DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144216

ЦІННІСТЬ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Світлана Криштанович

Анотація


Проведено аналіз наукових досліджень щодо розробки різних моделей формування професійної компетентності фахівців в системі вищої освіти України. Запропоновано модель формування професійної компетентності менеджерів фізичної культури і спорту, в основу якої входять чотири блоки, а саме методично-цільовий, предметно-змістовий, процесуальний та діагностично-результативний. Розкрито зміст кожного з цих блоків. Визначено цінність запропонованої моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту, зокрема вона дозволяє не тільки прогнозувати цей процес, а й довести його до фактичної реалізації, використовуючи не тільки її окремі елементи, а й зв’язки між ними.


Ключові слова


модель; професійна компетентність; менеджер; фізична культура; спорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Biloshytsyi, A. O. (2007). Metody ta modeli kompleksnogo informatsiino-osvitnogo seredovyshcha v umovakh rozvytku vyshchogo navchalnogo zakladu [Methods and models of integrated information and educational environment in the conditions of development of higher educational institution]. Candidate’s thesis. Kyiv, 243 p. [in Ukrainian].

Vasylyshyna, N. M. (2016). Strukturno-funkzionalna model vykladacha vyshchoi shkoly v Ukraini [Structural and functional model of the teacher of higher education in Ukraine]. Engineering and educational technologies, no. 2 (14), available at: www. eetecs.kdu.edu.ua [in Ukrainian].

Elbrekht, O. (2009). Pidgotovka menedzheriv v Ukraini v konteksti suchasnykh svitovykh tendenzii rozvytku osvity [Training of Managers in Ukraine in the Context of Contemporary World Development Trends]. Humanization of the educational process, vol. 41, Sloviansk: SDPU, pp.30–38. [in Ukrainian].

Ivanchenko, Ye. A. (2004). Model formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh ekonomistiv [Model of formation of professional mobility of future economists]. Scientific Herald of the Southern Ukrainian State Pedagogical University named after. K. D. Ushinsky, vol.12, pp. 11–16. [in Ukrainian].

Saukh, I. V. (2010). Model profesiinoi kompetentnosti menedzhera turystychnoi industrii iak osnova konkurentospromozhnosti galuzi [Models of professional competence of the tourism industry manager as the basis of the industry’s competitiveness]. Economy. Management. Innovations. No. 2, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_38[in Ukrainian].

Skvarok, M. Yu. (2015). Model profesiinoi pidgotovky maibutnikh inzheneriv-pedagogiv do proektuvannia odiagu zasobamy informaziinykh tekhnologii [Model of professional training of future engineers-teachers for the design of clothing by means of information technology]. Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna. Uman: FOP Zhovtyi О.О. vol.1, pp. 324–331. [in Ukrainian].

Soltyk, О. О. (2003). Formuvannia konzeptualnoi modeli profesiinoi diialnosti vykladacha fizychnogo vykhovannia vyshchogo navchalnogo zakladu [Formation of a conceptual model of professional activity of a teacher of physical education at a higher educational establishment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 21 p. [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. A. (2009). Pedagogika vushchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv, Vyshcha shkola, 470 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білощицький А. О. Методи та моделі комплексного інформаційно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу: дис. ... канд. наук: 05.13.06 / Білощицький Андрій Олександрович. – Київ, 2007. – 243 с.

Василишина Н. М. Структурно-функціональна модель викладача вищої школи в України // Інженерні та освітні технології. – 2016. – № 2 (14). – Режим доступу: www. eetecs.kdu.edu.ua.

Ельбрехт О. Підготовка менеджерів в Україні в контексті сучасних світових тенденцій розвитку освіти / О. Ельбрехт // Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. – Вип. 41 / За заг.ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С.30–38.

Іванченко Є. А. Модель формування професійної мобільності майбутніх економістів / Є.А. Іванченко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: (Зб.наук.пр.). – 2004. – Вип. 12. – С. 11–16.

Саух І. В. Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі / І. В. Саух. // Економіка. Управління. Інновації. –2010. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_38

Скварок М. Ю. Модель професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій / М. Ю. Скварок // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк].– Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 1. – С. 324 – 331.

Солтик О. О. Формування концептуальної моделі професійної діяльності викладача фізичного виховання вищого навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. наук із фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 / О. О. Солтик. – Київ, 2003. – 21 с.

Ортинський В. А. Педагогіка вищої школи / В. А. Ортинський. – Київ: Вища школа, 2009. – 470 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)