DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162718

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Віта Безлюдна

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати історію розвитку методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України з початку 50-х років ХХ століття і донині. Наголошено, що методика викладання іноземних мов змінювалася і визначалася цілями і завданнями розвитку держави. Розглянуто основні підходи і методики викладання іноземних мов у вищій школі у означений період. Встановлено, що забезпечення високого рівня методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах можливо за умови використання викладачами методів, підходів і методик, що відповідають завданням сучасності і поєднують в собі найкраще, що було створено багатьма поколіннями методистів і викладачів.


Ключові слова


методика; іноземні мови; вища освіта; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezlyudna, V. V. (2016). Zakonodavchyy aspekt rozvytku inshomovnoyi osvity u VPNZ Ukrayiny (kinets 90-kh rr. XX stolittya – pochatok XXI stolittya) [Legislative aspect of foreign language education at higher educational establishments of Ukraine (the end of 90-ies ХХ – the beginning of the XXI century)]. Bulletin of Taras Shevchenko Chernigiv National Pedagogical University. No. 141, pp. 11–15 (Series: “Pedagogical Sciences”). [in Ukrainian].

Bezlyudna, V. V. (2017). Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov u vyshchykh pedahohichnykh navchalnyy zaklad Ukrayiny (1948-2016 rr.): Teoriya i praktyka [Professional training of future foreign languages teachers in higher pedagogical educational institutions of Ukraine (1948–2016): theory and practice].Uman: Sochinskiy Publ., 342 p. [in Ukrainian].

Bim, I. L. (1989). Navchannya inozemnym movam – poshuk novykh shlyakhiv [Learning Foreign Languages – searching new ways]. No. 1. [in Ukrainian].

Vyshcha shkola (1978): zbirnyk osnovnykh postanov, nakaziv ta instruktsiy: v 2-kh ch. [High school: a collection of basic decrees, orders and instructions: in 2 parts.]. (Ed.).E. I. Voylenko. Moscow. High school. No. 2, 360 p. [іn Russian].

Myrolyubov, A. A. (2002). Istoriya vitchyznyanoyi metodyky navchannya inozemnym movam [History of the domestic method of teaching foreign languages]. Moskow. STUPENY, YNFRA-M, 448 p. [іn Russian].

Nikolayeva, S. Y., Petrashchuk, O. P. & Brazhnyk, N. O. (1996). Stupeneva systema osvity v Ukrayini ta systema navchannya inozemnykh mov [Multilevel system of education in Ukraine and the system of teaching foreign languages]. Kyiv, Lenvit, 90 p. [in Ukrainian].

Skurativska, M. O. (2009). Suchasni metody ta tekhnolohiyi vykladannya inozemnykh mov u vishchiy shkoli Ukrayiny [Modern methods and technologies of teaching foreign languages in the prominent school of Ukraine]. Philology and methods of teaching: science-method. Bulletin. pp. 151–164. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyy, O. V. (2014). Radyanska pedahohika yak ideolohiya: sproba istorychnoyi rekonstruktsiyi [Soviet pedagogy as an ideology: an attempt of historical reconstruction]. Historical and pedagogical almanac. No. 1, pp. 4–24. [in Ukrainian].

Ter-Mynasova, S. H. (2004). Mova i mizhkulturna komunikatsiya [Language and intercultural communication]. 2 vol. Moskow. 352 p. [іn Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безлюдна В. В. Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ століття) / В. В. Безлюдна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 141. – С. 11–15 (Серія: “Педагогічні науки”).

Безлюдна В. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.): теорія і практика [Текст] : монографія / Віта Безлюдна; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань: Сочинський [вид.], 2017. – 342 с.

Бім І. Л. Навчання іноземним мовам – пошук нових шляхів // ИЯШ, 1989, №1.

Высшая школа: сборник основных постановлений, приказов и инструкций: в 2-х ч. / под ред. Е. И. Войленко. М.: Высшая школа, 1978. – Ч. 2. – 360 с.

Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. – М.: СТУПЕНИ, ИНФРА-М, 2002. – 448 с.

Ніколаєва С. Ю. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов / С. Ю. Ніколаєва, О. П. Петращук, Н. О. Бражник. – К.: Ленвіт, 1996. – 90 с.

Скуратівська М. О. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у віщій школі України / М.О. Скуратівська // Філологія та методика викладання: наук.-метод. вісник. – К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2009. – С. 151–164.

Сухомлинська О. В. Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний альманах. 2014. – № 1. – С. 4–24.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – 2-е издание, доработанное. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 352 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)