DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158528

ТЬЮТОР ЯК СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Тетяна Гарбуза

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням відносно тенденцій в розвитку дистанційної форми освіти. Акцент робиться на ролі викладача в системі он-лайн освіти, яка пред’являє особливі вимоги до рівня їхньої професійної підготовки і кваліфікації. У статті представлений аналіз історії розвитку тьюторства, виділені ключові моменти зміни ролі тьютора в освіті, визначені перспективні напрями зміни його ролі в системі дистанційної освіти; описана модель взаємодії учасників процесу дистанційного навчання, виокремлені види функціональної діяльності викладача закладу традиційного навчання та дистанційної освіти.


Ключові слова


дистанційна освіта; освітній процес; навчальні заклади вищої освіти; роль тьютора; професійна діяльність; професійна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Polat, E. S., Moyseeva, M. V. & Petrov, A. E. (2006). Pedagogicheskie tekhnologii distantsionnogo obucheniya [Pedagogical Technologies of Distance Learning]. Moscow: Publishing Centre “Akademiia”, 400 p. [in Russian].

Moore, М. & Kearsley, G. (2007). Distance education: a system view. Boston: Lawrence Erlbaum Associates, 368 р. [in English].

Borg, S. (2006). The distinctive characteristics of foreign language teachers. Language Teaching Research. No. 10(1), pp. 3–31. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1191/1362168806lr182oa. [in English].

Howard R., & McGrath I. (1995). Distance Education for Language Teachers. Multilingual Matters Limited. Cromwell press. [in English].

Harbuza, T. V. (2015). Profesiina pidhotovka maibutnikh vchyteliv inozemnoi movy v systemi dystantsiinoho navchannia universytetiv Velykoi Brytanii [The professional training of future foreign language teachers in the system of distance education of Great Britain’s universities]. Candidate’s thesis. Zhytomyr, 249 p. manuscript copy. Retrieved from: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/17233. [in Ukrainian].

Richards, J. C. (2005). Professional Development for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 197 р. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров и др.]; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – 400 с.

Moore М. Distance education: a system view / Michael Moore, Greg Kearsley. – Lawrence Erlbaum Associates, Inc., USA, 2007. – 368 р.

Borg S. The distinctive characteristics of foreign language teachers // Language Teaching Research. – 2006. – Vol.10, №1. – P.3– 31.

Howard R., McGrath I. Distance Education for Language Teachers. A UK Perspective. – Multilingual Matters Ltd, 1995.

Гарбуза Т.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Гарбуза Тетяна Віталіївна; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2015. – 249 с.

Richards J. C. Professional Development for Language Teachers / J. C. Richards, Farrell T. S. C. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 197 р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)