DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151809

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLU

Марія Чепіль, Божена Мажец, ксьондз Михайло Борда

Анотація


Artykuł przedstawia zasady rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w Polsce. Przeanalizowano podstawowe kompetencje w kontekście zaleceń Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2018 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C189/01). Scharakteryzowano treść programów nauczania uwzględniających wymogi UE w tym zakresie. Udowodniono, że kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym jest współzależne z przyszłymi działaniami edukacyjnymi w szkole.


Ключові слова


kompetencje kluczowe; wiedza; umiejętności; relacje; podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Delors, J. (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku [Education – There is a hidden treasure in there. The UNESCO report of the International Commission of Education for the Education of the 21st century]. Warsaw: SOP, 288 p. [in Polish].

Dumont, H., Istance, D. & Benavides, F. (2013). Istota uczenia się [The core of learning]. Warsaw: Volters Kluver, 516 p. [in Polish].

Dryias, K. & Jas, M. (2017). Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych [Supporting pre-schools with developing children’s key competencies]. Warsaw: ORE, 243 p. [in Polish].

Dhiamska, D., Malyska, M., Vroblevska, M. & Wozniak, J. (2017). Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej [The commentary to the core curriculum of the pre-school education and early pre-school education]. The core curriculum of pre-school and general education for primary school with commentary. Pre-school education and early school education. Warsaw: ORE, 55 p. [in Polish].

Grokhovalska, M. & Saidera, J. (2017). Podstava programova vykhovania pshedshkolnego iako vyraz ochekiwan MEN vobec dhieci i nauchycieli. Glos v spravie reformy osviaty w Polsce [The core-curriculum of the pre-school education as an expression of expectations towards children and teachers. The voice in the context of the reform of the Polish Education]. EETP, Vol. 12, No. 1(43), pp. 13–29. [in Polish].

Kapuscinska, A. & Vichrovska, K. (2015). Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny [Understanding of the key competencies in a pre-school vs. a a good pre-school start]. J. Uszynska-Jarmoc, K. Nadakhewicz (Ed.). Key competences of children and youth. Educational practice. Warsaw: Żak, pp. 95–116 [in Polish].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [The Regulation of the 14th of February, 2017, referring to the core curriculum of the pre-school education and the general education in particular types of schools.]. Journal of Laws. Poz. 356. Retrieved 20/09/2018, from http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 [in Polish].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) Załącznik Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie Ramy Odniesienia [The European Union Parliament and Council recommendation of the 18th of December, 2006 referring to the core competencies in process of learning all life (2006/962/WE). The attachement – The key competencies for learning all life long – The European Relative Issues]. The Official European Union Journal UE L394/13. Retrieved 20/09/2018, from http://data.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj [in Polish].

Zalecenie Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [The recommendations of the Council of the 22nd of May 2018 referring to the key competencies in the process of learning all life long]. The Officlal European Union Journal 2018/C189/01. Retrieved 20/09/2018, fromhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0024 [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Delors J. Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. / J. Delors. – Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998. – 288 s.

Dumont H. Istota uczenia się / H. Dumont, D. Istance, F. Benavides. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2013. – 516 s.

Dryjas K. Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych / K. Dryjas, M. Jas. – Warszawa: ORE, 2017. – 243 s.

Dziamska D. Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / D. Dziamska, M. Małyska, M. Wróblewska, J. Woźniak // Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – 55 s.

Grochowalska M. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jako wyraz oczekiwań MEN wobec dzieci i nauczycieli. Głos w sprawie reformy oświaty w Polsce / M. Grochowalska, J. Sajdera // EETP. – Vol. 12. – 2017. – No 1(43). – S. 13–29.

Kapuścińska A. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny / A. Kapuścińska, K. Wichrowska // J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.) Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. – S. 95–116.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik Ustaw. 2017. Poz. 356. URL: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 [dostęp 01.08.2017].

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) Załącznik Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie Ramy Odniesienia. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/13. URL: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj [dostęp 01.08.2017].

Zalecenie Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2018/C 189/01.URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0024 [dostęp 20.09.2018].

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)