DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147034

ВИЩА АГРАРНА ОСВІТА США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Тимощук

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти вищої аграрної освіти США. Виявлено, що сталий розвиток сільського господарства – основоположний фактор формування нової парадигми вищої аграрної освіти США. Вища аграрна освіта США організована за шістьма напрямами (програмами): агробізнес, сільськогосподарські виробничі процеси, сільськогосподарська техніка, садівництво, сільськогосподарські ресурси і лісництво, переробка сільськогосподарської продукції. Безперечною перевагою американської вищої освіти є її надзвичайна гнучкість щодо способів, форм, методів і темпів навчання.


Ключові слова


вища аграрна освіта США; сталий розвиток сільського господарства; децентралізація; диверсифікація; змішане навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, V. F. (2009). Tendentsіi rozvytku vyshchoi ahrarnoi osvіty u SShA (II polovyna ХХ stolіttia) [Tendencies of the higher agricultural education development in the usa (second half of the 20th century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Rіvne, 22 р. [in Ukrainian].

Voshchevska, O.V. (2006). Aspekty pіdhotovky fakhіvtsіv-ahrarnykіv u systemі vyshchoi osvіty SShA [Aspects of preparation of specialists-agrarians in the system of higher education of the USA]. New teaching technologies. Vol. 44, pp. 69–71. [in Ukrainian].

Machynska, N. I. (2013). Pedahohіchna osvіta mahіstrantіv vyshchykh navchalnykh zakladіv nepedahohіchnoho profіliu [Pedagogical education of masters of higher educational non-pedagogical establishments]. Lvіv: LvDUVS, 416 p. [in Ukrainian].

Syrotіn, O. S. (2016). Pіdhotovka fakhіvtsіv za sіlskohospodarskymy osvіtnіmy prohramamy vyshchoi shkoly SShA [Training of specialists in agricultural education programs of the US high school]. Actual problems of pedagogy, psychology and vocational education. Kyiv, vol. 1, no. 2, pp. 34–38. [in Ukrainian].

Yashchuk, S. (2015). Teoretychnі aspekty profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh mahіstrіv u sferі tekhnіky ta tekhnolohіi: zarubіzhnyi dosvіd [Theoretical aspects of the future masters’ professional training in the field of technology and technology: foreign experience]. Comparative-pedagogical studios. No. 2 (24), pp. 99–103. [in Ukrainian].

Baepler, P., Walker, J. & Driessen, M. (2014). It’s Not about Seat Time: Blending, Flipping, and Efficiency in Active Learning Classrooms. Computers & Education. Vol. 78. pp. 227–236.[in English].

Chen, P.-S. D., Lambert, A. D. & Guidry, K.R. (2010). Engaging Online Learners: The Impact of Webbased Learning Technology on College Student Engagement. Computers & Education. Vol. 54 (4). pp. 1222–1232.[in English].

Marken, S., Gray, L., & Lewis, L. (2013). Dual Enrollment Programs and Courses for High School Students at Postsecondary Institutions: U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics. Retrieved from http://nces.ed.gov/pubsearch. [in English].

Norberg, A.A., Dziuban, C. D. & Moskal, P.D. (2011). Time-based Blended Learning Model. On the Horizon. No.19 (3). pp. 207–216. [in English].

Suvedi, M. Higher Education in Food, Agriculture and the Environment in the 21st Century. Retrieved from: https://msu.edu/~suvedi/Pages/new-documents/ISS%20Japan_Keynote_Speech.pdf [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко В.Ф. Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (ІІ половина ХХ століття): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 / Вікторія Федорівна Бондаренко. – Рівне, 2009. – 22 с.

Вощевська О. В. Аспекти підготовки фахівців-аграрників у системі вищої освіти США / О.В. Вощевська // Нові технології навчання. – 2006. – Вип. 44. – С. 69 – 71.

Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / Н.І. Мачинcька. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Сиротін О. С. Підготовка фахівців за сільськогосподарськими освітніми програмами вищої школи США / О.С. Сиротін // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – К., 2016. – Т.1 – №2. – С.34–38.

Ящук С. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід / С. Ящук // Порівняльно-педагогічні студії. –2015. – № 2 (24). – С. 99 – 103.

Baepler P. It’s Not about Seat Time: Blending, Flipping, and Efficiency in Active Learning Classrooms / P. Baepler, J. Walker, M. Driessen // Computers & Education. – 2014. – Vol. 78. – pp. 227 – 236.

Chen P.-S. D. Engaging Online Learners: The Impact of Webbased Learning Technology on College Student Engagement / P.-S. D. Chen, A.D. Lambert, K.R. Guidry // Computers & Education. – 2010. – Vol. 54 (4). – pp. 1222 – 1232.

Marken S. Dual Enrollment Programs and Courses for High School Students at Postsecondary Institutions / S. Marken, L. Gray, and L. Lewis. – U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics, 2013. – [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: http://nces.ed.gov/pubsearch.

Norberg A. A Time-based Blended Learning Model / A. Norberg, C. D. Dziuban, P. D. Moskal // On the Horizon. – 2011. – 19 (3). – pp. 207–216.

Suvedi M. Higher Education in Food, Agriculture and the Environment in the 21st Century – [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: https://msu.edu/~suvedi/Pages/new-documents /ISS% 20 Japan_Keynote_Speech.pdf

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)