DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147035

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА – ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ

Наталія Жидкова

Анотація


У статті розкрито окремі аспекти понятійно-категоріального апарату практичних занять з правознавства як творчої майстерні компетентного учня. З’ясовано, що творчість учнів розвивається під час розв’язання проблемних завдань з використанням засобів та прийомів розвитку емоційного та логічного мислення. Проведений аналіз змісту практичних занять дозволив визначити ознаки, що вирізняють їх з поміж інших уроків. В основі запропонованої етапної моделі практичного заняття, спрямованої на розвиток творчості учнів, – пошук ефективного способу розв’язання проблеми у спільній діяльності класу.

Ключові слова


практичні заняття; суспільствознавча галузь освіти; навчання історії та правознавства; творчість учнів; компетентність; модель практичного заняття; проблемне завдання

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosov, N. M. (1979). Algoritmy razuma [Algorithms of mind]. Kyiv: Naukova dumka, 223 p. [in Russian].

Ghoncharenko, S. U. (1997). Ukrajinsjkyj pedaghoghichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybidj, 376 p. [in Ukrainian].

Bakhanov, K. O. (1991). Laboratorno-praktychni roboty z istoriji v serednij shkoli [Practical laboratory exercise designed in the school]. Ukrainian history journal, 4. pp. 86 – 93. [in Ukrainian].

Vlasov V. S. (20014). Metodyka provedennja praktychnykh zanjatj u 6 klasi [Metodology the holding of practical exsercises]. History and social studies in the school Ukrainian: theory and methodology of teaching, no.9, pp.16–35. [in Ukrainian].

Vjazemskij, E. E. & Strelova, O. Ju. (2003). Teorija i metodika prepodavanija istorii [The theory and methodology of teaching history]. Moscov: Vlados, 384 p. [in Russian].

Instruktyvno-metodychni rekomendaciji shhodo vyvchennja v zakladakh zaghaljnoji serednjoji osvity navchaljnykh predmetiv ta orghanizaciji osvitnjogho procesu u 2018/2019 n.r. [Instructive-methodological recommendations of education in general secondary education establishments and the organization of the educational process on 2018 – 2019]. Ministry of Education and Science of Ukraine, 03.07.2018. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi [in Ukrainian].

Malijenko, Ju. B. (2013). Praktychni zanjattja v systemi istorychnoji osvity osnovnoji shkoly: metodychnyj komentar do proghramy 2012 roku z istoriji dlja osnovnoji shkoly [Practical exercises in system historical education of the basic school: methodological comment to program 2012 of history for basic school]. History and social studies in Ukrainian school: theory and methodology of teaching, no.5–6, pp. 42–47. [in Ukrainian].

Mamchuk, L. P. (2014). Tvorchistj ta tvorchi zdibnosti osobystosti u suchasnij psykhologhiji [Creativity and creative skills of the individual in modern psychology]. Realities and Prospects: zb. nauk. pr. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_31, vol. 3, pp. 96–100. [in Ukrainian]

Moljako, V. O. (2018). Informatsionnye indikatory odarennosti [Information indicators of the gifts]. Obdarovani dity – intelektualnyi potentsial derzhavy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 2-8 lypnia 2018 r., m.Chornomorsk, Odeska obl. – Gifted children are intellectual potential of state. Proceedings of the All Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 184–194). Kyiv: Institute of gifted NAPNU. [in Ukrainian].

Moroz, P. V. (2010). Metodyka rozvytku v shkoljariv vminnja bachyty problemy zasobamy iljustracij pidruchnyka istoriji starodavnjogho svitu [Methodology of the development in students of the skill to see of the problem]. Challenges of the modern of texstbook: Institute of Education Sciences, Kyiv: Pedaghoghichna dumka,vol. 10, pp. 482–493. [in Ukrainian].

Pevcova, E. A. (2002). Teorija i metodika obuchenija pravu: Ucheb. [The theory and methodology of teaching law: textbook]. Moscov: Vlados, 459 p. [in Russian].

Pometun, O. I. & Freiman, H. O. (2016). Metodyka navchannja istoriji v shkoli [Teaching methodology history in the school]. Kyiv: Gheneza, 328 p. [in Ukrainian].

Remekh, T.O. (2016). Praktychni zanjattja z pravoznavstva: metodychnyj aspekt [Practical exercises on law]. Ukrainian pedagogical journal, no.4, pp. 43–51. [in Ukrainian].

Rjabovol, L. T. (2014). Osoblyvosti uroku jak formy orghanizaciji kompetentnisnogho navchannja pravoznavstva [Espesially of the lesson as form of organization by competent training of law]. Scientific notes, vol. 132, Kirovoghrad: RVV KDPU im. V.Vynnychenka, pp.293–297. [in Ukrainian].

Savchenko, O. (2011). Kljuchovi kompetentnosti – innovacijnyj rezuljtat shkiljnoji osvity [Key competencies are an innovative result of school education]. Native school, no.8 – 9, pp. 4–8. [in Ukrainian].

Turynina, O.L. (2007). Psykhologhija tvorchosti: navch. posib. [Psychology of creativity: training manual]. Kyiv: MAUP, 160 p. [in Ukrainian].

Filosofsjkyj encyklopedychnyj slovnyk (2002). [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abrys, 742 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амосов Н.М. Алгоритмы разума / Н.М. Амосов. – К.: Наукова думка, 1979. – 223 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К., 1997. – 376с.

Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії в середній школі / К.О. Баханов // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 86 – 93.

Власов В. С. Методика проведення практичних занять у 6 класі / В.Власов//Історія  і суспільствознавство в школахУкраїни: теорія іметодика навчання. – 2014. – № 9. – C. 16 – 35.

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории / Е.Е.Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Владос. – 2003. – 384 с.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 н.р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018р. №1/9-415 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України // – Режим доступа: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi

Малієнко Ю.Б. Практичні заняття в системі історичної освіти основної школи: методичний коментар до програми 2012 року з історії для основної школи / Ю.Б.Малієнко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання. – 2013. – № 5 – 6. – С. 42 – 47.

Мамчук Л.П. Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / Л.П. Мамчук, В.М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – 2014. – Вип. 3. – С. 96 – 100. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_31

Моляко В.О. Информационные индикаторы одаренности / В.О. Моляко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 – 8 липня 2018 р., м.Чорноморськ, Одеська обл. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – С. 184 – 194.

Мороз П. В. Методика розвитку в школярів вміння бачити проблеми засобами ілюстрацій підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2010. – Вип. 10. – С. 482 – 493.

Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву: Учеб. / Е.А. Певцова. – М.: Владос, 2002. – 459 с.

Пометун О.І. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К.: Генеза, 2006. – 328 с.

Ремех Т.О. Практичні заняття з правознавства: методичний аспект / Т.О. Ремех // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 43 – 51.

Рябовол Л.Т. Особливості уроку як форми організації компетентнісного навчання правознавства / Л.Т. Рябовол // Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 293 – 297.

Савченко О. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти / О. Савченко // Рідна школа. – 2011. – № 8 – 9. – С. 4 – 8.

Туриніна О.Л. Психологія творчості: навч. посіб. / О.Л. Туриніна. – К.: МАУП, 2007. – 160 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)