DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.144329

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інна Радзівілова

Анотація


Автором проаналізовано погляди українських і зарубіжних дослідників на особливості формування готовності майбутніх фахівців різних спеціальностей до професійної діяльності. Уточнено сутність понять “умова”, “педагогічні умови”, “готовність до професійної діяльності”. Виявлено сукупність ефективних педагогічних умов, які впливають на формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності. На гіпотетичному рівні автором зроблено припущення, що створення певних з них в процесі фахової підготовки майбутніх бортпровідників можуть позитивно впливати на формування їхньої готовності до професійної діяльності.


Ключові слова


педагогічні умови; майбутні бортпровідники; готовність до професійної діяльності; педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності; навчальні центри

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristova, N. (2018). Zmist i sutnist hotovnosti maibutnikh filolohiv do profesiinoi diialnosti [Content and essence of future philologists’ readiness to professional activity]. Journal of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Kamianets-Podilskyi: Medobory-2006, pp. 15–29. [in Ukrainian].

Aristova, N. (2016). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi subiektnosti maibutnikh filolohiv [Pedagogical conditions of formation future philologists’ professional agency]. Journal of Pereyaslav-Khmelnytsky Hrihoriy Skovoroda Pedagogical University. Kyiv: Hnozys, no. 37, vol. IV (72), pp. 8–17. [in Ukrainian].

Aristova, N. (2017). Formuvannia profesiinoi subiektnosti maibutnikh filolohiv: teoriia i praktyka [Formation of future philologists’ professional agency: theory and practice]. Kyiv: TOV “NVP” Interservis”, 400 p. [in Ukrainian].

Budak, S. (2008). Formuvannia hotovnosti studentiv do inshomovnoi diialnosti z doshkilnykamy [Formation of students’ readiness to foreign-language activities with preschoolers]. Kyiv: Slovo Publ., 288 p. [in Ukrainian].

Kotenko, N. (2013). Formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti maibutnikh tekhnikiv haluzi zviazku v protsesi navchalnykh praktyk [Formation of readiness to professional activities among the future technicians of telecommunications industry during the educational practice]. Candidate’s thesis. Vinnytsia, 277 p. [in Ukrainian].

Marigodov, V. & Motornaya, C. (2004). Pedagogika i psikhologiya: aspekty aktivizatsii tvorchestva i gotovnosti k professionalnoy deyatelnosti [Pedagogy and psychology: aspects of actualization of creativity and readiness to professional activities]. Sevastopol: SevNTU Publ., 170 p. [in Russian].

Pelekh, Yu. (2010). Teoretyko-metodychni zasady tsinnisno-smyslovoi hotovnosti maibutnoho pedahoha do profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodical foundations of future teachers’ value-based readiness to professional activities]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 36 p. [in Ukrainian].

Polozenko, O. (2014). Model formuvannia psykholohichnoi hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi haluzi do profesiinoi diialnosti [Model of forming future agrarian readiness to professional activities]. Problems of modern pedagogic education. Series: pedagogy, psychology. Yalta: RYO KHU Publ., vol. 46., part 4, pp. 213–220. [in Ukrainian].

Polonskiy, V. (2004). Slovar po obrazovaniyu i pedagogike [Dictionary of education and pedagogy]. Moskva: Vysshaya shkola, 512 p.

Radzivilova, I. (2018). Komponentnyi sklad hotovnosti maibutnikh bortprovidnykiv do profesiinoi diialnosti [Component composition of future flight attendants’ readiness to professional activity]. Yoth & market, vol. 4 (159), pp. 145 – 149. [in Ukrainian].

Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 50 000 sliv. (2006). [Modern Ukrainian dictionary of the Ukrainian language: 50 000 words]. Kharkiv: Shkola, 832 p. [in Ukrainian].

Frolov, Y. (2001). Fylosofskyi slovar [Philosophical dictionary]. Moskva: Respublyka, 719 p. [in Russian].

Shvets, D. (2016). Pidhotovka maibutnikh ofitseriv MVS Ukrainy do okhorony i zabezpechennia hromadskoho poriadku v protsesi fakhovoi pidhotovky [Professional training of future officers of MIA of Ukraine to protection of public order and security]. Candidate’s thesis. Kyiv, 225 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арістова Н. О. Зміст і сутність готовності майбутніх філологів до професійної діяльності / Н. О. Арістова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХХХ. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2018. – С. 15–29.

Арістова Н. О . Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх філологів / Н. О . Арістова / Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 37, Том IV (72): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору”. – Київ: Гнозис, 2016. – С. 8–17.

Арістова Н. О. Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: теорія і практика / Наталія Олександрівна Арістова. – Київ: ТОВ “НВП” Інтерсервіс”, 2017. – 400 с.

Будак С.В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками. Монографія зі спецпрактикумом у двох книгах // Сергій Валерійович Будак. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 288 с.

Котенко Н. О. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків галузі зв’язку в процесі навчальних практик: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Наталія Олексіївна Котенко. – Вінниця, 2013. – 277 с.

Маригодов В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности: учебное пособие для технических вузов / В. К. Маригодов, C. Е. Моторная. – Севастополь: СевНТУ, 2004. – 170 с.

Пелех Ю. В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Юрій Володимирович Пелех. – Київ, 2010. – 36 с.

Полозенко О. В. Модель формування психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності / О. В. Полозенко // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей. – Ялта: РИО КГУ, 2014. – Вып. 46. – Ч. 4. – С. 213–220.

Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / Валентин Михайлович Полонский. – Москва: Высшая школа, 2004. – 512 с.

Радзівілова І. А. Компонентний склад готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності / І. А. Радзівілова // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159). – С. 145 – 149.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів /за заг. ред. В. В. Дубічинського. – Харків, Школа, 2006. – 832 с.

Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Республика, 2001. – 719 с.

Швець Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Дмитро Володимирович Швець. – Київ, 2016. – 225 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)