DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158318

ДИСЦИПЛІНА “ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ” У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ФАХІВЦІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

Віктор Лиходід

Анотація


У статті розглянуто дисципліну “Основи фахової підготовки” у професійному становленні майбутніх фахівців садово-паркового господарства у межах Хортицької національної академії (ХНА), теоретично обґрунтовано її ефективність та доцільність застосування як дієвого засобу, що розвиває позитивне ставлення до обраної професії та сприяє гармонійному входженню у навчальний процес. Автор зазначає, що вивчення даної дисципліни формує уявлення про права та обов’язки студентів у навчальному процесі закладу вищої освіти, що має позитивний вплив на формування професійної компетентності студентів садово-паркового господарства та виводить підготовку фахівців даної галузі на нову площину сучасної освіти.


Ключові слова


фахівці садово-паркового господарства; професійна компетентність; заклад вищої освіти; соціальна адаптація; фахова підготовка; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, 1728 p. [in Ukrainian].

Dutkevych, T. V. (2016). Zahalna psykholohiia. Teoretychnyi kurs [General Psychology. Theoretical course]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 388 p. [in Ukrainian].

Chernyshova, Ye. R., Huzii, N. V., & Liakhotskyi, V. P. (Eds.). (2014). Terminolohichnyi slovnyk z osnov pidhotovky naukovykh ta naukovo-pedaho-hichnykh kadriv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Terminological dictionary on the basics of preparation of scientific and scientific-pedagogical staff of postgraduate pedagogical education]. Kyiv, 230 p. [in Ukrainian].

Khutorskyi, A. V. Kliuchevie kompetentsyy y obrazovatelnie standarti [Key competencies and educational standards]. [Electronic resource]. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm [in Russian].

Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). [Electronic resource]. Available at: http://www.oecd.org/fr/edu/apprendre-au-dela-de-l-ecole/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел.– К.: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с.

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педаго-гічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад “Ун-т менедж. освіти”. – К.: ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, 2014. – 230 с.

Хуторський А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты: Доклад на Отделении философии образотворческой и теоретической педагогики. РАО 23 апреля 2002 г. [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской – Центр “Эйдос”. – Режим доступу до ресурсу: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm

Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). [Електроннии ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/fr/edu/apprendre-au-dela-de-l-ecole/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)