DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.151955

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ З АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Тетяна Ходутіна, Лариса Колодіна

Анотація


У статті проаналізовано специфіку перекладу офіційно-ділового стилю. Визначено основні особливості, які слід враховувати під час перекладу. Охарактеризовано лексичні та граматичні особливості перекладу текстів офіційно-ділового змісту. У процесі дослідження було з’ясовано, що найголовнішою вимогою перекладу є адекватність. При відсутності відповідників застосовуються лексичні та граматичні трансформації. Дослідження закономірностей перекладу офіційно-ділового стилю дає підстави стверджувати, що цей стиль є одним із найважчих для перекладу, тому потребує уважності, обізнаності, ерудованості та фонових знань перекладача. Головною вимогою є передача думок та об’єктивності фактів, чітка визначена форма і правильне застосування перекладацьких трансформацій, які є суттєвим компонентом перекладацької компетентності.


Ключові слова


офіційно-діловий стиль; переклад; документ; трансформація; кліше

Повний текст:

PDF

Посилання


Belyaev, M. A., Popova, E. V. & Serova, I. A. (2010). Grammaticheskie i sintaksicheskie aspekty perevoda statey gazetnoy publitsistiki [Grammatical and syntactic aspects of translation of newspaper publicism articles]. Tutorial. St. Petersburg: SPbGU EF, pp. 19–20. [іn Russian].

Graudina, L. K. & Shiryaev, E. N. (1999). Kultura russkoy rechi [Russian language culture]. University Tutorial. Moscow: Publishing Group “Norma-Infra”, p. 131. [іn Russian].

Karaban, V. І. (2003). Teorіya і praktika perekladu z ukrainskoi movy na anglіysku movu [The theory and practice of translating from Ukrainian into English]. Tutorial on specialty “Translation”. Vinnytsia: Nova Knyga, pp. 159–165. [іn Ukrainian].

Komisarov, V. N. (1990). Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty) [The translation theory (linguistic aspects)]. Moskow: Vysshaya shkola, pp. 158–161. [іn Russian].

Lazutkina, E. M. (2000). Kultura delovoy rechi [Culture of business speech]. Culture of Russian speech. University Tutorial. Moscow: Publishing House “Norma”, pp. 216–237. [іn Russian].

Radugin, A. A. (2004). Russkiy yazyk i kultura rechi [Russian Language and culture of speech]. University Tutorial. Moscow: Biblionika, p. 129. [іn Russian].

Rakhmanin, L.V. (1988). Stilistika delovoy rechi i redaktirovanie sluzhebnykh dokumentov [Styling business speech and editing official documents]. Tutorial. Moskow: Vysshaya shkola, p. 37. [іn Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беляев М.А., Попова Е.В., Серова И.А. Грамматические и синтаксические аспекты перевода статей газетной публицистики: Уч. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ ЭФ, 2010. – С. 19–20.

Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову: Посібник-довідник: Навчальний посібник зі спец. “Переклад” / В. І. Карабан, Д. Мейс. – Вінниця: Нова книга, 2003. – С. 159–165. 

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. – С. 158–161.

Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Издательская группа Норма-Инфра, 1999. – С. 131.

Лазуткина Е.М. Культура деловой речи // Культура русской речи. Учебник для вузов. – М.: Издательство “Норма”, 2000. – С. 216–237.

Радугин А.А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для высших учебных заведений / А.А. Радугин. – М.: Библионика, 2004. – С. 129.

Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: учебное пособие / Л.В. Рахманин. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 37.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)