DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152275

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Леся Смеречак

Анотація


Автором здійснено спробу проаналізувати особливості педагогічної діяльності викладача педагогічного університету в сучасних умовах. Аргументовано, що викладач повинен забезпечити повний цикл взаємодії “абітурієнт-студент-випускник” щодо цінностей, норм, традицій випускової кафедри, факультету, закладу вищої освіти.

На основі аналізу наукових розвідок сучасних досліджень виокремлено такі основні компоненти діяльності викладача педагогічного університету: гностичний, комунікативний, організаційний.


Ключові слова


педагог; заклад вищої освіти; структурні компоненти педагогічної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Volobuieva, O. F. (2014). Profesiina diialnist suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly: vyklyky ta priorytety [A professional diyalnist suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly: vyklyky that priorytety]. Journal of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Vol. 4, pp. 392–406. [in Ukrainian].

Hrynko, V. O. (2017). Osoblyvosti pedahohichnoi diialnosti vykladacha vyshchoi shkoly u suchasnu epokhu [Features of pedagogical activity of the teacher of higher education in the modern era]. [Electronic resource]. Available at: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob17_166.pdf [in Ukrainian].

Hunchenko, O. H. (2014). Imidzh vykladacha vyshchoi shkoly [The image of a high school teacher]. Personality spirituality: methodology, theory and practice. Vol. 4 (63). pp. 79 – 85. [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. & Antonova, O. I. (2012). Metodyka vykladannia pedahohiky: Navchalnyi posibnyk: Vyd. 2-he, dop. [Methodology for the study of pedagogy]. Zhytomyr Ivan Franko State University, 375 p. [in Ukrainian].

Kasiarum, K. V. (2013). Komunikatyvna kompetentnist vykladacha vyshchoi shkoly [The communicative competence of the teacher of higher education]. Scientific treasury of education of Donetsk region. Vol. 2 (15), pp. 24 – 27. [in Ukrainian].

Miasoid, H. I. (2015). Suchasni vymohy do vykladacha vyshchoi shkoly: ohliad tendentsii svitovoi pedahohichnoi praktyky [Modern requirements for a teacher of higher education: an overview of trends in world pedagogical practice]. Journal of the Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Vol. 3 (47), pp. 107–113. [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. [Pedagogy of higher education: teaching. manual]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 472 p. [in Ukrainian].

Rivni vyshchoi osvity ta naukovi stupeni [Levels of higher education and academic degrees]. [Electronic resource]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rivni-vishoyi-osviti-ta-naukovi-stupeni [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волобуєва О.Ф. Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети / Олена Федорівна Волобуєва // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 4. – С. 392–406.

Гринько В. О. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху / В.О. Гринько. – [Електронний ресурс]: Джерело доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/actprob17_166.pdf

Гунченко О. Г Імідж викладача вищої школи / О. Г. Гунченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2014. – 4 (63). – С. 79 – 85.

Дубасенюк О.А. Методика викладання педагогіки: навчальний посібник: Вид. 2-ге, доп. / Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 375 с.

Касярум К.В. Комунікативна компетентність викладача вищої школи / К.В. Касярум // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 2 (15). – С. 24 – 27.

М’ясоїд Г. І. Сучасні вимоги до викладача вищої школи: огляд тенденцій світової педагогічної практики / Г. І. М’ясоїд // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 3 (47). – С. 107–113.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський/ – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Рівні вищої освіти та наукові ступені [Електронний ресурс]: Джерело доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rivni-vishoyi-osviti-ta-naukovi-stupeni

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)