DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158765

ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ” У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Олена Іванова

Анотація


У статті розглянуто сутність поняття “позиція” в загальному сенсі й як терміну професійної сфери в аспекті наук, що досліджують процеси й результати професійної діяльності й професійної взаємодії: психології, соціології, філософії освіти. Здійснено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду інтерпретації поняття “професійна позиція”. З’ясовано, що зазначений концепт розглядається як інтегративний феномен, що є характеристикою особистості в цілому; як спосіб реалізації базових цінностей особистості у її взаємостосунках із іншими людьми; як центральний компонент освіченості особистості; як результат взаємопроникнень соціальних, професійних та індивідуальних типових рис особистості; як система ставлень особистості до професії. Представлено власне розуміння концепту “професійна позиція”.


Ключові слова


позиція; професійна позиція; особистісна позиція; життєва позиція; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Academic dictionary of the Ukrainian language]. [Eleсtronic resource]. Available at:http://sum.in.ua/. [in Ukrainian].

Bratus, B. S. (1988). Anomalii lichnosti [Аnomalies of personality]. Moscow: Mysl, 301р. [in Russian].

Entsyklopediia osvity (2008). [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 р. [in Ukrainian].

Ihnatiuk, O. A. (2009). Formuvannia hotovnosti maibutnoho inzhenera do profesiinoho samovdoskonalennia: teoriia i praktyka [Formation of the future engineer’s readiness for professional self-improvement: theory and practice]. Kharkiv: NTU “KhPI”, 432 р. [in Ukrainian].

Kovalenko, H. S. (2010). Formuvannia akmeolohichnoi pozytsii maibutnoho vchytelia v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of acmeological position of the future teacher in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Kryvyi Rih, 19 р. [in Ukrainian].

Kodzhaspyrova, H. M. & Kodzhaspyrov A. Iu. (2001). Pedahohycheskyi slovar [Pedagogical dictionary]. Moscow: Yzdatelskyi tsentr “Akademyia”, 176 р. [in Russian].

Karpenko, L. A., Petrovskiy, A. V. & Yaroshevskiy, M. G. (1999). Kratkyi psykholohycheskyi slovar [Concise dictionary of psychology]. Rostov on/D: “Fenyks”, 512 р. [in Russian].

Kulinich, I.O. (2006). Psykholohiia upravlinnia [Management psychology]. Lviv: VPV LVTsNTEI, 126 р. [in Ukrainian].

Markova, A.K. (1996). Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow: Mezhdunar. gumanit. fond “Znanie”, 308 р. [in Russian].

Meshkov, O.I. Osoblyvosti subiektnoi skladovoi profesiinoi pozytsii maibutnoho vchytelia [Features of the subject component of the professional position of the future teacher]. [Eleсtronic resource]. Available at: http://vuzlib.com/content/view/993/94/ [in Ukrainian].

Noveyshiy psikhologicheskiy slovar (2009). [The latest dictionary of psychology]. Rostov on/D: Fenyks, 806 р.[in Russian].

Priadko, S.A. (2004). Zhyttieva pozytsiia osobystosti v aspekti suchasnoho sotsialno-filosofskoho osmyslennia [Life position of the person in the aspect of modern social and philosophical understanding]. Multiverse. Philosophical almanac. Kyiv: Tsentr dukhovnoi kultury. No.40, 14р. [in Ukrainian].

Rudenko, L. A. (2012). Psykholohichni aspekty profesiinoi pidhotovky konkurentozdatnykh fakhivtsiv [Psychological aspects of professional training of competitive specialists]. Kyiv, 170 р. [in Ukrainian].

Bym-Bad, B. M. (2003). Рsikhologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Psychological encyclopaedic dictionary]. Moscow: Bolshaya Ros. entsikl., 528 р. [in Russian].

Rezvan, O. O. (2014). Formuvannia profesiino-refleksyvnoi pozytsii maibutnikh fakhivtsiv avtomobilno-dorozhnoi haluzi [Formation of professional and reflexive position of future specialists of the automobile and road industry]. Kharkiv: “Тochka”, 400 р. [in Ukrainian].

Rudenko, O. S. (2006). Professionalnaya pozitsiya prepodavatelya vuza kak uslovie obespecheniya kachestva ego deyatelnosti v obrazovatelnom protsesse [Professional position of the University teacher as a condition of ensuring the quality of its activities in the educational process]. Candidate’s thesis. St.Petersburg, 184 р. [in Russian].

Frolova, I. T. (1986). Filosofskiy slovar [Рhilosophical dictionary]. Moscow, 588 р. [in Russian].

Chaplyhin, O. K. (1999). Tvorchyi potentsial liudyny: vid stanovlennia do realizatsii: sotsialno-filosofskyi analiz [Human creative potential: from formation to realization: social and philosophical analysis]. Kharkiv: Osnova, 277 р. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/

Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М.: Мысль, 1988. – 301 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний редактор В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика [текст]: [монографія] / О. А. Ігнатюк. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2009. – 432 с.

Коваленко Г. С. Формування акмеологічної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Коваленко Галина Сергіївна. – Кривий Ріг, 2010. – 19 с.

Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 176 с.

Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л. А. Карпенко: Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2 изд., расш., испр. и доп. – Ростов н/ Д: изд-во “Феникс”, 1999. – 512 с.

Кулініч І. О. Психологія управління: Курс лекцій / І.О. Кулініч.   Л.: ВПВ ЛВЦНТЕІ, 2006.  126 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Междунар. гуманит. фонд “Знание”, 1996. – 308 с.

Мешков О.І. Особливості суб’єктної складової професійної позиції майбутнього вчителя / О.І. Мешков. Ел ресурс. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/993/94/

Новейший психологический словарь под. ред. В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 806 с.

Прядко С.А. Життєва позиція особистості в аспекті сучасного соціально-філософського осмислення / С.А. Прядко // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури,   2004.   № 40. – 14 др. арк.

Психологічні аспекти професійної підготовки конкурентоздатних фахівців: монографія / [Дегтярьова Г. С., Козяр М. М., Матійків І. М., Руденко Л. А., Шиделко А. В.; за ред. Руденко Л. А.]. – Київ:, 2012. – 170 с.

Психологический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад; редкол.: М. М. Безруких и др. – М.: Большая Рос. энцикл., 2003. – 528 с.

Резван О.О. Формування професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі: монографія. – Х.: “Точка”, 2014. – 400 с.

Руденко О.С. Профессиональная позиция преподавателя вуза как условие обеспечения качества его деятельности в образовательном процессе: дисс… канд. пед. наук: 13.00.08 / Руденко Ольга Семеновна. – СПб., 2006. – 184 с.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1986. – 588 с.

Чаплигін О.К. Творчий потенціал людини: від становлення до реалізації: соціально-філософський аналіз: [монографія] / О.К. Чаплигін. – Х.: Основа, 1999. – 277 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)