DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151812

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Олена Квас, Сузанна Волошин

Анотація


У статті висвітлено проблему формування патріотичної вихованості учнів початкової школи засобами музейної педагогіки. Акцентовано увагу на таких організаційно-педагогічних умовах патріотичного виховання молодших школярів засобами музейної педагогіки, як розвиток музейно-педагогічної компетентності вчителя; забезпечення партнерської взаємодії школи і музею; впровадження засобів музейної педагогіки в практику освітньої роботи початкової школи. Розкрито стан патріотичного виховання молодших школярів у практиці початкової школи, визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості патріотичної вихованості молодших школярів, проаналізовано діагностичне дослідження шляхом кількісного та якісного аналізу отриманих результатів.


Ключові слова


патріотична вихованість; музейна педагогіка; учні початкової школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Education of the person]. Kyiv, p. 278. [in Ukrainian].

Vainberh, T. B. & Khavina, S.Ya. (2014). Muzeina pedahohika – perspektyvnyi napriam u suchasnii systemi natsionalnoi osvity [Museum education – a promising trend in modern system of national education]. Study Ukrainian and literature. Extracurricular work. Vol. 2 (02), pp.2 – 7. [in Ukrainian].

Haida, L. (2008). Do pytannia pidhotovky navchalno-metodychnoho posibnyka “Muzeieznavstvo u zakladakh osvity” [Prior to the preparation of a manual “Museology in educational institutions”]. Materialy oblasnoi naukovo-metodychnoi konferentsii “Ukrainskyi muzei pry navchalnomu zakladi: istoriia i suchasnist” – Proceedings of regional scientifically methodical conference. “Ukrainian museum at educational establishment: history and contemporaneity” (pp.118–119). Kirovohrad: Kirovohrad regional institute of pedagogical formation of the name of Vasyl Suhomlinskyi. [in Ukrainian].

Dulska, A. A. (2014). Formuvannia sotsialno-kulturnoi kompetentsii uchniv MNVK zasobamy vyvchennia skarbiv kultury i starovyny ukrainskoho narodu [Forming of sociocultural competense of students MNVK of by facilities of study of treasures of culture and antiquity of the Ukrainian people]. Kamianets – Podolsk, р. 68. [in Ukrainian].

Karamanov, O. V. (2013). Rol navchalnoho seredovyshcha v realizatsii muzeinykh pedahohichnykh prohram i proektiv [A role of educational en vironment is in realization of themuseum pedagogical programs and projects]. Post. Methodology, no. 3, рр. 41 – 44. [in Ukrainian].

Petranivskyi, V. L. & Rutynskyi, M. I. (2008). Turystychne kraieznavstvo [Tourist study of a particular region]. Kyiv, p. 575. [in Ukrainian].

Rutynskyi, M. Y. & Stetsiuk, O. V. (2008). Muzeieznavstvo [Muzeeznavstvo]. Kyiv: Knowledge, р. 428. [in Ukrainian].

Cukhomlynska, O. V. (2010). Patriotyzm yak tsinnist: pohliad na istoriiu i sohodennia [Patriotism as a value: a view of history and present]. Education path, no. 2, pp. 10 – 14. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 1: Особистісно зорієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 278 с.

Вайнберг Т. Б. Музейна педагогіка – перспективний напрям у сучасній системі національної освіти / Т. Б. Вайнберг, С. Я. Хавіна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2014. – № 2 (02). – С. 2 – 7.

Гайда Л. До питання підготовки навчально-методичного посібника “Музеєзнавство у закладах освіти” / Л. Гайда // Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність. Матеріали обласної науково-методичної конференції. – Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008. – С. 118 – 119.

Дульська А. А. Формування соціально-культурної компетенції учнів МНВК засобами вивчення скарбів культури і старовини українського народу: методичний посібник / А. Дульська. – Кам’янець – Подільський, 2014. – 68 с.

Караманов О. В. Роль навчального середовища в реалізації музейних педагогічних програм і проектів / О. В. Караманов // Пост. методика. – 2013. – № 3. – С. 41 – 44.

Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. /В.Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. – К., 2008. – 2-ге вид., виправл. – 575 с.

Рутинський М. Й. Музеєзнавство / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

Cухомлинська О. В. Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення / О.В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 10 – 14.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)