DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162705

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Ольга Кобрій, Галина Ренчка

Анотація


У статті обґрунтовується необхідність розкриття педагогічних умов досягнення особистістю самовизначення та самореалізації задля реформування змісту освіти. Вони стосуються забезпечення його індивідуалізації, проблемності, досвіду творчої діяльності, зменшення частки засвоюваної інформації, акценту на самостійній роботі учнів, а також демократизації стосунків з ними, прикладу педагога, його моральної позиції.

Ключові слова


педагогічні умови; самовизначення; самореалізація; зміст освіти; індивідуалізація; проблемність; досвід творчої діяльності; самостійна робота; демократизація стосунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh, I. D. (1998). Osobystisno zoriientovane vykhovannia: nauk.-metod. posib. [Personally oriented education: science-method. manual]. Kyiv: IZMN, 204 p. [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky: posib.dlia stud. 2-e vyd., dooprats. i dop. [The theoretical Foundations of Modern Ukrainian Pedagogy]. Manual for students, the 2nd edition, modified and supplemented. Drohobych: Kolo, 608 p. [in Ukrainian].

Zharskyi, E. (1967). Vykhovannia: sut, meta, kurs pratsivnykiv doshkillia: zb.materialiv [Education: the essence, purpose, course of the employees of the elementary school: a collection of materials]. Niu-York: Shkilna Rada UKKA, 33 p. [in Ukrainian].

Kontseptsiia humanitarnoho rozvytku Ukrainy vid 27.03.2008 r. [The Concept of Humanitarian Development of Ukraine dated March 27, 2008]. [Electronic resource]. Available at: http: www.guon.kiev.ua/?q=node/446[in Ukrainian].

Korsakova, O. & Trubachova, S. (2006). Zmist suchasnoi shkilnoi osvity [Content of modern school education]. Open lesson. No. 3–4, pp. 3–11. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1977). Metodyka vykhovannia kolektyvu [Methodology of team upbringing]. Selected works in 5 volumes. Kyiv: Rad. shkola, Vol. 1, pp. 403–637. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1977). [Narodzhennia hromadianyna Birth of a citizen]. Selected works in 5 volumes. Kyiv: Rad. shkola, Vol.3, pp. 283–582. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti [The problems of education of all-round developed personality]. Selected works in 5 volumes. Kyiv: Rad. shkola, Vol. 1, pp. 55–206. [in Ukrainian].

Furman, A. (2004). Teoriia i praktyka rozvyvalnoho pidruchnyka [The theory and practice of developmental textbook]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 288 p. [in Ukrainian].

Shakhov, V. (2007). Bazova pedahohichna osvita maibutnoho vchytelia: zahalnopedahohichnyi aspekt [Basic pedagogical education of the future teacher: general pedagogical aspect].Vinnytsia: Edelveis, 383 p. [in Ukrainian].

Shlemkevych, M. (1992). Zahublena ukrainska liudyna [The lost Ukrainian person]. Kyiv: MP Feniks, 158 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.-метод. посіб. Київ: ІЗМН, – 1998. – 204 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посіб.для студ. 2-е вид., доопрац. і доп. Дрогобич: Коло,– 2006.– 608 с.

Жарський Е. Виховання: суть, мета, курс працівників дошкілля: зб.матеріалів. Нью-Йорк: Шкільна Рада УККА, – 1967. – 33 с.

Концепція гуманітарного розвитку України від 27.03.2008 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.guon.kiev.ua/?q=node/446

Корсакова О., Трубачова С. Зміст сучасної шкільної освіти. Відкритий урок.– 2006. – № 3–4. С. 3–11.

Сухомлинський В. Методика виховання колективу. Вибрані твори: у 5-ти т. Київ: Рад. школа, – 1977. Т. 1. – С. 403–637.

Сухомлинський В. Народження громадянина. Вибрані твори: у 5-ти т. Київ: Рад. школа, – 1977. Т. 3.– С. 283–582.

Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори: у 5-ти т. Київ: Рад. школа,– 1976. Т. 1.– С. 55–206.

Фурман А. Теорія і практика розвивального підручника: монографія. Тернопіль: Економічна думка, – 2004. – 288 с.

Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, – 2007.– 383 с.

Шлемкевич М. Загублена українська людина. Київ: МП Фенікс,– 1992.– 158 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)