DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144289

НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Світлана Яценко

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати сутність та зміст наступності дошкільної освіти та початкової школи в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Обґрунтовано специфіку сучасної української освіти з огляду на інформатизацію, глобалізацію, технологізацію та зростання вимог до особистості. Проаналізовано науковий доробок учених, які досліджують проблему наступності дошкільної освіти та початкової школи.


Ключові слова


наступність; дошкільна освіта; початкова освіта; системність; неперервність; нова українська школа; особистість; взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Draiden, H. & Vos, D. (2011). Revoliutsiia v navchanni [Revolution in education]. Translation from English M. Tovkalo. Lviv: V-vo “Litopys”, 544 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. [Electronnic resource]. Available at: http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/[in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming of High School]. [Electronnic resource]. Available at: [in Ukrainian]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Paliichuk, V. & Pavlushkina O. (2002). Samotsinnist doshkilnoho dytynstva i pytannia pidhotovky dytyny do shkoly [The value of pre-school childhood and the issue of preparing a child for school]. Preparing children for school. Continuity and prospects: A collection,140 p. [in Ukrainian].

Pantiuk, T. (2016). Pidhotovka ditei do shkoly v Ukraini: suspilno-pedahohichnyi kontekst: Monohrafiia [Preparation of children for school in Ukraine: the socio-pedagogical context: Monograph]. Drohobych: DSPY Publ., 504 p. [in Ukrainian].

Pisotska, L. (2002). Psykhichni faktory nastupnosti doshkilnoi i pochatkovoi zahalnoi osvity [The mental factors of continuity of preschool and primary general education]. Preparing children for school. Continuity and prospects: A collection. Khmelnytskyi, 140 p. [in Ukrainian].

Stepanenko, H. (2006). Kliuchovi chynnyky osobystisnoho zrostannia starshoho doshkilnyka ta zhyttievi problemy dytynstva [The key factors of personal growth of a senior preschool child and life problems of childhood]. Osnovni skladovi neperervnosti doshkilnoi ta pochatkovoi lanok osvity: mater. miskoi nauk.-metod. konf. – The main components of the continuity of the preschool and primary education units. The Proceedings of the city science.-method. Conferences. (pp.61-62). Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim. [in Ukrainian].

Fadieieva, T.O. (2002). Nastupnist mizh doshkilnym ta pochatkovym navchanniam [Continuity between the pre-school and primary education]. Kirovohrad: RVTs KDPU, 226 p. [in Ukrainian].

Kharchenko, A. (2002). Problemy nastupnosti ta perspektyvnosti, shliakhy yikh vyrishennia [The problems of continuity and perspective, ways of their solution]. Preparing of children for school. Continuity and prospects: A collection. Khmelnytskyi, 140 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Драйден Г. Революція в навчанні / Драйден Гордон, Вос Джанет; перекл. з англ. М. Товкало. – Львів: В-во “Літопис”, 2011. – 544 с.

Закон України “Про освіту” / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / [Електронний ресурс].   Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Палійчук В. Самоцінність дошкільного дитинства і питання підготовки дитини до школи / В. Палійчук, О. Павлушкіна // Підготовка дітей до школи. Наступність і перспективність: зб. / В.І. Войтенко, Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва. – Хмельницький, 2002. – 140 с.

Пантюк Т. Підготовка дітей до школи в Україні: суспільно-педагогічний контекст: Монографія / Т. Пантюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 504 с.

Пісоцька Л. Психічні фактори наступності дошкільної і початкової загальної освіти / Л. Пісоцька // Підготовка дітей до школи. Наступність і перспективність: збірник / В.І. Войтенко, Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва. – Хмельницький, 2002. – 140 с.

Степаненко Г. Ключові чинники особистісного зростання старшого дошкільника та життєві проблеми дитинства / Г.Г. Степаненко // Основні складові неперервності дошкільної та початкової ланок освіти: матер. міської наук.-метод. конф.: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – С. 61–62.

Фадєєва Т.О. Наступність між дошкільним та початковим навчанням / Т.О. Фадєєва. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2002. – 226 с.

Харченко А. Проблеми наступності та перспективності, шляхи їх вирішення / А. Харченко // Підготовка дітей до школи. Наступність і перспективність: збірник / В.І. Войтенко, Л.А. Грицюк, М.І. Каратаєва. – Хмельницький, 2002. – 140 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)