайн як засіб формування проектної художньо-естетичної культури, національної самосвідомості майбутніх фахівців має стати складовою їхньої професійної підготовки.


Ключові слова


вища освіта; мистецька освіта; дизайн-освіта; художник-педагог; художня культура; духовна культура; дизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Blyzniuk, M. M. (2018). Pedahohichnyi dyzain yak suchasnyi dydaktychnyi napriam u pidhotovtsi maibutnikh khudozhnykiv [Pedagogical design as a modern didactic direction in the preparation of future artists]. Naukovyi ohliad, no. 4(47), pp. 77–89. [in Ukrainian].

Denysenko, S. M. (2015). Pedahohichnyi dyzain u suchasnomu osvitnomu protsesi [Pedagogical design in the modern educational process]. Journal of the Zhytomyr Ivan Franko State University. Vol. 3, pp. 79–83. [in Ukrainian].

Nagayeva, I. A. (2012). Pedagogicheskiy dizayn i pedagogicheskoye proyektirovaniye: problemy i perspektivy [Pedagogical design and pedagogical design: problems and perspectives]. Informatizatsiya i svyaz, no. 4, pp. 61–64. [in Russian].

Prusak, V. F. (2002). Stanovlennia dyzain-osvity v Ukraini [Becoming a design education in Ukraine]. Journal of the University of Lviv. The series is pedagogical. Vol. 16.4.1, pp. 80–87. [in Ukrainian].

Sidorenko, V. F. Dizaynerskie metody poznaniya [Design methods knowledge]. Available at: http: / www.rosdesign.сom / design_materials 2/diz_ metod. htm. [in Russian].

Tereshkun, A. V. (2011). Do pytannia dyzain-osvity v Ukraini: kulturolohichnyi aspect [The issue of design education in Ukraine: the cultural aspect]. Journal of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture, no. 3, pp. 79–81. [in Ukrainian].

Fursa, O. O. (2013). Osnovni napriamy i chynnyky stanovlennia dyzain-osvity [The main directions and factors of formation of design education]. Scientific Bulletin of UNFU. Vol. 23.18, pp. 392–398. [in Ukrainian].

Fursa, O. O. (2011). Rozvytok dyzain-osvity v Ukraini i zarubizhzhi: istoryko-porivnialnyi aspekt [Development of design education in Ukraine and abroad: historical and comparative aspect]. Porivnialna profesiina pedahohika. Vol. 2, pp. 112–124. [in Ukrainian].

Shevchenko, A. I. (2017). Metodyka navchannia khudozhnoho proektuvannia maibutnikh fakhivtsiv z dyzainu [Methodology for teaching artistic designing of future design specialists]. Candidate’s thesis. Kyiv, 351 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Близнюк М. М. Педагогічний дизайн як сучасний дидактичний напрям у підготовці майбутніх художників / М. М. Близнюк // Науковий огляд. – № 4(47). – 2018. – С. 77–89.

Денисенко С. М. Педагогічний дизайн у сучасному освітньому процесі / С. М. Денисенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Вип. 3. – С. 79–83.

Нагаева И. А. Педагогический дизайн и педагогическое проектирование: проблемы и перспективы / И. А. Нагаева // Информатизация и связь. – 2012. – № 4. – С. 61–64.

Прусак В. Ф. Становлення дизайн-освіти в Україні / В. Ф Прусак // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2002. – Вип. 16.4.1. – С. 80–87.

Сидоренко В. Ф. Дизайнерские методы познания [Електронний ресурс] / В. Ф. Сидоренко. – Режим доступу: http: / www.rosdesign.сom / design_materials 2/diz_ metod.htm.

Терешкун А. В. До питання дизайн-освіти в Україні: культурологічний аспект / А. В. Терешкун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2011. – № 3. – С. 79–81.

Фурса О. О. Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти / О. О. Фурса // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 392–398.

Фурса О. О. Розвиток дизайн-освіти в Україні і зарубіжжі: історико-порівняльний аспект / О.О. Фурса // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – Вип. 2. – С.112–124.

Шевченко А. І. Методика навчання художнього проектування майбутніх фахівців з дизайну: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 / Шевченко Анна Ігорівна. – Київ, 2017. – 351 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)