DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151949

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Андрій Гедзик, Наталія Баличева

Анотація


У статті розглянуті питання можливості оптимізації процесу формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів на уроках трудового навчання, зокрема, засобами проектної діяльності. Проаналізовано суперечність між необхідністю використання сучасних технологій, інноваційних підходів до навчання і недостатністю методичних розробок з використання проектної технології в формуванні здоров’язберігаючих компетенцій учнів. Обґрунтовано модель формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках з трудового навчання в процесі проектної діяльності.


Ключові слова


здоров’язберігаючі компетенції; проектні технології; трудове навчання; оптимізація освітнього процесу; модель формування здоров’язберігаючих компетенцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriushchenko, T. K. (2012). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti yak sotsialno-pedahohichna problema [Formation of healthcare-saving competence as a socio-pedagogical problem]. Scientific herald of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka. No.7, pp. 123–127. [in Ukrainian].

Antoniuk, L. V. (2014). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoho seredovyshcha v navchalnomu zakladi [Formation of healthcare saving environment in an educational institution]. Health Basics. No.4, pp. 6–9. [in Ukrainian].

Babina, T. V. (2013). Formuvannia zdoroviazberihaiuchykh kompetentnostei [Formation of healthcare-based competencies]. Biology (Basis). No.19/21, pp. 10–28. [in Ukrainian].

Boichenko, T. Ye. (2008). Zdoroviazberezhuvalna kompetentnist yak kliuchova v osviti Ukrainy [Health-saving competence as a key in the education of Ukraine]. Bases of health and physical culture. No.11– 12. pp. 6 – 8. [in Ukrainian].

Vakulenko, O. V. (2001). Zdorovyi sposib zhyttia yak sotsialno-pedahohichna umova stanovlennia osobystosti u pidlitkovomu vitsi [Healthy way of life as a socio-pedagogical condition for the formation of a person in adolescence]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 26p. [in Ukrainian].

Horiacha, S. A. (2014). Formuvannia v uchniv kliuchovoi kompetentnosti “Uminnia vchytysia” vidpovidno do vymoh novykh derzhavnykh osvitnikh standartiv [Formation of the key competence of students “Learning Ability” in accordance with the requirements of the new state educational standards]. Cherkasy: ChOIPOPP, 48p. [in Ukrainian].

Kontseptsiia “Nova ukrainska shkola” (2017). [New Ukrainian School]. [Electronic resource]. Available at: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf. [in Ukrainian].

Lozynskyi, V. (2008). Tekhniky zberezhennia zdorovia [Health Preservation Techniques]. Kyiv: Chief Publ., 160p. [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M., Tereshchuk, A. I. & Yashchuk, S.M. (2003). Metodyka orhanizatsii proektno-tekhnolohichnoi diialnosti uchniv na urokakh obsluhovuiuchoi pratsi: navchalno-metodychnyi posibnyk [Methodology of organization of design and technological activity of students at the lessons of service work]. Educational and methodical manual. Naukovyi svit Publ., 92 p. [in Ukrainian].

Orzhekhovska, V. M. (2006). Pedahohika zdorovoho sposobu zhyttia [Pedagogy of a healthy way of life]. Education path. No. 4. [in Ukrainian].

Pometun, O. & Pyrozhenko, L. V. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern lesson. Interactive Learning Technologies]. Scientific and methodical manual. Kyiv: A.S.K. Publ., 192p. [in Ukrainian].

Slyvchuk, N. M. (2016). ХІІ Khmurivski chytannia “Tekhnolohiia fakhovoi maisternosti: suchasnyi instrumentarii vchytelia” [Use of innovative technologies at the lessons of labor training]. Proceedings of the Scientific-Practical Conference. [in Ukrainian].

Khutorskoy, A. V. (2005). Tekhnologiya proektyrovanyia kliuchevykh i predmetnykh kompetentsiy [Technology of designing key and subject competencies]. [Electronic resource]. Available at: http://eidos.ru/journal/2005/1212.htm. [in Russian].

Filosofiia, metodolohiia, psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia kultury zdoroviazberezhennia (2015). [Philosophy, methodology, psychological and pedagogical aspects of the formation of a culture of health preservation]. Collection of Proceedings of the Regional Scientific-Practical Conference. Ternopil: TDMU, 78 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема / Андрющенко Т. К. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 7. – С. 123–127.

Антонюк Л. В. Формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі / Л. В. Антонюк // Осн. здоров’я. – 2014. – №4. – С. 6–9.

Бабіна Т. В. Формування здоров’язберігаючих компетентностей / Бабіна Т. В., Цвіркун Н. Г. // Біологія (Основа). – 2013. – №19/21. – С. 10–28.

Бойченко Т. Є. Здоров’язбережувальна компетентність як ключова в освіті України / Бойченко Т. Є. // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11–12. – С. 6 – 8.

Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці: автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00.05 / Олена Василівна Вакуленко; наук. кер. А. Й. Капська; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2001. – 26 с.

Горяча С.А. Формування в учнів ключової компетентності “Уміння вчитися” відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів / С.А.Горяча. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. – 48 с.

Концепція “Нова українська школа” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf

Лозинський В. Техніки збереження здоров’я. – К.: Главник, 2008. – 160 с.

Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці: навчально-методичний посібник / За загальною редакцією О.М. Коберника. – Науковий світ, 2003. – 92 с.

Оржеховська В.М. Педагогіка здорового способу життя // Шлях освіти. – 2006. – № 4.

Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; [за ред. О. І. Пометун]. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

ХІІ Хмурівські читання “Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій вчителя”: матеріали науково-практичної конференції //Сливчук Н. М. Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання. – 2016.

Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской. – Режим доступу: http://eidos.ru/journal/2005/1212.htm.

Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 78 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)