DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.152284

ПОНЯТТЯ “АРТ-ПЕДАГОГІКА” У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Олександра Кирилова

Анотація


У публікації розглядається визначення та зміст арт-педагогіки у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки, як складової мистецької освіти. Визначено арт-педагогіку як систему супроводу процесу професійної підготовки майбутніх дизайнерів, результатом якої є створення культурно-мистецького продукту в процесі професійного навчання, що залучає студентів до проектної, науково-творчої діяльності та сприяє формуванню сталих професійних знань, дизайнерських умінь і навичок, забезпечує розвиток психічних, фізіологічних процесів та особистісних рис майбутніх дизайнерів. Доведено, що арт-педагогіка являє собою комплексне, міждисциплінарне поняття, що зумовлює його тлумачення в різних галузях наукових знань. Виокремлено аспекти арт-педагогіки: педагогічний, психологічний, фізіологічний, культурологічний, мистецтвознавчий та подано їх характеристику.

Ключові слова


арт-педагогіка; підготовка фахівців з дизайну; мистецька освіта; науково-творча діяльність; дизайнерські уміння і навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [The Law of Ukraine on higher education]. Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pavliuk, R. O. (2013). Artpedahohika yak nauka: zmist, sut, znachennia ta formy vprovadzhennia [Art pedagogy as a science: content, essence, meaning and form of implementation]. Pedagogical Almanac: collection of scientific works. The editorial board: V.V. Kulmenko (head) and others (17). pp. 67–73. [Electronic resource]. Access mode: http://elibrary.kubg.edu.ua/943/1/Roman_Pavlyuk_PA_17_FLMD_PI.pdf [in Ukrainian].

Rudenka, T. M. (2012). Art-pedahohika yak innovatsiia suchasnoi profesiino-pedahohichnoi teorii i praktyky [Art-pedagogy as an innovation of modern professional-pedagogical theory and practice]. Scientific notes: Nizhyn State University named after. Nikolai Gogol. Series: Psychological-pedagogical sciences, no. 4, pp. 59–63. [Electronic resource]. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_14 [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2010). Mysteczka osvita v Ukrayini: teoriya i praktyka [Artistic education is in Ukraine: theory and practice]. The editorial board: O. V. Myxajlychenko, editor: G. Yu. Nikolayi. Sumy: Sumskiy state pedagogical university of the name of A. S. Makarenko, 255 p. [in Ukrainian].

Tymenko, V. P., Malynoshevska, A. V., Melnyk, M. Yu. & Grytsan, O. G. (2017). Metodyka diagnostyky praktychnogo intelektu uchnivskoyi molodi [Method of diagnostics of practical intellect of student’s young people]. Methodical manual. Kyiv. Institute of gifted child NAPN Ukraine, 156 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Павлюк Р. О. Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кульменко (голова) та ін.]. – (17), 2013. – С. 67–73.

Руденька Т. М. Арт-педагогіка як інновація сучасної професійно-педагогічної теорії і практики / Т. М. Руденька // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – С. 59–63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_14

Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.

Тименко В. П. Методика діагностики практичного інтелекту учнівської молоді [Текст]: методичний посібник // В. П. Тименко, А. В. Малиношевська, М. Ю. Мельник, О. Г. Грицан. – Київ: Інститут обдарованої дитини. НАПН України.– 2017. – 156 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)