DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162707

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК “ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ” ІЗ МІЛІТАРНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Микола Лук’янченко, Роман Проць

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасного стану військово-патріотичного виховання молоді засобами фізичної культури і спорту на засадах етнопедагогіки. Визначенно зміст поняття “військово-патріотичне виховання” та встановленно його зв’язок із мілітарною культурною українського народу, що і стало метою зазначеного дослідження. Встановлено, що військово-патріотичне виховання – це складова патріотичного виховання, в процесі якого формується розумова, морально-психологічна і фізична готовність молоді до праці і захисту Вітчизни. Військово-патріотичне виховання є складовою частиною підготовки юнаків до військової служби. Доведено, що проблема військово-патріотичного виховання молоді в її історико-педагогічному розвитку тісно пов’язана з мілітарною культурою України, її соціальною роллю і значенням у процесі становлення нації та державотворення. На жаль, у сучасному українському суспільстві зменшується значення виховної функції мілітарної культури, що пов’язано із занепадом духовності, нехтуванням історично сформованим виховним воїнським досвідом, деформованим уявленням про чоловічу доблесть.


Ключові слова


військово-патріотичне виховання; мілітарна культура; Україна; етнопедагогіка; допризовна підготовка молоді

Повний текст:

PDF

Посилання


Voitovych, V. (2002). Ukrainska mifolohiia [Ukrainian mythology]. Kyiv: Lybid, 664 p. [in Ukrainian].

Vrublovska, M. & Hryhorash, V. (2008). Nastilna knyha zastupnyka dyrektora [The desk book of the deputy director]. Kharkiv: Vyd. hrupa “Osnova” : “Triada+”, 320 p. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro pozashkilnu osvitu” (2006). [Law of Ukraine “On Extracurricular Education”]. Book of the head of an out-of-school educational institution: Reference and methodical publication. (Eds.). Rudakova, Z.M. and Pavlova, L.M. Kharkiv: Torsinh plius, pp. 37–57. [in Ukrainian].

Malaniuk, Ye. (1992). Narysy z istorii nashoi kultury [Essays on the history of our culture]. Kyiv: Oberehy, 80 p. [in Ukrainian].

Tkachenko, V. M. (2008). Patriotyzm [Patriotism]. Encyclopedia of Education. Kyiv: Yurinkom Inter, pp. 633–634. [in Ukrainian].

Hulei, D. (Ed.). (1986). Ukrainska narodnia tvorchist [Ukrainian folk art]. Toronto: Homin Ukrainy. [in Ukrainian].

Popov, B.V. (Ed.). (1998). Fenomen natsii: osnovy zhyttiediialnosti [Nation’s Phenomenon: Basics of Life]. Kyiv: Tovarystvo “Znannia”, KOO, 264 p. [in Ukrainian].

Kheizynha, Y. (1992). “Homo Ludens”. V teny zavtrashneho dnia [In the shadow of tomorrow]. Moscov: Prohress, 340 p. [in Russian].

Chorna, K. I. (2004). Vykhovannia hromadianyna, patriota, humanista: navchalno-metodychnyi posibnyk [Education of a citizen, a patriot, a humanist: an instructional manual]. Kyiv: TOV “KhIK”, 230 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войтович В. Українська міфологія / В.Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 664 с.

Врубльовська М. Настільна книга заступника директора / М. Врубльовська, В. Григораш. – Х. : Вид. група “Основа”: “Тріада+”, 2008. – 320 с.

Закон України “Про позашкільну освіту” // Книга керівника позашкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / [упоряд. З.М.Рудакова, Л.М.Павлова]. – Х.: Торсінг плюс, 2006. – С. 37–57.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є.Маланюк. – К.: Обереги, 1992. – 80 с.

Ткаченко В.М. Патріотизм / В.М.Ткаченко // Енциклопедія освіти. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 633–634.

Українська народня творчість / [упор. Д.Гулей]. – Торонто: Гомін України, 1986.

Феномен нації: основи життєдіяльності / [за ред. Б.В.Попова]. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 264 с.

Хейзинга Й. “Homo Ludens”. В тени завтрашнего дня / Й.Хейзинга. – М.: Прогресс, 1992. – 340 с.

Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста: навчально-методичний посібник / К.І.Чорна. – К.: ТОВ “ХІК”, 2004. – 230 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)