DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147017

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ВИМОГ І РЕАЛІЙ

Галина Кузан

Анотація


У статті окреслено специфічні особливості соціономічних професій, розглянуто окремі аспекти професійної підготовки у вищій школі майбутніх фахівців соціономічної сфери; акцентовано на актуальності компетентнісної освіти та впровадженні інтерактивної моделі навчання студентів з метою забезпечення якості їх підготовки до майбутньої професійної діяльності на рівні міжнародних вимог, що передбачає формування в них здатності добре орієнтуватися в сучасних реаліях й адекватно реагувати на них, знаходити оптимальні шляхи попередження та подолання виникаючих проблем, конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і світовому ринку праці на основі осучаснення змісту освіти з чіткою орієнтацією на майбутнє, застосування інтерактивних методів навчання, що сприяють розвитку метакомпетентності майбутніх фахівців, здатності до рефлексії та відповідальності за прийняті рішення, а також створення умов, які б спонукали сьогоднішніх студентів до саморозвитку, самовдосконалення протягом усього трудового життя.


Ключові слова


професійна діяльність; професійна підготовка; соціономічні професії; компетентнісна освіта; інтерактивні методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Yakymova, L. A. (2010). Aktyvizatsiia navchalnoho protsesu u suchasnii vyshchii shkoli: Metod. ohliad [The activation of the educational process in the modern High School: Method. Review]. Kyiv: DP “Vyd. dim “Personal”, 32 p. [in Ukrainian].

Boluchevskaya, V.V. (2010). Professionalnoe samoopredelenie budushchikh spetsialistov pomogayushchikh professiy [The professional self-determination of the future professionals of assisting professions].Volgograd: Izd-vo VolGMU, 264 p. [in Russian].

Hodlevska, D. M. (2007). Formuvannia profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh pedahohichnoho universytetu [The formation of professional communicative competence of future social workers in the conditions of a Pedagogical University]. Extended abstract of candidate’s thesis. National Mukhaylo Drahomanov Pedagogical University. Kyiv, 25 p. [in Ukrainian].

Hordiienko, N.V. (2014). Do problemy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u VNZ [Concerning thre problem of formation of professional competence of future social educators of higher educational institutions]. Proceedings. Series: “Psychological and pedagogical Sciences” (Nizhyn Mykola Hohol State University). (Ed.).Ye.I. Kovalenko. Nizhyn: NDU im. M.Hoholia, no.1, 273 p; pp.35 – 40. [in Ukrainian].

Isaev, V.P. (2013). Psikhologicheskie osobennosti budushchey professionalnoy deyatelnosti spetsialistov sotsionomicheskogo profilya [The psychological peculiarities of the future professional activity of specialists of sociological profile]. The world of science, culture, and education,no.4(41), pp. 203–206. [in Russian].

Kaverina, R.D. (1986). Mir professiy [The world of professions]. Moscov: Molodaya gvardiya, 300 p. [in Russian].

Klimov, Ye.A. (2005). Psikhologiya professionalnogo samoopredeleniya: Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. Zavedeniy [Psychology of professional self-determination: educational manual for the students of higher educational pedagogical establishments]. Moscov: Izdatelskiy tsentr “Akademiya”, 304 p. [in Russian].

Surmin, Yu. P. (2005). Metod analizu sytuatsii (Case study) ta yoho navchalni mozhlyvosti. Hlobalizatsiia i Bolonskyi protses: problemy i tekhnolohii [The method of Analysis the situations (Case Study) and its educational capabilities. Globalization and the Bologna Process: Problems and Technologies]. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Активізація навчального процесу у сучасній вищій школі: Метод. огляд / Уклад. Л.А. Якимова. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. – 32 с.

Болучевская В.В. Профессиональное самоопределение будущих специалистов помогающих профессий. Монография. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2010. – 264 с.

Годлевська Д.М. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету: Автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка/ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 25 с.

Гордієнко Н.В. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ / Н.В.Гордієнко // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імні Миколи Гоголя) \ за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – №1. – 273 с. – С.35 – 40.

Исаев В.П. Психологические особенности будущей профессиональной деятельности специалистов социономического профиля / В.П. Исаев // МНКО. Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 4(41). – С. 203–206.

Каверина Р.Д. Мир профессий – М.: Молодая гвардия, 1986, – 300с.

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Евгений Александрович Климов. – М.: Издательский центр “Академия”, 2005. – 304 с.

Сурмін Ю.П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: монографія / Ю.П. Сурмін. – К. : МАУП, 2005.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)