DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144328

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Роксолана Придатко

Анотація


Стаття присвячена теоретичному узагальненні наукової проблеми формування соціально-комунікативної компетенції вихователя закладу дошкільної освіти. Соціально-комунікативна компетентність вихователя закладу дошкільної освіти розглядається як здатність педагога реально оцінювати навколишню дійсність, зрозуміти основні закономірності соціальної ситуації, знайти інформацію в невизначених умовах і впевнено будувати свою поведінку для досягнення балансу між власними потребами й очікуваннями, сенсом життя і вимогами соціальної дійсності; вміння здійснювати відповідні комунікативні дії в певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії та фахові знання закономірностей і форм спілкування й правил поведінки в різноманітних ситуаціях.


Ключові слова


соціально-комунікативна компетентність; вихователь ЗДО; професійність; соціальна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. [Education of the person: in two books.]. The second book: A personality-oriented approach: the scientific and practical principles. Kyiv: Lybid, 344 p. [in Ukrainian].

Bohush, A. M. (2001). Nastupnist, perspektyvnist, spadkoiemnist – skladovi neperervnoi osvity [Continuity, perspective, and succession are the constituents of the continuous education]. Preschool education, no. 11, pp. 11–12. [in Ukrainian].

Hushlevska, I. (2004). Poniattia kompetentnosti u vitchyznianii ta zarubizhnii pedahohitsi [The concept of competence in the domestic and foreign Pedagogy]. School education, no.3, pp. 22–24. [in Ukrainian].

Bibik, N. M., Vashchenko, L. S., Lokshyna, O. I. et al; (Ed.). O. V. Ovcharuk (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [A competency approach in the modern education: the world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: KIS, 112 p. [in Ukrainian].

Komunikatyvna kompetentsiia [Communicative competence]. [Electronic resource]. Available at: http: // wjournal.com.ua/komunikativna-kompetencija. html. [in Ukrainian].

Lytvynenko, S. A. &. Yamnytskyi, V. M. (2003). Dytyna i seredovyshche: problemy vzaiemodii [The child and the environment: the problems of interaction]. Humanitarian Herald of Pereyaslav-Khmelnytskiy Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University: Scientific and Theoretical Journal. Pereiaslav-Khmelnytskyi, pp. 215–220. [in Ukrainian].

Lutsenko, I. O. (2001). Hotuiemos do movlennievoho spilkuvannia z doshkilnykamy: navch. posib. [We are preparing for speech communication with preschoolers]. [Electronic resource]. Ministry of Education and Science of Ukraine. National Academy of Sciences of Ukraine, Mykhaylo Drahomanov National Pedagogical University. Kyiv: NPU, 96 p. Available at: http://catalog. odnb. odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:5487/Source:default. [in Ukrainian].

Mudrik, A. (2005). Sotsializatsiya cheloveka kak problema [Socialization of person as a problem]. Social pedagogy, no.4, pp.47–57. [in Russian].

Sarapulova, Ye. H. & Panchenko, T. D. (2008). Samopiznannia ta etyka spilkuvannia yak zasoby formuvannia komunikatyvnykh vmin u predstavnykiv molodoho pokolinnia [The self-knowledge and ethics of communication as a means of forming the communicative skills among the representatives of the young generation]. Pedagogy of Tolerance, no.(45), pp. 57–65. [in Ukrainian].

Skrypchenko, O. V. & Ohorodniichuk, Z. V. et al., (2001). Vikova ta pedahohichna psykholohiia: navch. posib. [Age and Pedagogical Psychology: Tutor manual]. Kyiv: Prosvita, 416 p. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Sertse viddaiu ditiam [I give my heart to children]. Selected works in 5 volumes.Vol. 3. Kyiv: Rad. Shkola, 670 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. / І. Д. Бех. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Богуш А. М. Наступність, перспективність, спадкоємність – складові неперервної освіти / А. М. Богуш // Дошкільне виховання. – 2001. – № 11. – С. 11–12.

Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / І. Гушлевська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22–24.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [бібліотека з освітньої політики] / Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.; за ред. О. В. Овчарук. – К.: КІС, 2004. – 112 с.

Комунікативна компетенція [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http: //wjournal.com.ua/komunikativna-kompetencija.html.

Литвиненко С. А. Дитина і середовище: проблеми взаємодії / С. А. Литвиненко, В. М. Ямницький // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ор. Г. Сковороди: Науково-теоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 215–220.

Луценко І. О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: навч. посіб. [Електронний ресурс] / І. О. Луценко; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 96 с. – Режим доступу: http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:5487/Source:default.

Мудрик А. Социализация человека как проблема / А. Мудрик // Социальная педагогика. – 2005. – № 4. – С. 47–57.

Сарапулова Є. Г. Самопізнання та етика спілкування як засоби формування комунікативних вмінь у представників молодого покоління / Є. Г. Сарапулова, Т. Д. Панченко // Педагогіка толерантності. – 2008. – № (45). – С. 57–65.

Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 3. – К.: Рад. Школа, 1977. – 670 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)