DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152093

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Гаврилюк

Анотація


У статті розглянуто окремі теоретико-методологічні аспекти системи вищої освіти США. Проведено аналіз теоретичних праць зарубіжних та вітчизняних науковців. Визначено підходи, що становлять методологічне підґрунтя системи вищої освіти США та України (діалектичний, гуманістичний, системний, технологічний, аксіологічний). Описано сучасні підходи до управління освітою США. Здійснено класифікацію американських вищих навчальних закладів. Акцентовано увагу на індивідуальному підході до навчання студентів.

Ключові слова


вища освіта США; мета вищої освіти; методологічний підхід; управління освітою; індивідуальний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bielanova, R. A. (2002). Humanizatsiia ta humanitaryzatsiia osvity v klasychnykh universytetakh. Ukraina – SshA [Humanization and humanization of education in classical universities. Ukraine – USA]. Kyiv: “Pulsary” Publ., 214 p. [in Ukrainian].

Vasylenko, V. M. (2013). Systema vyshchoi osvity: stan ta prespektyvy rozvytku: monohrafiia [The system of higher education: the state and prospects of development: a monograph]. Donetsk: Yuho-Vostok Publ., 190 p. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (2008). Metodolohichni osoblyvosti naukovykh pohliadiv na pedahohichnyi protses [Methodological peculiarities of scientific views on pedagogical process]. Journal Shliakh osvity. Vol.4 (50), pp.2–10. [in Ukrainian].

Dzhonstoun, D. B. (2003). Systema vyssheho obrazovanyia SShA: struktura, rukovodstvo, fynnsyrovanye [US Higher Education System: Structure, Leadership, Financing]. Journal Universitetskoe upravlenie: praktika i analіz. Vol. 5–6 (28), pp. 92–102. [in Russian].

Ziaziun, I. A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii: monohrafiia [ Philosophy of pedagogical action: monograph]. Cherkasy: Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi Publ., 608p. [in Ukrainian].

Zubarev, V. I. (1991) Sistemy obrazovaniya stran Zapada: spravochnik [Western education systems: a directory]. Moscow: UDN Publ., 145p. [in Russian].

Kremenyuk, V.A. (1999). SShA i okruzhayushchiy nas mir: uravnenie so mnogimi neizvestnymi. SShA, Kanada [USA and the world around us: an equation with many unknowns. USA, Canada]. Journal Economy. Policy. Culture. Vol. 1, p. 7. [in Russian].

Lutai, V. S. (1996). Filosofiia suchasnoi osvity [Modern education philosophy]. Kyiv, 256p. [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. (1999). Osoblyvosti orhanizatsii vyshchoi osvity v SShA [Features of higher education organization in the USA]. Journal Education and Management. Vol. 2, pp. 160–170. [in Ukrainian].

Yashchuk, S. M. (2015). Teoretychni aspekty profesiinoi pidhotovky maibutnikh mahistriv u sferi tekhniky ta tekhnolohii: zarubizhnyi dosvid [Theoretical aspects of the future masters’ professional training in the field of technology and technology: foreign experience]. Journal Comparative-pedagogical studios. Vol. 2(24), pp. 99–103. [in Ukrainian].

U.S. Department of Education. The higher education act of 1965 (Pub.L 89–329) [Electronic resource] from Nov. 8, 1965//Parliament of the United States of America 79 Stat. 1219. Available at: https://ed.gov/policy/highered/leg/hea08/index.html. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бєланова Р. А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах. Україна – США / Р. А. Бєланова; ац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”.– 2-е вид., виправл. і доповн. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2002. – 214 c. – Бібліогр.: С. 200–214.

Василенко В. М. Система вищої освіти: стан та преспективи розвитку: монографія / В. М. Василенко, Л. Г. Парфьонова; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 190 c. – Бібліогр.: С. 158–178.

Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес / С. Гончаренко, В. Кушнір, Г. Кушнір//Шлях освіти. – 2008. – № 4(50). – С. 2–10.

Джонстоун Д.Б. Система высшего образования США: структура, руководство, финансирование / Д. Б. Джонстоун// Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 5–6 (28). – С.92–102.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: [монографія] / І. А. Зязюн. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 608 с.

Зубарев В. И. Системы образования стран Запада: справочник / В. И.Зубарев, А. Е. Голубев, В. Ф. Станислав. – М.: УДН, 1991. – 145 с.

Кременюк В.А. США и окружающий нас мир: уравнение со многими неизвестными //США, Канада: Экономика. Политика. Культура. – 1999. – № 1. – С.7.

Лутай В. С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996. – 256 с.

Романовський О. Особливості організації вищої освіти в США//Освіта і управління, 1999. – №2. – С.160–170.

Ящук С. М. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів у сфері техніки та технологій: зарубіжний досвід / С. М. Ящук / Порівняльно-педагогічні студії: науково-педагог. журнал. – 2015. – № 2 (24). – С. 99–103.

U.S. Department of Education. The higher education act of 1965 (Pub.L 89-329 ) [Електронний ресурс] from Nov. 8, 1965//Parliament of the United States of America 79 Stat. 1219. – Режим доступу: https://ed.gov/policy/highered/leg/hea08/index.html.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)