DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144326

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ

Ольга Гермак

Анотація


У статті автором узагальнено матеріали щодо організації та проведення експериментальної апробації моделі реалізації педагогічних умов застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів. Представлено елементи констатувального етапу експериментальної перевірки моделі та реальний стан проблеми дослідження, наведено критерії до показників результативності педагогічного експерименту, що визначені з врахуванням положень системного, компетентнісного і суб’єктно-орієнтованого підходів до встановлення рівнів оволодіння професійними знаннями, вміннями і навичками.


Ключові слова


електронний освітній ресурс; моделювання; модель; електромонтер; професійна освіта; педагогічні умови професійної підготовки; експериментальна перевірка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, V. Iu. & Lapinskyi, V. V. (2012). Metodolohichni ta metodychni osnovy stvorennia i vykorystovuvannia elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia [The methodological and methodical basis of the creation and use of electronic teaching aids]. A computer at school and family, no.2, pp.3–6. [in Ukrainian].

Vostroknutov, I. Ye. (2005). Teoriya i tekhnologiya otsenki kachestva programmnykh sredstv obrazovatelnogo naznacheniya [The theory and technology of assessment of quality of software of educational purposes]. Moscov: Goskoortsentr informatsionnykh tekhnologiy, 300 p. [in Russian].

Hermak, O. L. (2018). Elektrotekhnika z osnovamy promyslovoi elektronikp (dlia elektromonteriv) [Electrical engineering with the basics of industrial electronics (for electricians)]. [Electronic resource]. Available at: http://www.germak.in.ua/; electrical.eor.by. [in Ukrainian].

Hermak, O. L. (2018). Sutnist tekhnolohii elektronnoho navchalnoho portfolio maibutnikh elektromonteriv [An essence of the technology of electronic training portfolio of future electricians]. Youth and market, no.3, pp. 162–166. [in Ukrainian].

Ielnykova, H. V. (2013). Kvalimetrychne otsiniuvannia diialnosti profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu yak metod upravlinnia [The qualimetric evaluation of the activity of vocational school as a method of management]. Innovatsiini metody upravlinskoi diialnosti kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv: mater. seminaru-treninhu – The innovative methods of managerial activity of heads of vocational education institutions: the materials of training seminar. (pp. 10–13).Cherkasy: NMTs PTO u Cherkaskii oblasti. [in Ukrainian].

Polozhennia pro poriadok orhanizatsii ta provedennia aprobatsii elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. MON Ukrainy [Regulation on the procedure of organizing and conducting the testing of electronic teaching aids for the general educational institutions. Ministry of Education and Science of Ukraine].[Electronic resource]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0757-04. [in Ukrainian].

Morze, N. V. & Vember, V. P. (2007). Yak vyznachyty pedahohichnu tsinnist elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia [How to determine the pedagogical value of electronic teaching aids]. A Head of school, lyceum, gymnasium, no. 4, pp. 31–36. [in Ukrainian].

Robert, I. V. (1999). Sovremennye informatsionnye i kommunikatsionnye tekhnologii v sisteme srednego professionalnogo obrazovaniya: metodicheskie rekomendatsii [The modern information and communication technologies in the system of secondary vocational education: the methodological recommendations]. Moscov: Nauch.-metod. tsentr sr. prof. obrazovaniya MOiP RF, 144 p. [in Russian].

Rostoka, M.L. Savchenko, I.M. & Bondarenko, T.S. (Eds). (2018). Rozbudova yedynoho informatsiinoho prostoru ukrainskoi osvity – vymoha chasu: zb. mater. Vseukr. nauk.-prakt. WEB-forumu (Kyiv-Kharkiv, 22–23 bereznia 2018 r. [The development of the unified information space of Ukrainian education is a requirement of time: A collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical WEB-forum (Kyiv-Kharkiv, March 22-23, 2018)]. Kropyvnytskyi: Vyd-vo Lotnoi akademii Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, pp. 125–128; pp. 132–134. [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. & Huraliuk, A. H. (2018). Informatsiino-dydaktychne modeliuvannia zmistu e-pidruchnyka z mekhanizatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva na zasadakh ontolohichnoho pidkhodu [The informational and didactic modeling of the content of the e-textbook on the mechanization of agricultural production on the basis of ontological approach]. The scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series “Pedagogical Sciences”,vol.11, 247 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Биков В. Ю., Лапінський В. В. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 2. – С. 3–6.

Вострокнутов И. Е. Теория и технология оценки качества программных средств образовательного назначения / И. Е. Вострокнутов. – М.: Госкоорцентр информационных технологий, 2005. – 300 с.

Гермак О.Л. Електротехніка з основами промислової електронікп (для електромонтерів): [сайт]. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.germak.in.ua/; electrical.eor.by.

Гермак О. Л. Сутність технології електронного навчального портфоліо майбутніх електромонтерів / О. Л. Гермак. – Молодь і ринок. – 2018. – № 3. – С. 162–166.

Єльникова Г. В. Кваліметричне оцінювання діяльності професійно-технічного навчального закладу як метод управління / Г. В. Єльникова // Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матер. семінару-тренінгу. – Черкаси: НМЦ ПТО у Черкаській області, 2013. – С. 10–13.

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів // МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0757-04.

Морзе Н. В., Вембер В. П. Як визначити педагогічну цінність електронних засобів навчального призначення / Н. В. Морзе, В. П. Вембер // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – С. 31–36.

Роберт И. В. Современные информационные и коммуникационные технологии в системе среднего профессионального образования: методические рекомендации / И. В. Роберт. – М.: Науч.-метод. центр ср. проф. образования МОиП РФ, 1999. – 144 с.

Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу: [зб. матер. Всеукр. наук.-практ. WEB-форуму (Київ-Харків, 22–23 березня 2018 р.); за заг. ред.: М.Л. Ростока, І.М. Савченко, Т.С. Бондаренко]. – Кропивницький: Вид-во Льотної академії Національного авіаційного університету, 2018. – С. 125–128; С. 132–134.

Ростока М.Л., Гуралюк А.Г. Інформаційно-дидактичне моделювання змісту е-підручника з механізації сільськогосподарського виробництва на засадах онтологічного підходу / М.Л. Ростока, А.Г. Гуралюк // Наукові записки Малої академії наук України. Серія “Педагогічні науки” : [зб. наук. праць; редкол.: С.О. Довгий (голова), О.Є. Стрижак, О.В. Лісовий та ін.]. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – Вип. 11. – 247 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)