DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155440

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТІВ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Гавран

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти особливостей розвитку художньо-образного мислення студентів інститутів мистецтв у процесі підготовки до самостійної діяльності. Виявлено, що досліджене питання набуває актуальності у становленні майбутнього фахівця з огляду на емпатійність, яка є запорукою творчості та є важливим компонентом розвитку емоційного впливу щодо творів мистецтва шляхом співпереживання. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних науковців, який свідчить, що у контексті дослідження якості мистецької освіти, розглянуте питання є актуальним та вагомим щодо висвітленого поняття. Можна відзначити актуальність цієї проблематики у модернізації системи вищої освіти у світлі вимог Болонської декларації.


Ключові слова


емпатія; художньо-образне мислення; мистецтво; особистість; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodina, Ye. A. (1975). Tvorcheskaya priroda muzykalnogo ispolnitelstva [The creative nature of musical performance]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev. Gos. Conservatory. P. I. Tchaikovsky, 29 p. [in Russian].

Ziaziun, I. A. (2001). Pedahohichnyi profesionalizm u konteksti profesiinoi svidomosti [Pedagogical professionalism in the context of professional consciousness]. Teachers of vocational schools. Kyiv: Naukovyi svit, vol.1, pp.8–13. [in Ukrainian].

Kozyr, A. V. (2008). Profesiina maisternist uchyteliv muzyky: teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoi osvity [The professional skills of teachers of music: theory and practice of forming the system of multilevel education]. Kyiv: NPU imeni M. Dragomanov, 378 p. [in Ukrainian].

Leontev, A. N. (1977). Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. 2-e izd. [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat, 303 p. [in Russian].

Padalka, H. M. (2004). Priorytetni napriamky rozvytku suchasnoi mystetskoi osvity [The priority directions of the development of modern art education]. Scientific journal NPU Dragomanov National Pedagogical University name. Series 14. vol. 1 (6). Kyiv: NPU, pp. 15–20. [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (1997). Mystetstvo u konteksti rozvytku dukhovnoi kultury osobystost [Art in the context of the development of the spiritual culture of personality]. Art education and problems of education of youth. Kyiv: IZMN, pp. 3–10. [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2002). Pedahohika: zahalna ta mystetska [Education: General and Art]. Kyiv, 270 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодина Е. А. Творческая природа музыкального исполнительства: автореф. дис... канд. иск.: 17.00.02 /Е. А. Бодина; Киев. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Киев, 1975. – 29 с.

Зязюн І. А. Педагогічний професіоналізм у контексті професійної свідомості. /Іван Зязюн. //Педагоги професійної школи: Зб. наук. праць. – К.: Науковий світ, 2001. – Вип. 1. – С. 8–13.

Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: [монографія]. /Алла Козир. – К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2008. – 378 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. /Алексей Николаевич Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 303 с.

Падалка Г. М. Пріоритетні напрямки розвитку сучасної мистецької освіти. //Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 14. Вип. 1 (6). – /Г.Падалка. К.: НПУ, 2004. – С. 15–20.

Рудницька О. П. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості. /О. Рудницька. //Художня освіта і проблеми виховання молоді. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 3–10.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. /Оксана Петрівна Рудницька. – К., 2002. – 270 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)