DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158766

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

Зоряна Височан

Анотація


Проаналізовано сучасні педагогічні проблеми фахової підготовки майбутніх юристів у процесі формування професійної комунікації; проаналізовано процес інтеграції як умови якісної підготовки майбутніх фахівців; місце професійної комунікації у системі фахової підготовки майбутніх юристів. На основі наукових джерел окреслено педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів-правників. Акцентується на формуванні діалогічного мовлення у професійній комунікації під час занять. У статті окреслено також окремі аспекти розгляду процесу формування культури професійно-правового спілкування як педагогічної проблеми.

Ключові слова


діалог; спілкування; діалогічне навчання; майбутній юрист; комунікативна компетентність; професійна комунікація; професійно-правове спілкування

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanskyi, Yu. K. (1985). Metody obucheniya v sovremennoy obshcheobrazovatelnoy shkole: nauch. izd. [Methods of teaching in a modern comprehensive school]. Moscow: Education, p. 208. [in Russian].

Kremen, V. H. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu: monohrafiia [Synergetics in education: the context of human-centeredness]. Kyiv: Pedagogical Thought, p. 368. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. & Sokolova, I. V. (2010). Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia [Problems of Continuing Professional Education: Thesaurus of Scientific Research]. Kyiv: Vyd. Dim “EKMO”, p. 362. [in Ukrainian].

Skalkyn, V. L. (1989). Obuchenye dyalohycheskoi rechy [Teaching Dialogue Speech]. Kyiv: Soviet school, p. 158. [in Russian].

Yavorska, H. (2016). Bazovi kompetentnosti maybutnikh pravoznavtsiv [Basic competences of future lawyers]. Scientific notes of the International Humanitarian University. Odesa: Phoenix, vol. 25, pp. 220–226. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе: науч. изд. / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

Кремень В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Сисоєва С.О. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К.: Вид. Дім “ЕКМО”, 2010. – 362 с.

Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи / В. Л. Скалкин. – К.: Радянська школа, 1989. – 158 с.

Яворська Г. Базові компетентності майбутніх правознавців / Г. Х. Яворська // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Фенікс, 2016. – Вип. 25. – С.220–226.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)