DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155436

GRUPA PRZEDSZKOLNA W TEORII PEDAGOGICZNEJ BOGDANA NAVROCHYNSKIEGO

Марія Чепіль, Божена Мажец

Анотація


W artykule przedstawiono koncepcje pedagogiczne Bogdana Navrochinskiego dotyczące organizacji procesu edukacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego, warunków organizacyjnych i pedagogicznych grupy przedszkolnej oraz ich znaczenia dla współczesności. Omówiono główne idee książki „Uczeń i klasa. Zagadnienia pedagogiczne, związane z nauczaniem i organizowaniem klasy szkolnej”. Zasady funkcjonowania placówek przedszkolnych i szkolnych zostały opisane na podstawie analizy porównawczej literatury oraz przepisów prawa.


Ключові слова


Bogdan Navrochinski; oddział przedszkolny; placówka edukacji przedszkolnej; edukacja; proces edukacyjny

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Banka, A. (1999). Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania [Architecture of the psychological space of life. Behavioral design basics]. Poznan: Gemini, 150 p. [in Polish].

Bucior, M. (2017). Kształtowanie środowiska wychowawczego klasy szkolnej [The educational environment of the school class]. Retrieved 14.10.2017, from http://www.edukacja.edux.pl/p-22754-ksztaltowanie-srodowiska-wychowawczego.php [in Polish].

Cichocki, A. (2009). Nauczyciele jako twórcy edukacyjnego klimatu klasy szkolnej [Teachers as the creators of the educational climate of the school class]. In: J. Izdebska, J. Szymanowska (red.). A child in the changing space of life. Images of childhood. Białystok: Trans Humana, pp. 351–367. [in Polish].

Dudel, B., Głoskowska-Sołdatow, M. (2009).Współczesna przestrzeń edukacyjna uczniów klas młodszych [Contemporary educational space of younger schollers]. In: J. Izdebska, J. Szymanowska (red.) Multidimensionality of the living space of a modern child. Białystok: Trans Humana, pp. 171–182. [in Polish].

Jankowski, B. (2017). Jak przestrzeń wpływa na zachowania uczniów? [How does enviroment affect student behavior?]. Retrieved 14.10.2017, from http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/news/jak-przestrzen-klasy-wplywa-na-zachowania-uczniow [in Polish].

Kubin, K. (2010). Praca z klasą wielokulturową. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli [Work with a multicultural class. Practical tips for teachers]. Forum for Social Diversity, No. 1, pp. 4–9. [in Polish].

Łobocki, M. (2003). Teoria wychowania w zarysie [Theory of upbringing]. Kraków: Impuls, 346 p. [in Polish].

Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły [School spaces and places]. Kraków: Impuls, 83 p. [in Polish].

Nawroczyński, B. (1923). Uczeń i klasa. Zagadnienia pedagogiczne, związane z nauczaniem i organizowaniem klasy szkolnej [Student and class. Pedagogical issues related to teaching and organizing a school class]. Warszawa: GKP TNSW, 392 p. [in Polish].

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny [New pedagogical dictionary]. Warszawa: Żak, 490 p. [in Polish].

Petlák, E. (2007). Klimat szkoły, klimat klasy [School climate, class climate]. Warszawa: Żak, 107 p. [in Polish].

Ramik-Mażewska, I. (2015). Klasa szkolna jako przestrzeń Innego [School class as the space of the Other]. Educational Studies, No. 34, pp. 89–100. [in Polish].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (2017). [Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary school]. Journal of Laws, Poz. 356. Retrived 25.11.2017, from http://isap.sejm.gov.pl [in Polish].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (2017). [Regulation of the Minister of National Education of 17 March 2017 on the detailed organization of public schools and public kindergartens]. Journal of Laws, Poz. 649. Retrived 25.11.2017, from http://isap.sejm.gov.pl [in Polish].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (2001). [Regulation of the Minister of National Education of May 21, 2001 on the framework statutes of public kindergartens and public schools]. Journal of Laws, No. 61, Poz. 624. Retrived 25.11.2017, from http://isap.sejm.gov.pl [in Polish].

