DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155508

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Оксана Рогульська

Анотація


У статті досліджено доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземної мови, які відкривають небачені досі перспективи у розв’язанні важливих завдань та ведуть за собою перехід від традиційної схеми репродуктивної передачі знань до нової, креативної форми навчання. Доведено, що використання мультимедійних презентацій у підготовці майбутніх вчителів іноземної мови, зокрема на заняттях з іноземної мови, забезпечує функцію передачі інформації, а також отримання зворотного зв’язку в процесі її сприйняття та засвоєння, оскільки інформація, представлена в наочній формі, є найбільш доступною для сприйняття, засвоюється легше і швидше.


Ключові слова


інформаційні технологій; мультимедійні технології; майбутні учителі іноземної мови; мультимедійні презентації

Повний текст:

PDF

Посилання


Burovycka, Yu. M. Informacijno-komunikacijni texnologiyi u vyshсhyр navchalnyh zakladah: algorytm vprovadzhennya [Information and Communication Technologies in Higher Educational Institutions: An Implementation Algorithm]. [Electronic resource]. Access mode: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3144 [in Ukrainian].

Vasylykiv I. Navchannya marketyngu z vykorystannyam informacijnyh tehnologij yak nova forma organizaciyi navchalnogo procesu [Teaching marketing using information technology as a new form of educational process organization]. [Electronic resource]. Access mode: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21D BN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_5_37.pdf [in Ukrainian].

Gavrilova, N. & Hyzhnyak, I. Klasyfikaciya lekcijnyh prezentacij ta vymogy do nyh [Classification of lecture presentations and requirements to them]. [Electronic resource]. Access mode: http://litmisto.org.ua/?p=19616 [in Ukrainian].

Godlevska, K. V. Osoblyvosti vykorystannya multymedia prezentacij u procesi profesijnoyi pidgotovky majbutnih vchyteliv pochatkovyh klasiv [Features of the use of multimedia presentations in the process of professional training of future primary school teachers]. [Electronic resource]. Access mode: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN &P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2013_40_46.pdf [in Ukrainian].

Guzhva, T. Vykorystannya multymedijnyh prezentacij na urokah anglijskoyi movy [Use of multimedia presentations in English lessons]. [Electronic resource]. Access mode: http://tatyanaguzhva.blogspot.com/2017/11/blog-post.html [in Ukrainian].

Klachkova, M. A. Vykorystannya multymedijnyh tehnologij na urokah anglijskoyi movy [Use of multimedia technologies in English lessons]. [Electronic resource]. Access mode: http://fel2005.dp.ua/docs/blog/06/040.pdf [in Ukrainian].

Komar, O. A. (2008). Pidgotovka majbutnih uchyteliv pochatkovoyi shkoly do zastosuvannya interaktyvnyh tehnologij. Teoretyko-metodychni aspekty [Training of future primary school teachers to use interactive technologies. Theoretical and methodical aspects]. Uman: RVCz “Sofiya”, 332 p. [in Ukrainian].

Pyshhyk, O. V. Metodyka vykorystannya multymedia-tehnologij na uroci [Methodology of using multimedia technologies at a lesson]. [Electronic resource]. Access mode: http://schoolplusnet.com/art/Metodika-vikoristannya-multimeda-tehnologj-na-urots/ [in Ukrainian].

Tokar, L. O. Multymedijna prezentaciya yak zasib systematyzaciyi ta uzagalnennya znan [Multimedia presentation as a mean of knowledge systematization and synthesis]. [Electronic resource] Access mode: http://wiki.soippo.edu.ua/index.php/Мультимедійна _презентація, як_засіб _систематизації_та_узагальнення_знань [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буровицька Ю. М. Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3144

Василиків І. Навчання маркетингу з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO M=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN& IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_5_37.pdf

Гаврілова Н., Хижняк І. Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=19616

Годлевська К. В. Особливості використання мультимедіа презентацій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN &P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE _DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2013_40_46.pdf

Гужва Т. Використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tatyanaguzhva.blogspot.com/2017/11/blog-post.html

Клачкова М. А. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fel2005.dp.ua/docs/blog/06/040.pdf

Комар О. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методичні аспекти: монографія / О. А. Комар. – Умань: РВЦ “Софія”, 2008. – 332 с.

Пищик О. В. Методика використання мультимедіа-технологій на уроці [Електронний ресурс] / О. В. Пищик // Класному керівнику. Усе для роботи. – Х.: ВГ “Основа”. – №2(50), 2013. – Режим доступу: http://schoolplusnet.com/art/Metodika-vikoristannya-multimeda-tehnologj-na-urots/

Токар Л. О. Мультимедійна презентація,як засіб систематизації та узагальнення знань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.soippo.edu.ua/index.php/Мультимедійна _презентація, як_засіб _систематизації _та _узагальнення_знань

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)