DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162824

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПЕРІОД ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1990 – 2000)

Лілія Кравчук

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні досягнення та практичний досвід підготовки вчителів іноземної мови в навчальних закладах України в період незалежності держави. Досліджено методологічні помилки та вплив соціально-історичних перетворень на формування семантичної складової підготовки майбутніх фахівців. З проголошенням незалежності України педагогічні та ідеологічні орієнтири змінили підготовку вчителів іноземної мови. Першочерговим завданням було реформування змісту підготовки фахівців відповідно до нових умов і потреб сучасного суспільства, визнання його деполітизації та забезпечення національної орієнтації.


Ключові слова


вчитель іноземних мов; методична культура; соціально-культурні аспекти; соціолінгвістична компетентність; професійні навички

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bihych, O. B. (2008). Metodychna pidhotovka vchytelia inozemnoi movy v systemi profesionalizatsii protsesu navchannia inozemnykh mov [Methodical preparation of foreign language teachers in the system of professionalization of the foreign language learning process]. Magazine Kyiv State Linguistic University. Ser.: Pedagogy and Psychology. Vol. 3, pp. 179–184. [in Ukrainian].

Bezukladnykov, K. A. (2007). Profescionalnyiy portfolio kak sredstvo formirovaniya profescionalnoy kompetentnosti buduschego uchitelya inostrannogo yazyika [Professional teachers’ portfolio as means of formation the professional competence the future teachers of foreign languages]. Foreign languages at school. No. 6, pp. 66–70.[in Ukrainian].

Mysechko, O. Ye. (2010). Aktualni pytannia formuvannia profesiinoi maisternosti vchytelia v umovakh instytutiv fakultetiv inozemnykh mov v Ukraini (druha polovyna XX st.) [Actual questions of formation of teacher’s professional skills in the Institutes. Foreign languages departments in Ukraine (second half of the twentieth century)]. Foreign languages in the educational institutions. No. 4, pp.121–124]. [in Ukrainian].

Mysechko, O. Ye. (2002). Rozvytok kulturolohichnoho komponentu v zmisti profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia inozemnoi movy [Development of culturological component in the content of professional training of future foreign languages teacher]. Magazine Zhytomyr Ivan Franko State University. pp. 94–96. [in Ukrainian].

Petrov, O. M. (2008). Linhvosotsiokulturna kompetentnist maibutnikh vchyteliv inozemnykh mov yak pedahohichne poniattia [Linguistic and Socio-cultural competence of future foreign language teachers as pedagogical concept]. Native school. No. 6, pp. 52–54. [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Do pytannia pro rozvytok zmistu zahalnoi serednoi osvity [On the issue of developing the content of general secondary education]. Magazine Chernivtsi State University. pp. 161–169. [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. (2007). Metodolohiia doslidzhennia istoryko-pedahohichnykh realii druhoi polovyny XX stolittia [The Methodology of research the historic-pedagogical realities the half of XX century]. The Way of education. No. 4, pp. 6–12. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бігич О. Б. Методична підготовка вчителя іноземної мови в системі професіоналізації процесу навчання іноземних мов / О. Б. Бігич //Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. – К.: КДЛУ. – 2008. – Вип. 3. – С.179–184.

Безукладников К. А. Професcиональный портфолио как средство формирования професcиональной компетентности будущего учителя иностранного языка / К. А. Безукладников // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 6. – С. 66–70.

Мисечко О. Є. Актуальні питання формування професійної майстерності вчителя в умовах інститутів/факультетів іноземних мов в Україні (друга половина ХХ ст.) / О. Є. Мисечко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – №4. – С. 121–124.

Мисечко О. Є. Розвиток культурологічного компоненту в змісті професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови / О. Є. Мисечко // Вісник Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка – Житомир, 2002. – С. 94–96.

Петров О. М. Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх вчителів іноземних мов як педагогічне поняття / О. М. Петров // Рідна школа. – 2008. – №6. – С.52–54.

Сухомлинська О. В. До питання про розвиток змісту загальної середньої освіти / О. В. Сухомлинська // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Випуск 176. – С.161–169.

Сухомлинська О. В. Методологія дослідження історико-педагогічних реалій другої половини XX століття / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2007. – №4. – С. 6–12.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)