DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162720

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Наталія Тимощук

Анотація


У статті розглянуто окремі аспекти вищої аграрної освіти Великої Британії, безперечною перевагою якої є її надзвичайна гнучкість щодо способів, форм, методів і темпів навчання. Автором детерміновано превалюючі тенденції професійної підготовки фахівців аграрної сфери Великої Британії, якій властивий тісний зв’язок підприємців із закладами аграрної освіти; міжнародне співробітництво; швидкий розвиток дистанційного навчання; децентралізація та гнучкість; використання програмам професійно-технічної і вищої освіти для здійснення професійної підготовки фахівців аграрної галузі, переважання державного сектору освіти над приватним.


Ключові слова


вища аграрна освіта Великої Британії; професійна підготовка; аграрна галузь; навчальний план; дистанційне навчання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bidiuk, N.M. (2004). Pidhotovka maibutnikh inzheneriv v universytetakh Velykoi Brytanii [Training of Future Engineers at the UK Universities]. Khmelnytskyi: KhSU, 306 p. [in Ukrainian].

Bidiuk, N.M. (2000). Rozvytok zmistu ta form orhanizatsii pidhotovky bakalavriv inzhenerii v universytetakh Velykoi Brytanii [Development of the Content and Forms of Organization of Bachelors of Engineering Training at Universities of the Great Britain]. Extended abstract of candidate’s thesis.[in Ukrainian].

Velyka Brytaniia. Vyshcha osvita Velykoi Brytanii [United Kingdom. Higher education in the UK]. Available at: http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/gbr/higheredu/. [in Ukrainian].

Voloshyna, O.V. (2002). Sotsiokulturnyi vplyv na profesiine stanovlennia vchyteliv Velykobrytanii [Socio-cultural Influence on the Pofessional Formation of British Teachers]. Modern Information Technologies and Innovative Methods of Specialists Training: Methodology, Theory, Experience, Problems. Kyiv; Vinnytsia: DOV Vinnytsia. part. 2, pp. 202–208. [in Ukrainian].

Kanivets, O. (2010). Osoblyvosti riznorivnevoi pidhotovky fakhivtsiv u Velykobrytanii [Features of Specialists Multi-Level Training in Great Britain]. Bulletin of the Book Chamber. No. 3. pp. 49–52. [in Ukrainian].

Mahrlamova, K. (2018). Analiz systemy kvalifikatsii maibutnikh likariv u Velykii Brytanii [The Analysis of the Qualificational System of Future Doctors in the UK]. Youth & Market. Vol. 6 (161) pp. 70–76. [in Ukrainian].

Osvita u Velykobrytanii [Education in the UK]. Available at: http://www.ukvisas.com.ua/indexr_39.html. [in Ukrainian].

Osobennosti obrazovaniya v Anglii [Features of Education in England]. Available at: http://www.keytosuccess.ru/education-uk/osobennosti-angliyskogo-obrazovaniya.html. [in Russian].

Systema osvity Velykoi Brytanii [British Education System]. Available at: http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/gbr. [in Ukrainian].

Abdon, B., Raab, R. & Ninomiya, S. (2008). E-Learning for International Agriculture Development: Dealing with Challenges. Japan International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. Vol. 4. Issue 1, pp. 80–94. [in English].

Cook, J.F. (1998). Distance Education for Agriculture and Rural Development: The Third Wave. The University of Reading, 53 p. [in English].

Leary, J. & Berge, Z. (2006). Trends and Challenges of E-Learning in National and International Agricultural Development. International Journal of Education and Development using ICT. Vol. 2. No. 2, pp.51–59. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бідюк Н.М. Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії / Н.М. Бідюк. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – 306 с.

Бідюк Н. М. Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Бідюк Наталія Михайлівна. – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Велика Британія. Вища освіта Великої Британії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/gbr/higheredu/.

Волошина О.В. Соціокультурний вплив на професійне становлення вчителів Великобританії / О.В. Волошина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр.: у 2-х ч. – Київ; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч. 2. – С. 202–208.

Канівець О. Особливості різнорівневої підготовки фахівців у Великобританії / О. Канівець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 49–52.

Магрламова К. Аналіз системи кваліфікацій майбутніх лікарів у Великій Британії / К. Магрламова // Молодь і ринок. – 2018. – № 6 (161) – С. 70–76.

Освіта у Великобританії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukvisas.com.ua/indexr_39.html.

Особенности образования в Англии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.keytosuccess.ru/education-uk/osobennosti-angliyskogo-obrazovaniya.html.

Система освіти Великої Британії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/abroad/edusystem/gbr.

Abdon B. E-learning for international agriculture development: Dealing with challenges / Buenafe Abdon, Robert Raab, Seishi Ninomiya // Japan International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. – 2008. – Vol. 4. – Issue 1. – pp. 80–94.

Cook J. F. Distance Education for Agriculture and Rural Development: The Third Wave / Jonatan F. Cook. – The University of Reading, 1998. – 53 p.

Leary J. Trends and challenges of E-learning in national and international agricultural development / J. Leary, Z. Berge. – International Journal of Education and Development using ICT. – 2006. – Vol. 2. – No. 2. – pp. 51–59.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)