Skjold Wennerstrom, K., Broderman Smeds, M. (2007). Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole [Montessori pedagogy in kindergarten and school]. Kraków: Impuls, 150 p. [in Polish].

Syndyk, M. (2004). Jak się czujesz w klasie? [How do you feel in the classroom?] Education and Dialog, No. 8, p. 48 [in Polish].

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (2016). [The Act of 14 December 2016. Education law]. Journal of Laws, Poz. 59. [in Polish].

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1991). [The Act of 7 September 1991 of the system of education]. Journal of Laws, Poz. 1943. [in Polish].

Zagórska, E. (2006). Atmosfera w klasie [Atmosphere in the classroom]. Educational Guide, No. 8, pp. 52–54. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bańka A. Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania / A. Bańka. – Poznań: Gemini, 1999.

Bucior M. Kształtowanie środowiska wychowawczego klasy szkolnej / M. Bucior. – URL: http://www.edukacja.edux.pl/p-22754-ksztaltowanie-srodowiska-wychowawczego.php  [data dostępu:14.10.2017].

Cichocki A. Nauczyciele jako twórcy edukacyjnego klimatu klasy szkolnej / A. Cichocki // J. Izdebska, J. Szymanowska (red.) Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. S. 351 – 367.

Dudel B. Współczesna przestrzeń edukacyjna uczniów klas młodszych / B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow // J. Izdebska, J. Szymanowska (red.) Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. S. 171 – 182.

Jankowski B. Jak przestrzeń wpływa na zachowania uczniów? / B. Jankowski. URL: http://www.ceo.org.pl/pl/1klasa/news/jak-przestrzen-klasy-wplywa-na-zachowania-uczniow [data dostępu: 14.10,2017].

Kubin K. Praca z klasą wielokulturową. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli / K. Kubin // Forum na rzecz Różnorodności Społecznej. – 2010. – Nr 1.

Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie / M. Łobocki. – Kraków: Impuls, 2003.

Nalaskowski A. Przestrzenie i miejsca szkoły / A. Nalaskowski. – Kraków: Impuls, 2002.

Nawroczyński B. Uczeń i klasa. Zagadnienia pedagogiczne, związane z nauczaniem i organizowaniem klasy szkolnej / B. Nawroczyński. Warszawa: GKP TNSW, 1923.

Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny / W. Okoń. Warszawa: Żak, 2004.

Petlák E. Klimat szkoły, klimat klasy / E. Petlák. Warszawa: Żak, 2007.

Ramik-Mażewska I. Klasa szkolna jako przestrzeń Innego / I. Ramik-Mażewska. Studia Edukacyjne. – Nr 34. – 2015. – S. 89 – 100.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej // Dziennik Ustaw. – 2017. – Poz. 356. – URL: http://isap.sejm.gov.pl [data dostępu: 25.11.2017].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli // Dziennik Ustaw. – 2017. – Poz. 649. – URL: http://isap.sejm.gov.pl [data dostępu: 25.11.2017].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. – Nr 61. – Poz. 624. – URL: http://isap.sejm.gov.pl [data dostępu: 25.11.2017].

Skjold Wennerstrom K. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / K. Skjold Wennerstrom, M. Broderman Smeds. – Kraków: Impuls, 2007. – 150 s.

Syndyk M. Jak się czujesz w klasie? / M. Syndyk // Edukacja i Dialog. – 2004. – Nr 8. – S. 48.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r // Dziennik Ustaw. – 2017. – Poz. 59.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty // Dziennik Ustaw. – 2016. – Poz. 1943.

Zagórska E. Atmosfera w klasie / E. Zagórska // Poradnik wychowawczy. – 2006. – Nr 8. – S. 52 – 54.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)