DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152104

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Олена Ільєнко

Анотація


У статті надано аналіз статистичної обробки результатів дослідно-експериментальної роботи з формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. Відзначається, що для визначення сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки було виявлено кількісні та якісні зміни компонентів зазначеного утворення у студентів ЕГ та КГ через дослідження таких критеріїв як мотивація професійного навчання, мотивація на успіх/невдачу, потреба у досягненнях, сформованість фахових компетенцій, сформованість іншомовної компетентності, здатність до адаптації, здатність до творчості, самостійність, вміння йти на ризик, комунікабельність та рефлексивність. Зроблено висновок про те, що результати експерименту є статистично значущими відповідно представлених обчислень за методами математичної статистики, що свідчить про ефективність розробленої науково-методичної системи.


Ключові слова


конкурентоспроможність фахівця; фахівець муніципальної економіки; критерії та показники конкурентоспроможності; формування конкурентоспроможності; науково-методична система; дослідно-експериментальна робота; статистична обробка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodrov, V. A. (2001). Psihologiya professionalnoj prigodnosti: uchebnoe posobie dlya vuzov [Psychology of professional suitability]. Moscow: PERSEH, 511 р. [in Russian].

Bykova, V. O. (2012). Sutnist, struktura ta diahnostyka rivnia sformovanosti konkurentozdatnosti maibutnoho fakhivtsia: navch.-metod. posib. [Essence, structure and diagnostics of the level of competitiveness formation of a future professional]. Dnipropetrovsk: Dnipropetr. un-t im. Alfreda Nobelia, 88 р. [in Ukrainian].

Vachevskyi, M. V., Madzihon, V. M. & Prymachenko, N. M. (2007). Osnovy ekonomiky: navch. posib. [Fundamentals of economics]. Kyiv: Ped. dumka, 612 р. [in Ukrainian].

Zavalevskyi, Yu. I. (2014). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia vchytelia yak konkurentospromozhnoho fakhivtsia: monohrafiia [Theoretical and methodical approaches for formation of a teacher as a competitive professional]. Chernivtsi: Bukrek, 416 р. [in Ukrainian].

Zanyuk, S. S. (2001). Psikhologiya motivatsii: teoriya i praktika motivirovaniya. Motivatsionnyy trening [Psyhology of motivation: theory and practice of motivation. Motivational training]. Kiev: Elga-N; Nika-Tsentr, 351 р. [in Russian].

Karpov, A. V. & Ponomareva, V. V. (2004). Psihologiya refleksivnyh mekhanizmov deyatelnosti [Psychology of reflexive mechanisms of activity]. Moscow: IP RAN, 422 р. [in Russian].

Kubanov, R. (2014). Vymohy do profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv ekonomichnykh spetsialnostei ta yikh realizatsiia v osvitnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [Requirements for professional training of professionals of economic specialities and their realization in the educational process of the higher educational establishment]. Scientific herald of Melitopol State Pedagogical University, no. 2 (13), рр. 294–301. [in Ukrainian].

Nikiforova, G. S., Dmitrieva, M. A. & Snetkova, V. M. (Ed.). (2003). Praktikum po psihologii menedzhmenta i professionalnoj deyatelnosti [Practical training in psychology of management and professional activities]. Moscow: Rech, 448 р. [in Russian].

Rezvan, O. O. (2014). Formuvannia profesiino-refleksyvnoi pozytsii maibutnoho fakhivtsia avtomobilno-dorozhnoi haluzi: monohrafiia. [Formation of professional and reflexive position of a future professional of automobile and road economy]. Kharkiv: Tochka, 400 р. [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. H., Ponomarov, O. S. & Reznik, S. M. (2014). Kryterii ta rivni rozvytku konkurentospromozhnosti fakhivtsia: navch.-metod. posib. [Criteria and levels for development of competitiveness a professional]. Kharkiv: NTU “KhPI”, 40 р. [in Ukrainian].

Romanovska, O. O. (2011). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy pidhotovky konkurentozdatnoho fakhivtsia v inzhenerno-pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Organizational and pedagogical conditions for training of a competitive professional in engineering and pedagogical educational establishments]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, 22 р. [in Ukrainian].

Lorin, W., Anderson & Krathwohl, D. (Еd.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Blooms taxonomy of educational objectives. NewYork: Longman, 352 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: учебное пособие для вузов / В. А. Бодров. – Москва: ПЕРСЭ, 2001. – 511 с.

Бикова В. О. Сутність, структура та діагностика рівня сформованості конкурентоздатності майбутнього фахівця: навч.-метод. посіб. / В. О. Бикова. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. – 88 с.

Вачевський М. В. Основи економіки: навч. посіб. / Мирон Вачевський, Василь Мадзігон, Наталія Примаченко. – Київ: Пед. думка, 2007. – 612 с.

Завалевський Ю. І. Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця: монографія / Ю. І. Завалевський. – Чернівці: Букрек, 2014. – 416 с.

Занюк С. С. Психология мотивации: теория и практика мотивирования. Мотивационный тренинг / С. С. Занюк. – Киев: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – 351 с.

Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А. В. Карпов, В. В. Пономарева. – Москва: ИП РАН, 2004. – 422 с.

Кубанов Р. Вимоги до професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей та їх реалізація в освітньому процесі вищого навчального закладу / Р. Кубанов // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2014. – № 2 (13). – С. 294–301.

Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – Москва: Речь, 2003. – 448 с.

Резван О. О. Формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі: монографія / О. О. Резван. – Харків: Точка, 2014. – 400 с.

Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця: навч.-метод. посіб. / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 40 с.

Романовська О. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентоздатного фахівця в інженерно-педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. О. Романовська. – Харків, 2011. – 22 с.

A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives / еd. Lorin W. Anderson, David Krathwohl. – NewYork: Longman, 2001. – 352 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)