DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158530

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Людмила Машкіна

Анотація


У статті розкрито сутність поняття “фахова компетентність вихователя дітей дошкільного віку”, обґрунтовано її основні компоненти та описані етапи формування цієї компетентності. Звернено увагу на розвивальну, комунікативну, діагностичну, прогностичну та інші види компетенцій. Акцентовано на основних компонентах фахової компетентності як-от мотиваційний, змістовний, особистісний, рефлексивний та ін. Описано етапи становлення фахової компетентності майбутніх вихователів під час освітнього процесу.

Ключові слова


компетентність; освітній процес; заклади вищої освіти; вихователь дітей дошкільного віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Byelyenka, G. V. (2012). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix vyxovateliv ditej doshkilnogo viku v umovax universytetskoyi osvity [Formation of professional competence of future educators of preschool children in the conditions of university education]. Psycholological and pedagogical sciences. No. 4, pp. 17–22. [in Ukrainian].

Golovan, M. S. (2008). Kompetenciya i kompetentnist: dosvid teoriyi, teoriya dosvidu [Competence and competence: experience of theory, theory of experience]. Higher education of Ukraine, No. 3, pp. 23–30. [in Ukrainian].

Guczan, L. A. (2006). Kompetentnisnyj pidxid v osviti. Problemy, ponyattya, instrumentarij [Competency approach in education. Problems, concepts, tools]. Word Literatyre, No. 27, pp. 16–28. [in Ukrainian].

Nacionalna doktryna rozvytku osvity [National Doctrine of Education Development]. [Electronic resource]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/ 347/2002 [in Ukrainian].

Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrayiny [About Higher Education: The Law of Ukraine]. [Electronic resource]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny [About Education: The Law of Ukraine]. [Electronic resource]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Chagovecz, A. (2015). Suchasna profesijna pidgotovka majbutnix vyxovateliv doshkilnyx navchalnyx zakladiv. Teoretychnyj aspekt [Contemporary professional training of future educators of pre-school educational institutions. Theoretical aspect]. Horizons, No. 1. pp. 99–102. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти / Г. В. Бєлєнька // Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – С. 17 – 22.

Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М.С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.

Гуцан Л. А. Компетентнісний підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій / Л. А. Гуцан // Зарубіжна література. – 2006. – № 27. – С. 16 – 28.

Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/347/2002

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 22.05.2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18

Про освіту: Закон України: від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Чаговець А. Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Теоретичний аспект / А. Чаговець // Обрії. – 2015. – № 1. – С. 99 – 102.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)