DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144136

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНИКА У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї

Олена Квас, Марія Шира

Анотація


Стаття присвячена розгляду проблеми формування здорової особистості дитини дошкільного віку у процесі взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї. Обґрунтовується, що реалізація педагогічних умов, а саме: підвищення компетентності вихователів щодо формування здорової особистості дитини; вироблення у вихованців звичок здоров’язбережувальної поведінки на основі формування у них позитивного ставлення до її норм і правил, що визначає їхню життєву позицію у взаємодії з довкіллям сприятимуть зростанню рівнів сформованості здорової особистості дитини дошкільного віку у процесі взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї.


Ключові слова


здорова особистість; дитина дошкільник; взаємодія; педагогічні умови; формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriushchenko, T. K. (2014). Orhanizatsiia osvitnoho protsesu z formuvannia u doshkilnykiv zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti [The organization of the educational process on the formation of preschoolers’ healthcare-saving competence]. Scientific Herald. Southern Ukrainian Kostyantyn Ushynskiy National Pedagogical University: a collection of scientific works. Odesa, pp. 3 – 11.[in Ukrainian].

Babiuk, T. Y. (2007). Metody formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia v roboti zi starshymy doshkilnykamy [The methods of forming a healthy lifestyle while working with older preschoolers]. A collection of scientific works of Kamyanets-Podilskiy State University. Series: Pedagogical. Kamianets-Podilskyi: PP Moshak M.I., vol. 13, book 2, pp.138 – 142. [in Ukrainian].

Levinets, N. V. (2001). Vprovadzhennia zdoroviazberihaiuchykh tekhnolohii yakaktualnyi napriam suchasnoi doshkshlinoi osvity [An introduction of health-saving technologies as an actual trend of modern preschool education]. Bulletin of the Institute of Development of Child: a collection of scientific works, vol.16, Kyiv: Vyd. NPU im. N.P. Drahomanova, pp. 116 – 120. [in Ukrainian].

Lisnevska, N. V. (2013). Zdoroviazberihaiuchi tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni ditei doshkilnoho viku [The health-saving technologies of the physical education of children of preschool age.]. Herald of Luhansk Taras Shevchenko National University.: Pedagogical sciences, no.5 (264), part. 2, Luhansk, pp.149 – 155. [in Ukrainian].

Svarkovska, L. A. (2010). Chynnyky formuvannia zdorovia ta fizychnoho stanu vykhovantsiv doshkilnykh zakladiv [The factors of formation of health and physical condition of pupils of preschool establishments]. Pedagogical sciences: theory, history, and innovative technologies. Sumy: Sum DPU im. A.Makarenka, no.1(3), pp. 323–330. [in Ukrainian].

Semenova, N. I. (2009). Pedahohichni tekhnolohii vzaiemodii doshkilnoho navchalnoho zaklidu i simi u formuvannia zdorovoi osobystosti doshkilnyka [The pedagogical technologies of interaction between the preschool educational institution and the family in formation of healthy personality of preschooler]. Scientific notes of Vinnytsya Mukhaylo Kotsyubynskiy State Pedagogical University.: a collection of scientific works.Vinnytsia, Planer, vol.27, pp. 384 – 388. [in Ukrainian].

Filonenko, O. (2014). Zdorovyi vypusknyk dytsadka – uspishnyi shkoliaryk [A healthy graduate of kindergarten is a successful student]. Preschool education, no. 5, pp.17 – 19. [in Ukrainian].

Yurochkina, S. O. (1997). Pedahohichni zasady valeolohichnoho vykhovannia ditei starshoho doshkilnoho viku [The pedagogical bases of the valeological education of children of the senior preschool age]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 153 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрющенко Т. К. Організація освітнього процесу з формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності / Т. К. Андрющенко // Науковий вісник. – ПНПУ ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. – Одеса, 2014. – Спецвипуск “Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти”. – С. 3 – 11.

Бабюк Т. Й. Методи формування здорового способу життя в роботі зі старшими дошкільниками / Т. Й. Бабюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія: Педагогічна. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2007. – Вип. 13. – Кн.2. – С.138 – 142.

Левінець Н. В. Впровадження здоров’язберігаючих технологій як актуальний напрям сучасної дошкільної освіти / Н. В. Левінець // Вісник Інституту розвитку дитини: зб. наук. пр. Вип.16. – К.: Вид. НПУ ім. Н.П. Драгоманова, 2001. – С. 116 – 120.

Лісневська Н. В. Здоров’язберігаючі технології у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Н. В. Лісневська // Вісник Луганського національного університету імені Т.Шевченка: Педагогічні науки. – № 5 (264). – Ч. 2. – Луганськ, 2013. – С. 149d155.

Сварковська Л. А. Чинники формування здоров’я та фізичного стану вихованців дошкільних закладів / Л. А. Сварковська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: [наук. журнал]. – Суми: СумДПУ ім. А.Макаренка, 2010. –№ 1(3). – С. 323–330.

Семенова Н. І. Педагогічні технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні здорової особистості дошкільника / Н. І. Семенова // Наук. зап. Вінницького держ. пед ун-ту ім. М. Коцюбинського: зб. наук. пр. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, Планер, 2009. – Вип.27. – С. 384 – 388.

Філоненко О. Здоровий випускник дитсадка – успішний школярик /О. Філоненко // Дошкільне виховання. –2014. – № 5. – С. 17 – 19.

Юрочкіна С. О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку: автореф. канд. пед. наук: 13.00.01 / С. О. Юрочкіна. – К., 1997. – 153 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)