DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152101

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Інна Агалець

Анотація


Висвітлено результати впливу низки умов соціально-педагогічного середовища на вибір майбутньої професії учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) та акцентовано увагу на факторах, що впливають на розвиток соціального та особистісного самовизначення старшокласників. Наголошено, що навчально-виховний процес як система має забезпечувати поєднання психологічного, змістового, практичного та техніко-технологічного компонентів. Обґрунтовано доцільність запровадження в ЗНЗ професійного діагностування учнівської молоді з метою визначення рівня готовності до професійного самовизначення.


Ключові слова


соціально-педагогічне середовище; професійне самовизначення; умови; мотиви; фактори; батьки; старшокласники

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahalets, I. O. (2017). Psykholoho-pedahohichna pidtrymka starshoklasnykiv u profesiinomu samovyznachenni [The psychological and pedagogical support of senior pupils in the professional self-determination].[Electronnic resource]. An analytical newsletter in the field of education and science. Kyiv, vol. 5,pp. 72–84. Available at: http://dnpb.gov.ua/wp content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2017-5.pdf (аccessed 10.10.2018). [in Ukrainian].

Bocheliuk, V. Y. & Zarytska, V. V. (2006). Pedahohichna psykholohiia: navch. posib. [Pedagogical Psychology: Textbook]. Kyiv: Tsentr navch. lit., 248 p. [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.) (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian Language]. Kyiv; Irpin: Perun, 1736 p. [in Ukrainian].

Skrypchenko, O. V., Dolynska, L. V. & Ohorodniichuk, Z. V. et al. (2001). Vikova ta pedahohichna psykholohiia: navch. posib. [The Age and Pedagogical Psychology: a manual]. Kyiv: Prosvita, 416 p. [in Ukrainian].

Kalynyna, N. V. (2001). Formyrovanye sotsyalnoi kompetentnosty kak mekhanyzm ukreplenyia psykhycheskoho zdorovia podrastaiushcheho pokolenyia [The formation of social competence as a mechanism of strengthening the mental health of the younger generation]. Psychology, Science and Education, no. 4, pp.16–21.[in Russian].

Kodjaspirova, G. M. & Kodjaspirov, A. Yu. (2001). Pedagogicheskiy slovar [Pedagogical Dictionary]. Moskva: Akademiya, 176 p. [in Russian].

Kreminskyi, B. H. (2016). Funktsii osvitnoho seredovyshcha z tochky zoru stvorennia umov dlia roboty z obdarovanoiu moloddiu [The functions of the educational environment in terms of creating the conditions of working with gifted youth]. Scientific journal of the National Mykhaylo Drahomanov Pedagogical University. Series 5, Pedagogical Sciences: Realities and Prospects. Kyiv, vol. 53, pp.102–108. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 veres. 2017 r. № 2145-VIII [On Education: The Law of Ukraine of 5 September. 2017 р. № 2145-VIII]. Vidom. Verkhov. Rady Ukrainy, No. 38/39, art.,380. [in Ukrainian].

Rapatsevich, E. S. (Ed.). (2001). Sovremennyiy slovar po pedagogike [Modern Dictionary on Pedagogy]. Minsk: Sovrem. slovo, 928 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агалець І. О. Психолого-педагогічна підтримка старшокласників у професійному самовизначенні [Електронний ресурс]: реф. огляд / уклад. Агалець І. О. // Аналітичний вісник у сфері освіти і науки / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Вип. 5. – С. 72–84. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2017-5.pdf (дата звернення: 10.10.2018).

Бочелюк В. Й. Педагогічна психологія: навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. – Київ: Центр навч. літ., 2006. – 248 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з доп., та CD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь: Перун, 2007. – 1736 с.

Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – Київ: Просвіта, 2001. – 416 с.

Калинина Н. В. Формирование социальной компетентности как механизм укрепления психического здоровья подрастающего поколения / Н. В. Калинина // Психол. наука и образование. – 2001. – № 4. – С. 16–21.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: [для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва: Академия, 2001. – 176 с.

Кремінський Б. Г. Функції освітнього середовища з точки зору створення умов для роботи з обдарованою молоддю / Б. Г. Кремінський // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Вип. 53. – С. 102–108.

Про освіту: Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2017. – № 38/39. – Ст. 380.

Современный словарь по педагогике / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Минск: Соврем. слово, 2001. – 928 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)