DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158526

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Іван Василиків

Анотація


У статті обґрунтовується специфіка використання мультимедійних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. У дослідженні припускається, що вирішальним різновидом застосовування мультимедійних засобів навчання є їх інтеграція в навчальний процес у виді цікавих, динамічних, ігрових форм. Учні початкових класів опановують інноватику та одночасно поглиблюють свої знання з певних навчальних предметів комп’ютерними засобами. Запровадження мультимедійних технологій в освітній процес є атрибутом гармонійного інтегрування різних видів інформації. Знання майбутнього вчителя початкової школи різноманітних видів мультимедійних технологій допускає педагогічно обґрунтовано застосовувати могутні дидактичні можливості мультимедіа у початковій ланці освіти.


Ключові слова


вчитель початкової школи; мультимедійні технології; інформаційні технології; презентація; Інтернет; анімація; Microsoft PowerPoint

Повний текст:

PDF

Посилання


Horol, P.K., Hurevych, R.S., Konoshevskyi, L.L. & Shestopaliuk, O.V. (2004). Suchasni informatsiini zasoby navchannia [Modern informational means of studying]. Vinnytsia: VDPU imeni M.Kotsiubynskoho, 535 p., p.8. [in Ukrainian].

Imber, V. I. (2008). Pedahohichni umovy zastosuvannia multymediinykh zasobiv navchannia u pidhotovtsi maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Pedagogical conditions of use of multimedia means of teaching in the preparation of the future teacher of elementary school]. Candidate’s thesis. Vinnytsia, 238 p. [in Ukrainian].

Kazakov, Yu. M. (2007). Pedahohichni umovy zastosuvannia mediaosvity v protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Pedagogical conditions of the use of media education in the process of training of future teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Luhansk, 20 p., pp. 9 – 19. [in Ukrainian].

Kiedrovich, H. (2000). Otsinka dydaktychnoi prydatnosti vybranykh multymediinykh prohram [Estimation of the didactic suitability of selected multimedia programs]. Pedagogy and psychology of vocational education. No.2, pp. 83 – 88, p. 85. [in Ukrainian].

Klymova, K. Ya. (2010). Teoriia i praktyka formuvannia movno-komunikatyvnoi profesiinoi kompetentnosti studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei pedahohichnykh universytetiv [Theory and practice of formation of language and communicative professional competence of students of non-philological specialties of pedagogical universities]. Zhytomyr: 1111 “Ruta”, 560 p. [in Ukrainian].

Zabara, S. S. & Tsurin, O. P. (Ed.). (2003). Multymedia ta multymediini systemy: Konspekt lektsii dlia studentiv spetsialnosti “Prohramne zabezpechennia avtomatyzovanykh system [Multimedia and multimedia systems: A summary of lectures for students of the specialty “Software of automated systems”]. Kyiv: Vydavnytstvo Universytetu “Ukraina”, 154 p., p. 48. [in Ukrainian].

Naumenko, H. H. & Naumenko, O. M. (2008). Pidhotovka vchytelia v umovakh zastosuvannia IKT [Teacher’s Training in the Use of ICT]. Computer at school and family, No. 8, pp. 6 – 10. [in Ukrainian].

Osyn, A. (2005). Multymedya v obrazovanyy [Multimedia in Education]. School library plus. No. 9, pp. 11–24., p. 15. [in Russian].

Smolyaninova, O.G. (2002). Multimedia v obrazovanii (teoreticheskie osnovy i metodika ispolzovaniya) [Multimedia in education (the theoretical foundations and method of use]. Krasnoyarsk: Izd. KrasGU, 300 p., p.67. [in Russian].

Shyshka, I. V. (2013). Vykorystannia multymediinykh zasobiv navchannia na urokakh v pochatkovykh klasakh: Posibnyk [Using Multimedia Learning Tools at Elementary Classes: A Guide]. Shevchenkove, 250 p. [Electronic resource]. Available at: www.yrok.net.ua/_ld/21/2182.doc. (аccessed 22. 06. 2017). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучасні інформаційні засоби навчання. – Вінниця: ВДПУ імені М.Коцюбинського, 2004. – 535 с., с.8.

Імбер В. І. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Імбер Вікторія Іванівна. – Вінниця, 2008. – 238 с.

Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук.: 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 20 с., с. 9 – 19.

Кєдровіч Г. Оцінка дидактичної придатності вибраних мультимедійних програм / Гжегош Кєдровіч // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – №2. – С. 83 – 88., с. 85.

Климова К. Я. Теорія і практика формування мовно-комунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: Монографія / К. Я. Климова. – Житомир:  “Рута”, 2010. – 560 с.

Мультимедіа та мультимедійні системи: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем. / Уклад. С. С. Забара, О. П. Цурін. – К.: Видавництво Університету “Україна”, 2003 – 154 с., с. 48.

Науменко Г. Г., Науменко О. М. Підготовка вчителя в умовах застосування ІКТ // Комп’ютер у школі та сім’ї / Г. Г. Науменко, О. М. Науменко. – 2008. – № 8. – С. 6 – 10.

Осин А. Мультимедиа в образовании / А. Осин // Шкільна бібліотека плюс. – 2005. – № 9. – С. 11–24., с. 15.

Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монографія / О.Г. Смолянинова – Красноярск: Изд. КрасГУ, 2002. – 300 с., с.67.

Шишка І. В. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових класах: Посібник / І. В. Шишка – Шевченкове, 2013. – 250 с. Електронний ресурс. Режим доступу: www.yrok.net.ua/_ld/21/2182.doc. Дата звернення: 22. 06. 2017.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)