DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.162826

ХУДОЖНЬО-СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Наталія Гречаник, Сергій Пішун

Анотація


У статті зроблена спроба аналізу художньо-специфічних принципів, траєкторій їх функціонування й реалізації в процесі навчання учнів початкової школи на уроках музичного мистецтва. Задекларовані принципи розглядаються як методологічний підхід, який у взаємодії з іншими видами мистецтва забезпечує розвиток молодшого школяра з позицій гармонії зі світом природи, суспільства й культури, які, з погляду виховання духовних і соціально значущих орієнтирів особистості, набувають максимально ефективної реалізації.


Ключові слова


інтеграція; компетентність; молодші школярі; музичне мистецтво; поліхудожність; принципи; урок

Повний текст:

PDF

Посилання


Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogics of Art (Theory and Methodology of Art Disciplines Teaching)]. Kyiv: Education of Ukraine, 274 p. [in Ukrainian].

“Pro zatverdzhennia zmin do navchalnykh prohram dlia 1-4-kh klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv” (2016). [On Enacting Amendments to Educational Programmes for the 1-4 Forms of General Education Institutions]. [Electronic resource]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli [in Ukrainian].

Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity: Navch.-metod. Posibnyk [Theory and Methodology of Art Education: Study Guide]. Ternopil: Academic Book – Bohdan, 640 p. [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ya. (2012). Novyi derzhstandart dlia pochatkovoi shkoly: vid zadumu do realizatsii [New State Standard for Primary School: from Idea to Realization]. Pedagogical Newspaper, No.1 (210), p. 4. [in Ukrainian].

Strykhar, O. Y. (2013). Eksperymentalni doslidzhennia iz zastosuvannia pryntsypu intehratsii v navchanni muzychnomu mystetstvu ditei [Experimental Researches on Applying a Principle of Integration in Teaching Children Musical Art]. Journal of Cherkasy University. Series: Pedagogical Sciences. Scientific Journal, No.3 (256), 152 p. [in Ukrainian].

Cherkasov, V. F. (2016). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity: navch. posibnyk [Theory and Methodology of Art Education: Textbook]. Series: Alma-mater. Kyiv: VTs “Akademiia”, 240 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.

“Про затвердження змін до навчальних програм для 1 – 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів” від 05.08.2016 № 948. [Електронний ресурс] https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

Савченко О. Я. Новий держстандарт для початкової школи: від задуму до реалізації /О. Я. Савченко // Педагогічна газета. – 2012. – № 1(210). – С. 4.

Стрихар О. И. Експериментальні дослідження із застосування принципу інтеграції в навчанні музичному мистецтву дітей / О. И. Стрихар // Вісник Черкаського університету: Серія педагогічні науки: науковий журнал. – Черкаси, 2013. – №3 (256). – 152 с.

Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посіб. / В. Ф. Черкасов // Серія “Альма-матер”. – К.: ВЦ “Академія”, 2016. – 240 с.





ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)