DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144137

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко

Анотація


В умовах трансформаційних змін в Україні спостерігаються динамічні та глибокі зміни у соціальних характеристиках населення в цілому, зокрема молодшого покоління. Важливе місце в економічній соціалізації займає економічні потреби, характер і реалізація яких сприяють включенню особистості в соціальну діяльність, формуючи його економічну свідомість.

У статті йдеться про актуальність економічної соціалізації учнів, розглядається поняття та складові економічної соціалізації школярів, аналізуються шляхи економічної соціалізації, приділяється значна увага основним вимогам знань і вмінь учнів у галузі економіки.


Ключові слова


економічна соціалізація; економічна освіта; ціннісні орієнтації; шляхи формування економічної соціалізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Belinska, O.P. & Tichomandritska, O.O. (2009). Sotsialna psichologiya osobystosti [Social psychology of personality]. Мoscov: Academia, 304 p. [in Ukrainian].

Vyatkin, А. P. (2010). Psichologiya ekonomichniyi sotcializatsii osobystosti: subyektno-rolovy pidchid: моnjgrafiya [Psychology of economic socialization of the individual: the subjective-role approach: monograph]. Іrkutsk: IDU, 383p. [in Ukrainian].

Zagrebyn, V.V. (2014). Pidchody do vyznachennya kategorii “ekonomichna sotcializatsiya” [The approaches to the definition of the category “an economic socialization”]. The scientific and methodical electronic “Consept”, no. 2, p. 6. Available at: http://e-koncept.ru/2014/14030.htm. [in Ukrainian].

Іvanchenko, V.А. (2015). Zovnishni ta vnutrishni determinant protcesu sotsializatcii pidlitkiv z nepovnych simey: моnjgrafiya [The external and internal determinants of the process of socialization of adolescents from the single-parent families: monograph]. Кyiv: DSGU, p.180. [in Ukrainian].

Leleka, S.V. (2006). Aktuvizatsiya piznavalnoi diyalnosti uchniv na urokach ekonomiky [An activation of cognitive activity of students at economics lessons]. Economics in schools of Ukraine, no.4(17), pp. 8 – 11. [in Ukrainian].

Оvsyuk, N. (2011). Formuvannya ekonomichnoi kompetentnosti u protsesi vuvchennya geografii ta osnov ekonomiky [The formation of economic competence in the process of studying Geography and Fundamentals of Economics]. Geography and Basics of Economics in School, no. 1, pp.37–41. [in Ukrainian].

Оvcharuk. О. (2003). Комpetentnist yak klyuch do onovlennya zmistu [Competence as a key to updating the content of education]. A strategy of reforming the education in Ukraine. Кyiv: “К.І.S”, pp. 13–41. [in Ukrainian].

Тоpyzov, О. & Vіshкіnіnі, L. (2011). Комpetentnisny pidchid do navchannea [Competency approach to learning]. Geography and Basics of Economics in School, no. 5, pp. 34–37. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белінська O. П., Тіхомандріцька O. О. Соціальна психологія особистості / О.П. Белінська, О.О. Тіхомандріцька. – М .: Academia, 2009. – 304 с.

Вяткін А. П. Психологія економічної соціалізації особистості: суб’єктно-рольовий підхід: монографія / А.П. Вяткін. – Іркутськ: ІДУ, 2010. – 383 с.

Загребин В. В. Підходи до визначення категорії “економічна соціалізація” // Науково-методичний електронний журнал “Концепт”. – 2014. – № 2 (лютий). – С. 6. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14030.htm.

Іванченко В. А. Зовнішні та внутрішні детермінанти процесу соціалізації підлітків з неповних сімей: монографія / В.А. Іванченко. – К: ДСГУ, 2015. – С. 180.

Лелека С.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки / С.В. Лелека // Економіка в школах України. – 2006. – №4(17) – С. 8 – 11.

Овсюк Н. Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки / Н. Овсюк // Географія та основи економіки в школі. – 2011.– № 1. – С. 37–41.

Овчарук О. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні. – К.: “К.І.С.”, 2003. – С. 13–41.

Топузов О. Компетентнісний підхід до навчання / О. Топузов, Л. Вішкініні //Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 5. – С. 34–37.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)