DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152102

ПРОБЛЕМА ПЕРСОНІФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Ірина Розман

Анотація


У статті здійснено історіографічний аналіз студій, що персоніфікують розвиток зарубіжної освіти і педагогічної думки в контексті розвитку української педагогічної біографістики. На основі розгляду узагальнювальних праць, наукової і навчально-методичної літератури, дисертацій з історії розвитку зарубіжної педагогіки, філософії освіти, філософсько-педагогічної думки у країнах Європи і США за доби Античності, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу визначено провідні тенденції і здобутки, прогалини цього наукового досвіду. Показано міждисциплінарний характер досліджень з означеної проблематики, які здійснені в галузях історії педагогіки, педагогічної компаративістики, педагогічної біографістики, філософії освіти та на перетині цих та інших галузей знань.


Ключові слова


історія педагогіки; історія освіти; педагогічна думка; педагогічна компаративістика; педагогічна біографістика; філософія освіти; педагогічна персоналія

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. (2005). Vstup do filosofii. Velyki filosofy: navch. Posib [Introduction to Philosophy. Great philosophers: teach. manual]. Xarkiv: PPPF Chyzhenko S. Yu., LLC “RIF”, 512 p. [in Ukrainian].

Bazaluk, O. O. & Yukhymenko, N. F. (2010). Filosofiia osvity: navch. posib. [Philosophy of Education: Teach. Manual]. Kyiv: Condor, 164 p. [in Ukrainian].

Vakhovsky, L. Ts. (2002). Filosofiia vykhovannia zakhidnoi tsyvilizatsii v epokhu Prosvitnytstva [Philosophy of education of Western civilization in the era of Enlightenment]. Extended abstract of Doctor’s thesis. 40 p. [in Ukrainian].

Goncharenko, S.V. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid, 374 р. [in Ukrainian].

Gordienko, V. I. & Kopets, L.V. (2007). Psykholohiia osobystosti v biohrafiiakh, podiiakh, portretakh [Psychology of personality in biographies, events, portraits]. Kyiv: Kyiv-Mohylan. Acad., 304 p. [in Ukrainian].

Shapoval, T. (Ed.). (2005). Vydatni psykholohy: biohrafichnyi dovidnyk [Outstanding Psychologists: Biographical Guide]. Kyiv: School World: Publisher L. Galitsina, 120 p. [in Ukrainian].

Kremin, V.G. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Acad ped Sciences of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p. [in Ukrainian].

Zaychenko, I. V. (2010). Istoriia pedahohiky: navch. posib. u 2 kn. Kn. 1.: Istoriia zarubizhnoi pedahohiky [History of Pedagogy: Teach. manual in 2 books. Kn. 1 .: History of foreign pedagogy]. Kyiv: VD “Word”, 624 pp.

Trotsko, G.V. (Ed.). (2008). Istoriia pedahohiky: navch. posib [History of pedagogy: taught. manual]. Kharkiv, 545 p. [in Ukrainian].

Kalyuzhnaya, V. Yu. (2004). Rozvytok filosofii osvity v amerykanskomu Prosvitnytstvi (druha polovyna XVIII – pochatok ХІХ st.) [Development of the philosophy of education in the American Enlightenment (second half of the XVIII – beginning of the nineteenth century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lugansk, 20 p. [in Ukrainian].

Kravets, V. P. (1996). Zarubizhna shkola i pedahohika ХХ stolittia [Foreign School and Pedagogy of the 20th Century]. Ternopil, 287 p. [in Ukrainian].

Marmuras, L. P. (2009). Rozvytok humanistychnoi spriamovanosti pedahohichnoi dumky v epokhu vikhovykh kultur Starodavnoho svitu ta Serednovichchia [Development of the humanistic orientation of pedagogical thought in the era of earthworms of the Ancient World and the Middle Ages]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil, 20 p. [in Ukrainian].

Sysoev, S. O. & Sokolova, I. V. (2003). Narysy z istorii rozvytku pedahohichnoi dumky: navch. рosib [Essays on the history of the development of pedagogical thought: teach. manual]. Kyiv: Center for Educational Literature, 308 p. [in Ukrainian].

Skilsky, D. (2011). Istoriia zarubizhnoi pedahohiky: posibnyk [History of foreign pedagogy: manual]. Kyiv: Smoloskyp, 376 р. [in Ukrainian].

Tsebry, I. V. (2013). Dukhovno-moralna paradyhma osvity v spadshchyni rannokhrystyianskykh pedahohiv serednovichnoi Yevropy [Spiritual-moral paradigm of education in the legacy of early Christian teachers of medieval Europe]. ]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Lugansk, 40 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрущенко В. Вступ до філософії. Великі філософи: навч. посіб. Xарків: СПДФЛ Чиженко С. Ю., ТОВ “РИФ”, 2005. – 512 с.

Базалук О. О., Юхименко Н. Ф. Філософія освіти: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. – 164. с.

Ваховський Л. Ц. Філософія виховання західної цивілізації в епоху Просвітництва: автореф. дис… док. пед. наук: 13.00.01 / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2002. – 40 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 374 с.

Гордієнко В. І., Копець Л. В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах. Київ: Києво-Могилян. акад., 2007. 304 с.

Видатні психологи: біографічний довідник / упоряд. Т. Шаповал. Київ: Шкільний світ: Видавець Л. Галіцина, 2005. 120 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Зайченко І. В. Історія педагогіки: навч. посіб. у 2 кн. Кн. 1.: Історія зарубіжної педагогіки. Київ: ВД “Слово”, 2010. 624 с.

Історія педагогіки: навч. посіб. / за ред. Г.В. Троцко. Харків, 2008. 545 с.

Калюжна В. Ю. Розвиток філософії освіти в американському Просвітництві (друга половина XVIII – початок ХІХ ст.). автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2004. 20 с.

Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. Тернопіль, 1996. 287 с.

Мармураш Л. П. Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу та Середньовіччя: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2009. 20 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 308 с.

Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки: посібник. Київ: Смолоскип, 2011. 376 с.

Цебрій І. В. Духовно-моральна парадигма освіти в спадщині ранньохристиянських педагогів середньовічної Європи: автореф. дис ... док. пед. наук: 13.00.01. Луганськ, 2013. 40 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)