DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155438

ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ПОЯСНЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ

Володимир Сарієнко, Ірина Решетова

Анотація


У статті на основі логіко-структурного аналізу наукового знання розглядається сутність, зміст і структура процедури пояснення, її місце і роль в загальній системі пізнавального процесу та її проекція на навчальний процес у школі. Визначається предмет пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання. Розкривається зміст процедурно-операційного способу навчання, описується технологія виконання процедури пояснення в межах зазначеного способу.

Ключові слова


структура наукового знання; навчальний процес; процедура пояснення; логічні засоби пізнання; пізнавальна діяльність; початкова освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, V. I. (2005). Dydaktyka [Dydaktyka]. Kyiv: Lybid Publ., 264 p. [in Ukrainian].

Vylkeev, D. V. (1975). Metody nauchnoho poznanyia v shkolnom obuchenyy [Methods of scientific knowledge in schooling]. Kazan: Tatknigizdat Publ., 160 p. [in Russian].

Kabus, N. D. (2009).Orhanizatsiia navchalno-tvorchoi diialnosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Organization of primary and creative seniority of senior pupils in general educational institutions]. Candidate’s thesis. Kharkiv, 216 p. [in Ukrainian].

Korotiaiev, B. I. (2006). Metody navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv [Methods of educational and cognitive activity of students]. Lugansk: Alma-mater Publ., Vol.1, pp. 24 –206. [in Ukrainian].

Nykytyn, E. P. (1979). Obiasnenye – funktsyia nauky [Explanation is a function of science]. Moskov: Science Publ., 280 p. [in Russian].

Sarienko, V. V. (2010). Strukturuvannia znan yak neobkhidna umova navchannia uchniv tvorchii piznavalnii diialnosti [Structuring knowledge as a necessary condition for teaching students creative cognitive activity. Theory and Practice of Teaching and Upbringing]. Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU Publ., Vol. 15, pp. 150–157. [in Ukrainian].

Skliarova, I. O. (2008). Pedahohichne kerivnytstvo navchalno-piznavalnoiu diialnistiu starshoklasnykiv zahalnoosvitnoi shkoly u protsesi vyvchennia fizyko-matematychnykh predmetiv [Pedagogical leadership of educational and cognitive activity of senior pupils of a secondary school in the process of studying physical and mathematical subjects]. Candidate’s thesis. Kyiv, 223 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар В. І. Дидактика / Володимир Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

Вилькеев Д. В. Методы научного познания в школьном обучении / Д. В. Вилькеев. – Казань: Таткнигиздат, 1975. – 160 с.

Кабусь Н.Д. Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 /. Кабусь Наталія Дмитріївна. – Х., 2009. – 216 с.

Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів / Б. І. Коротяев // Избр. пед.соч.: в 3 т./Б. І. Коротяєв. – Луганск, 2006. – Т.1. – С. 24–206.

Никитин Е. П. Объяснение – функция науки / Е. П. Никитин. – М.: Наука, 1979. – 280 с.

Сарієнко В. В. Структурування знань як необхідна умова навчання учнів творчій пізнавальній діяльності / В. В. Сарієнко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 150–157.

Склярова І. О. Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників загальноосвітньої школи у процесі вивчення фізико-математичних предметів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Склярова Ірина Олександрівна. – К., 2008. – 223 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)