DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144325

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ УВАГИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ

Сюй Фейфей

Анотація


У статті актуалізовано проблему формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки. В результаті проведеного діагностичного етапу дослідження було виявлено ряд проблем щодо рівня сформованості даного феномену, врахування яких дозволило авторові сформулювати педагогічні умови, що сприяють інтенсифікації формування виконавської уваги студентів. Підкреслено необхідність організації навчання з орієнтацією нa усвідомлення й активне засвоєння студентами інформації щодо функцій, механізмів дії та властивостей уваги в діяльності піаніста-виконавця. Наголошено на підсиленні пізнавального інтересу студента до фортепіанного виконавського мистецтва шляхом урахування при підборі репертуару, яким має оволодіти майбутній учитель музики, його вподобань, бажань та можливостей.


Ключові слова


майбутній вчитель музики; виконавська увага; музично-виконавський процес; педагогічні умови; фортепіанна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev, V. I. (2013). Pedagogika vysshey shkoly. Innovatsionno-prognosticheskiy kurs [Pedagogy of the higher school. Innovation-forecasting course]. Kazan: Center for Innovative Technologies, 500 p. [in Russian].

Brazhnych, O. H. (2001). Pedahohichni umovy dyferentsiiovanoho navchannia uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [Pedagogical conditions of differentiated teaching of pupils of a secondary school]. Kryvyi Rih, 238 p. [in Ukrainian].

Busel, V. T. (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: VTF “Perun” Publ., 1440 p. [in Ukrainian].

Zhizhina, M. V. (2002). Psikhologo-pedagogicheskie usloviya i faktory formirovaniya ispolnitelskogo vnimaniya muzykanta [Psihologo-pedagogical conditions and factors of formation of performing attention of the musician]. Saratov: Saratov University, 138 p. [in Russian].

Makarenko, S. S. (2013). Formuvannia motyvatsii dosiahnen v strukturi motyvatsiinoi sfery osobystosti vchytelia [Formation of the motivation of achievements in the structure of the teacher’s personality motivational sphere]. Scientific journal “Scientific herald”. Series psychology. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, pp.314–323. [in Ukrainian].

Aleksiuk, A. M., Aiurzanain, A. A. & Pidkasystyi, P. I. et al. (1993). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh intensyfikatsii navchannia [Organization of independent work of students in conditions of intensification of training]. Kyiv: ISDO Publ., 336 p. [in Ukrainian].

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva: teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin [Pedagogy of art: theory and methodology of teaching artistic disciplines]. Kyiv: Education of Ukraine Publ., 274 p. [in Ukrainian].

Petrushin, V. I. (2008). Muzykalnaya psikhologiya [Musical psychology]. Moscow: Academic project; Triksta Publ., (2), 400 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреев В. И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: учеб. пособие / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – 500 с.

Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і головний ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

Жижина М. В. Психолого-педагогические условия и факторы формирования исполнительского внимания музыканта / М. В. Жижина. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002. – 138 с.

Макаренко С. С. Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя [Електронний ресурс] / С. С.Макаренко. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2013/13msssov.pdf

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: навч. посіб. / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий, [та ін.]. – К.: ІСДО, 1993. – 336 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва: теорія і методика викладання мистецьких дисциплін / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

Петрушин В. И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400 с. – (2).

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)