№ 1(168) (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1(168).2019

Зміст

Статті

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ PDF
Олексій Тогочинський
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВИВЧАЄМО ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF (English)
Олена Біницька, Лариса Зданевич
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ХУДОЖНЬОЇ-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лариса Журавльова, Каріна Іпкаєва
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ PDF
Дмитро Костенко
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В США PDF
Наталія Гаврилюк
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ PDF
Алла Ревть, Ігор Гриник
ЗВ’ЯЗОК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ З СУЧАСНОЮ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ РОБОТОЮ ІЗ НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ PDF
Євген Пліско
ДИСЦИПЛІНА “ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ” У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ФАХІВЦІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ PDF
Віктор Лиходід
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ПОЛЬЩІ PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
РЕФЛЕКСИВНО-ПЕРСПЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА PDF
Вікторія Меняйло
ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Сергій Карасєвич
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Іван Василиків
ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ В АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF (English)
Наталія Тимощук
ТЬЮТОР ЯК СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Тетяна Гарбуза
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗА ТВОРАМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
Любов Скалич
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Людмила Машкіна
ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Лариса Карпова
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ РОЗУМНИХ ПОРАД З ТОЧКИ ЗОРУ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ PDF (English)
Ахмет Йилдирим
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Іраїда Галелюк, Ольга Гарбич-Мошора
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРИФЕЯ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА ГНАТА ХОТКЕВИЧА PDF
Стефанія Пінчак
ЛЕКСИЧНІ ДЕРИВАТЕМНІ ЕКСПРЕСЕМИ ЯК ЗАСІБ СУБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ І. ФРАНКА PDF
Оксана Скварок
ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ PDF
Неля Сірант
ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Олена Ільїна
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Оксана Дуржинська
ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМ’Ї В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Тетяна Георгадзе
ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ” У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Олена Іванова
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ PDF
Зоряна Височан
ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Катерина Бровко
СПЕЦИФІКА ВИДІВ МИСТЕЦТВА ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ PDF
Ся Гаоян
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РУМУНІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ PDF
Лариса Корольова