DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.154030

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Олександр Антоненко

Анотація


У статті розглянуто окремі практичні аспекти використання платформи Arduino в процесі професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Для виявлення можливих складових змісту підготовки фахівців проведено он-лайн анкетування серед людей з вадами зору (“Google Форми”) та оф-лайн анкетування, у якому брали участь респонденти Учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих м. Бердянськ. Серед існуючих форм навчання обрано лабораторне заняття, як форму, яка максимально наближає навчальний процес до практичної діяльності, націлена на розв’язування експериментальних задач, на збільшення зацікавленості студентів та сприяє підвищенню якості їх навчання.

Розглянуто практичний досвід використання платформи Arduino при вивченні дисципліни “Основи автоматизованих систем проектування” студентами Бердянського державного педагогічного університету на прикладі розробки засобів позиціонування в координатному просторі, що є продовженням досліджень в рамках міжнародного співробітництва БДПУ та Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика).


Ключові слова


професійна підготовка; інженер-педагог; зміст та форми навчання; Arduino

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhaldak, M. I. (2002). Pedahohichnyi potentsial informatyzatsii navchalnoho protsesu: u 2 ch. [Pedagogical potential of informatization of educational process: іn 2 part]. Development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine 1992-2002 rr. Kharkiv: OVS, part. 1, pp. 371–383. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky [National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021]. [Electronic resource]. Available: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. Accessed on: Jun. 03, 2018. [in Ukrainian].

Petrovych, S. D. (2006). Vykorystannia hrafichno-oriientovanoho kompiuternoho prohramnoho zabezpechennia v protsesi fakhovoi pidhotovky molodshykh spetsialistiv [Using graphic-oriented computer software in the process of professional training of junior specialists]. Modern Internet tools and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, experience, problems. Vinnytsia: DOV Vinnytsia. No. 11, pp.342–347. [in Ukrainian].

Serdiukova, O. (2012). Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kharchovoho profiliu na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu [Improvement of the professional training of future food engineer educators based on the competence approach]. Youth and market Vol. 6 (89), pp. 98–102. [in Ukrainian].

Spirin, O. M. (2005). Metodolohichni zasady rozvytku suchasnykh system vyshchoi osvity [Methodological bases of development of modern systems of higher education]. Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. No.20, pp. 104–109. [in Ukrainian].

Shyman, O. I. (2007). Praktychnyi kurs z vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii: navchalnyi posibnyk dlia studentiv humanitarnykh spetsialnostei pedahohichnoho navchalnoho zakladu [Practical course on the use of modern information technology: a manual for students of humanities in a pedagogical educational institution]. Berdiansk: BDPU, 155 p. [in Ukrainian].

Bachnil, J. (2003). Roadblocks on the Information Highway: The IT Revolution in Japanese Education. Lexington Books, 354 p.[in English].

Hativa, N. (2000). Teaching for Effective Learning in Higher Education. Norwell, MA: Kluwer Academic Publisher, 400 p. [in English].

Kumagai, F. (2001). Japanese education in the information age society [Electronic resource]. Available at: http://archive.unu.edu/globseminar/2001/shimane/kumagai-ft.pdf.[in English].

Soetanto, K. (2003). Study on the Higher Education in an Universal Era by Using the IOC Pedagogy and its Practice. PhD Dissertation, Waseda University. [in English].

Jose Italo Cortez, Jose Miguel Hurtado Madrid, Gregorio Trinidad Garcia, Liliana Cortez, Pedro Garcia Juarez, Anna Alekseeva, Consuelo Molina Garcia, Javier Poblano Romero (2016). Study of the efficiency of a data compression algorithm applied in transferring information from a three-dimensional reconstruction system. Sylwan journal, Warszawa Poland. Vol.160(10). ISI Indexed. October, pp. 196–209. [in English].

Towards Sustainable and Scalable Educational Innovations Informed by the Learning Sciences: Sharing Good Practices of Research, Experimentation and Innovation. (Ed.). Chee-Kit Looi, D. H. Jonassen, M. Ikeda. IOS Press. 2005, 985 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жалдак М. І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу: у 2 ч. / М.І. Жалдак // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992–2002 рр.: зб. наук. праць до 10-річчя АПН України. – Харків: ОВС, 2002. – Ч. 1. – С. 371–383.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. – Назва з екрану.

Петрович С. Д. Використання графічно-орієнтованого комп’ютерного програмного забезпечення в процесі фахової підготовки молодших спеціалістів / С. Д. Петрович // Сучасні засоби Інтернет та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол.: І.А.Зязюн (голова) [та ін.]. – К.: – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С.342–347.

Сердюкова О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю на основі компетентнісного підходу //Молодь і ринок. – 2012. – №. 6. – С. 98–102.

Спірін О. М. Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освіти / О.М. Спірін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 20. – С.104–109.

Шиман О. І. Практичний курс з використання сучасних інформаційних технологій: навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей педагогічного навчального закладу / О. І. Шиман. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 155 с.

Bachnil J. Roadblocks on the Information Highway: The IT Revolution in Japanese Education. –Lexington Books, 2003. – 354 p.

Hativa, N. Teaching for Effective Learning in Higher Education. Norwell, MA: Kluwer Academic Publisher, 2000. – 400 p.

Kumagai, F. (2001). Japanese education in the information age society [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://archive.unu.edu/globseminar/2001/shimane/kumagai-ft.pdf.

Soetanto, K. Study on the Higher Education in an Universal Era by Using the IOC Pedagogy and its Practice. PhD Dissertation, Waseda University, 2003.

Study of the efficiency of a data compression algorithm applied in transferring information from a three-dimensional reconstruction system / Jose Italo Cortez, Jose Miguel Hurtado Madrid, Gregorio Trinidad Garcia, Liliana Cortez, Pedro Garcia Juarez, Anna Alekseeva, Consuelo Molina Garcia, Javier Poblano Romero // Sylwan journal, Warszawa Poland., Vol.160(10). ISI Indexed. – October. – 2016. – P. 196–209.

Towards Sustainable and Scalable Educational Innovations Informed by the Learning Sciences: Sharing Good Practices of Research, Experimentation and Innovation / ed. Chee-Kit Looi, D. H. Jonassen, M. Ikeda. – IOS Press, 2005. – 985 p.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)